Uredbu O Upisu Lica Jevrejskog Porekla Za Ucenike

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA ZA UČENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UČITELJSKIH I DRUGIH STRUČNIH ŠKOLA

Na osnovu člana 1 Uredbe o izmenama postojećih propisa i donošenju novih od 16 septembra 1939 godine Ministarski savet propisuje ovu

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA ZA UČENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UČITELJSKIH I DRUGIH STRUČNIH ŠKOLA

Član 1: “Na univerzitetima, visokim školama u rangu univerziteta, višim, srednjim, učiteljskim i drugim stručnim školama može se upisati samo određen broj učenika jevrejskog porekla. Ovaj broj odrediće se tako da bude prema broju ostalih učenika ovih škola u onoj razmeri u kojoj se nalazi broj državljana jevrejskog porekla prema broju ostalih državljana. Vrhovna školska vlast nadležna za svaku pojedinu vrstu škola odrediće prema stavu 1 ovog člana koliko se učenika jevrejskog porekla, počev od školske godine 1940/41 može upisati u prvu godinu, odnosno u prvi razred, na pojedinim fakultetima i ostalim školama. Na učenike jevrejskog porekla upisane u ostale godine, odnosno razrede neće se primenjivati stav 1 ovoga člana”.

Član 2: “Lica jevrejskog porekla čiji su roditelji zaslužni za otadžbinu mogu se, po odobrenju nadležne vrhovne školske vlasti, upisati za učenike univerziteta i drugih škola navedenih u članu 1, stav 1 ove Uredbe, bez obzira na ograničenje sadržano u istom propisu”.

Član 3: “Stranci jevrejskog porekla ne mogu se upisati za učenike univerziteta ni ostalih škola navedenih u članu 1, stav 1 ove Uredbe”.

Član 4: “Ovlašćuju se nadležne vrhovne školske vlasti da izdaju uputstva i objašnjenja potrebna za primenu člana 1, 2 i 3 ove Uredbe”.

M. s. br. 1323 5 oktobra 1940 godine Beograd Pretsednik Ministarskog saveta i zastupnik Ministra unutrašnjih poslova, Dragiša J. Cvetković

s.r, Potpretsednik Ministarskog saveta, Dr. Vladko Maček s.r. (Sleduju potpisi ostalih ministara)

(Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 5. oktobar 1940.)


uredba1.jpg uredba2.jpg

ODLUKA MINISTRA PROSVETE ANTUNA KOROŠCA KOJOM SE OGRANIČAVA PRAVO JEVREJSKE DECE NA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

NUMERUS CLAUSUS

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA ZA UČENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UČITELJSKIH I DRUGIH STRUČNIH ŠKOLA

UREDBU O MERAMA KOJE SE ODNOSE NA JEVREJE U POGLEDU OBAVLJANJA RADNJA SA PREDMETIMA LJUDSKE ISHRANE

DVE ANTISEMTISKE UREDBE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License