Zavrsena Je Medunarodna Konferencija U Dubrovniku

Završena je međunarodna konferencija u Dubrovniku

U Dubrovniku, u Centru za Mediteranske Studije Sveučilišta u Zagrebu, održana je (17-19. kolovoz) 8. međunarodna konferencija "Social and cultural history of the Jews on the Eastern Adriatic coast" ovaj puta sa temom "Magic and medicine".
Na svečanom otvorenju bili su predstavnici Univerziteta, grada Dubrovnika, izraelski ambasa-dor, predsjednica ŽO Dubrovnik, Rabin Prelević i predstavnici institucija.
U besprijekornoj organizaciji direktorice mr. sc Ivane Burđelez, sudjelovalo je 35 istraživača iz Engleske, Francuske, Italije, Španjolske, Portugala, Turske, Izraela, Beograda i Zagreba. Vjerujem da bi mogli imati i više sudionika iz Hrvatske i drugih država ex-Jugoslavije, što bi omogućilo suradnju sa tako eminentim istraživačima židovske kulture.
U organizaciji konferencije su sudjelovali "Moshe David Gaon Center for Ladino Culture" (Ben Gurion University, Negev, Israel) i Otoman-Turkish Se-phardic Culture Research Center (Istambul, Tur-ska), koji u posljednje vrijeme sudjeluju i u ra-zmjeni instraživača i suorganiziranju i drugih simpozija i štampanju publikacija.
Židovska općina u Dubrovniku, na čelu sa predsjednicom prof. dr. Sabrinom Horović, priredila je posjet starom židovskom groblju, sa spomeni-cima koji datiraju još iz početaka osnivanja Ži-dovske općine u Dubrovniku.
Posjetili smo i dubrovačku sinagogu koja je druga najstarija sinagoga u Evropi koja je još u funkciji . Ta je sinagoga bila granatirana u ratu 90-tih, ali je obnovljena i nezaobilazno mjesto posjete brojnih turista. Uz sinagogu je i židovski muzej, jedini u Hrvatskoj sa izvanrednom postavom origi-nalnih sakralnih predmeta i dokumenata iz pozna-tog Dubrovačkog arhiva.
Posljednjeg dana konferencije organizirana je služba u sinagogi te šabat sa rabinom Lucianom Moše Prelevićem.
I ovaj puta se pojavio problem prijevoda pre-davanja, te je zaključeno da treba za slijedeću konferenciju prirediti cjelokupni tekst predavanja na engleskom jeziku (a ne samo summary).
Radovi će biti štampani, a dobili smo knjigu "El Prezente-Studies in Sephardic Culture: Gender and Identity" sa radovima konferencije iz 2008, a i brojne druge materijale.
Naš je Istraživački i dokumentacijski centar "Cendo" sudjelovao sa radom Melita Švob, Ana Hermanović i Mateja Gospodinović "Jewish doctors in Croatia during the centuries". U tom su predavanju prikazani brojni dokumenti i radovi koji svjedoče o aktivnostima židovskih doktora tokom stoljeća u Hrvatskoj – od prvih dana kada su jedini bili prihvaćeni do vremena kada je to bilo jedno od glavnih i najpoštovanijih židovskih zanimanja – do danas kada su židovski liječnici veoma aktivni u zajednicama i čak predsjednici četiri od 10 židovskih općina u Hrvatskoj.
Predavanje se nalazi u rubrici "Publikacije i istraživanja" na WEB stranici CENDO, a cijeli rad će biti štampan.
Posjetila sam i poznati Državni arhiv u Dubrov-niku i sa direktorom Ivanom Verierom dogovorila suradnju i razmjenu materijala. Dubrovački arhiv čuva dragocjenu građu ne samo Duvrovnika od njegovog nastanka kroz burnu prošlost i aktivnost Dubrovačke republika, već i dokumente šireg prostora i – Otomanskog carstva i mediteranskih zemalja.

Dobro je posjećen i primljen nastup naše plesne grupe iz zagrebačke Židovske općine "Or Hashe-mesh" sa voditeljicom Nedom Wiezler koji je održan u poznatoj palači Sponza.
Na konferenciji je održana komemoracija, bolje rečeno sjećanje, na Ženi Lebl, kojoj su prisustvo-vale sve tri generacije njene obitelji.
U Dormitoriju, bio je odličan smještaj, usluge ureda izvanredne, doručak i kave, ručkovi u resto-ranu Mimoza, a na kraju večera u restoranu Dubravka, kojoj je prisustvovalo preko 50 "učesni-ka" od 5 do 85 godina – to može organizirati samo Ivana Burđelez.
Dubrovnik je tako specijalan grad, da ga ne mogu pokvariti ni nebrojeni restorani, jednolična ponuda suvenira i nepregledna masa turista.

Melita Švob, CENDO

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License