Zahtev Za Sanaciju Jevrejskog Groblja U Nisu

SKUPŠTINA OPŠTINE NIŠ
predmet : Zahtev za sanaciju Jevrejskog groblja u Nišu

Poštovani , Beograd, 17 decembar 2003.

Uzimajući u obzir sve do danas postojeće i poznate elemente kao i dokumentaciju, a koji se odnose na jevrejsko groblje u Nišu, zelimo da konstatujemo sledeće zatečeno stanje na groblju:
a) ilegalno “divlje” naselje Roma b) nagomilan otpad , šiblje i rastinje c) djubrištem ,tonama zemlje i šuta prekrivene nadgrobne ploče i spomenici,kao i fekalijama d) otvoren sistem kanalizacije preko i oko nadgrobnih ploča i spomenika , a “kanalizacioni sistem” ogradjen nadgrobnim pločama i spomenicima e) oštećene nadgrobne ploče /oskrnavljene, polomljene, srušene, uzidane u temelje kuća, uzidavanje spomenika u svinjce, obore za stoku, konje itd, spaljene i uništene nadgrobne ploče/ f) koriščenje groblja kao Wc-a, kako za ljude, tako i za životinje g) bespravno izgradjene ograde na prostoru groblja

i na osnovu postojeće dokumentacije o vlasništvu nad jevrejskim grobljem , odnosno zemljištem od strane Jevrejske opštine u Nišu,a na osnovu brojnih zahteva upućenih gradskim vlastima za hitno rešenje nagomilanih problema, zahtevamo da se po hitnom postupku donese trajno rešenje i time spreči dalja vandalizacija i skrnavljenje jevrejskog groblja u Nišu .

U cilju prednjeg, jevrejska opstina u Nisu i Savez jevrejskih opstina Srbije i Crne Gore zahteva sledeće :
Hitnu izradu ugovora izmedju JO Nis i Saveza jevrejskih opstina SCG sa jedne strane i Skupstine opstine Nis sa druge strane koji regulise sve imovinsko pravne i druge odnose u vezi :
Varijanta A
dislokacija romskog naselja
a) kompletna dislokacija ( izmeštanje ) ilegalnog Romskog naselja i b) vraćanje jevrejskog groblja u stanje pre ilegalnog naseljavanja , odnosno u stanje koje iskazuje poštovanje i pijetet prema pokojnicima
ili :
Varijanta B
dislokacija jevrejskog groblja
• izradu plana dislokacije jevrejskog groblja na odgovarajuću lokaciju imajući u vidu identičnu veličinu i kvalitet sa postojećom lokacijom na kome se danas nalazi jevrejsko groblje • izradu urbanistickog rešenja nove lokacije jevrejskog groblja • izvrši kompletno čišcćenje zatečenog otpada i djubreta sa otvorenih površina • izradi stručno snimanje zatečenog stanja na groblju sa otvorenih i nadzidanih površina • izvrši inventarisanje svih nadgrobnih ploča i spomenika na groblju ( slobodnih i uzidanih ) • izvrši klasifikacija pogodnosti preseljenja spomenika i nadgrobnih spomen ploča • izvrši pribavljanje sve potrebne pravne dokumentacije u vezi sa premeštanjem posmrtnih ostataka i spomenika na novu lokaciju • izradu sve potrebne tehnicke dokumentacije za izgradnju novih objekata: kosturnice , spomenika žrtvama fašizma,kapele )kao i za uvodjenje vodovoda i kanalizacije , rasvete , izgradnju pristupnih saobracajnica i parkinga , sistema fizickog obezbedjenja groblja ( ograda ) • izgradnju objekata na osnovu odgovarajuće tehničke dokumentacij • izradu spomen kosturnice • izradu spomenika žrtvama fašizma • izradu kapele • horikulturalno uredjenje slobodnih površina • uvodjenje vodovoda i kanalizacije • izgradnja saobračajnica i parkinga • uvodjenje rasvete • izgradnja ograde • izvrši iskopavanje ( eshumaciju ) posmrtnih ostataka • izvrši prenos posmrtnih ostataka • izvrši ukopavanje posmrtnih ostataka u zajedničku grobnicu ( za nepoznate ) u svemu i na način prema verskim propisima • izvrši prenos spomenika i nadgrobnih ploča na novu lokaciju • izvrši ukopavanje posmrtnih ostataka u individualne grobnice (za poznate ) u svemu i na načcin prema verskim propisima • izvrši obeležavanje novog aktivnog dela groblja

Skupština opštine Niš se obavezuje da na postojećoj lokaciji jevrejskog groblja postavi ploču sa odgovarajućim natpisom kao trajno obeležje da se na tom mestu nalazilo jevrejsko groblje Na zajedničkoj grobnici na novoj lokaciji groblja biće postavljena ploča sa imenima svih mrlih lica ( poznatih ) ciji su posmrtni ostaci polozeni u zajedničku grobnicu .
Sve pobrojane aktivnosti moraju se izvesti uz saradnju i saglasnost ovlaščenih predstavnika SJOSCG i JO Niš
Sve troškove oko pripreme i realizacije ovog projekta obezbediće Skupština opštine Niš. Troškove održavanja novog Jevrejskog groblja u Nisu obezbediće Skupština opštine Niš. Troškove održavanja dela groblja predvidjenog za individualno sahranjivanje snosiće srodnici–porodice sahranjenih u skladu sa opštinskom Odlukom o sahranjivanju i grobljima.

Skupština opštine Niš se obavezuje da ce u slučaju iseljenja kompletnog naselja ili izmeštaja pojedinih stambenih objekata čiji su temelji izgradjeni na nadgrobnim spomenicima da iste iskopa i prenese na novu lokaciju uva\avajući sve verske propise o eshumaciji .

Ugovorom će se odrediti stručne službe koje ce realizovati projekat,stručne komisije koje ce vršiti kontrolu realizacije projekta kao i rokove realizacije pojedinih faza projekta .
Jevrejska opstina Nis, Jasna Ciric predsednik
Savez jevrejskih opstina Srbije i Crne Gore Davor Salom,sekretar arh. Aleksandar Necak Sekretar, Aleksanadar Greber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License