Uredbu O Merama Koje Se Odnose Na Jevreje U Pogledu

UREDBU O MERAMA KOJE SE ODNOSE NA JEVREJE U POGLEDU OBAVLJANJA RADNJA SA PREDMETIMA LJUDSKE ISHRANE

Na osnovu člana 1 Uredbe o izmenama postojećih propisa i donošenju novih od 16 septembra 1939 godine Ministarski savet propisuje ovu UREDBU O MERAMA KOJE SE ODNOSE NA JEVREJE U POGLEDU OBAVLJANJA RADNJA SA PREDMETIMA LJUDSKE ISHRANE”

Član 1: “(1) Trgovačke radnje koje se bave prometom na veliko sa predmetima ljudske ishrane, bez obzira na to da li su njihovi imaoci fizička ili pravna lica, podvrgavaju se reviziji ako su imaoci radnja Jevreji. (2) Kao radnje Jevreja smatraće se sve one radnje čiji su vlasnici ili suvlasnici na dan stupanja na snagu ove uredbe jevreji ili čiji je kapital u celini ili većim delom u rukama Jevreja. (3) Akcionarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću i zadruge smatraće se kao jevrejske i onda ako su uprava, direktori i prokuriste društva odnosno zadruge većim delom Jevreji. (4) Reviziju će izvršiti nadležne opšte upravne vlasti drugog stepena odnosno Uprava grada Beograda na njenom području“.

Član 2: “(1) Nadležna vlast iz člana 1, stav 4, ove uredbe doneće odluku kojim će se trgovačkim radnjama koje podleže reviziji po članu 1 zabraniti dalji rad a koje od njih mogu nastaviti sa radom. (2) Protiv ove odluke nema mesta pravnom leku ni upravno-sudskom postupku, kao ni zahtevu za naknadu štete. (3) Na osnovu odluke o zabrani daljeg rada trgovačkim radnjama iz člana 1, st. 1, ove uredbe, izdato ovlašćenje odnosno dozvola za obavljanje odnosne radnje će se oduzeti i radnja po zvaničnoj dužnosti brisati iz registra radnja. Nadležna vlast koja je donela odluku o zabrani daljeg rada odrediće odnosnim radnjama za likvidaciju tekućih poslova primeran rok koji ne može biti duži od dva meseca. (4) Naležni sudovi, na osnovu izveštaja nadležne vlasti o zabrani daljeg rada, izvršiće po zvaničnoj dužnosti brisanje u trgovačkom registru, odnosno protokolu, firmi onih radnja kojima je po stavu 1 ovog člana zabranjen dalji rad”.

Član 3: “(1) Kod industriskih preduzeća koja se bave proizvodnjom predmeta ljudske ishrane na veliko, koja se u smislu stava 2 i 3 člana 1 ove uredbe smatraju kao jevrejska, može ban (Upravnik grada Beograda) postaviti na trošak preduzeća komesara čiji će zadatak biti da se stara o pravilnosti rada preduzeća. (2) Naređenja koja komesar bude izdavao u vršenju svog zadatka obavezna su za upravu i osoblje preduzeća. (3) Uprava i osoblje preduzeća dužni su izdaju komesaru na njegov zahtev sva potrebna obaveštenja i da mu omoguće pregled poslovnih knjiga, dokumenata i prepiske preduzeća, kao i poslovnih prostorija. Komesar je dužan čuvati kao službenu tajnu sve podatke za koje je doznao u vršenju svoje dužnosti“.

Član 4: “(1) Ko protivno odluci nadležne vlasti o zabrani daljeg rada trgovačkim radnjama iz člana 1 ove uredbe nastavi sa radom zabranjene radnje, kazniće se zatvorom do dve godine i novčanom kaznom do 500.000 dinara. (2) Istom kaznom kazniće se i Jevreji koji se služe drugim licem kao prividnim imaocem prava za obavljanje trgovačke radnje sa predmetima ljudske ishrane na veliko, kao i lica koja im omogućuju da na osnovu njihovog prava obavljaju takvu trgovačku radnju. (3) Kazne izriču redovni sudovi. (4) Naplaćene novčane kazne idu u korist banovinskog fonda za pomaganje stručnih škola iz § 406 Zakona o radnjama, odnosno u korist odgovarajućeg fonda na području Uprave grada Beograda“.

Član 5: “(1) Opšte upravne vlasti prvog stepena mogu uputiti lica koja protivno odluci nadležne vlasti o zabrani daljeg rada trgovačkim radnjama iz člana 1 ove uredbe nastave sa radom zabranjene radnje, na prinudni boravak u drugo mesto, a lica koja su već jednom pravosnažno osuđena zbog dela iz člana 4 stav 1 ove .uredbe mogu uputiti, pored prinudnog boravka, i na prinudni rad. (2) U pogledu upućivanja na prinudni boravak i na prinudni rad primenjivaće se shodno propisu Uredbe o upućivanju nesavesnih spekulanata na prinudni boravak i prinudni rad”.

Član 6: „Od dana stupanja na snagu ove uredbe neće se izdavati Jevrejima ni društvima sa kapitalom Jevreja ovlašćenja kao ni dozvole za obavljanje trgovačkih radnji sa predmetima ljudske ishrane na veliko”.

Član 7: “Ova uredba stupa na snagu danom obnarodovanja u „Službenim novinama“.

M. s. br. 1322 5 oktobra 1940 godine, Beograd Pretsednik Ministarskog saveta i zastupnik Ministra unutrašnjih poslova, Dragiša J. Cvetković s.r.

Potpretsednik Ministarskog saveta, Dr. Vladko Maček s.r.

(Sleduju potpisi ostalih ministara)

(Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 5. oktobar 1940.)


uredba1.jpg uredba2.jpg

ODLUKA MINISTRA PROSVETE ANTUNA KOROŠCA KOJOM SE OGRANIČAVA PRAVO JEVREJSKE DECE NA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

NUMERUS CLAUSUS

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA ZA UČENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UČITELJSKIH I DRUGIH STRUČNIH ŠKOLA

UREDBU O MERAMA KOJE SE ODNOSE NA JEVREJE U POGLEDU OBAVLJANJA RADNJA SA PREDMETIMA LJUDSKE ISHRANE

DVE ANTISEMTISKE UREDBE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License