Uredba Za Dopunu Naredbe Koja Se Odnosi Na

UREDBA ZA DOPUNU NAREDBE KOJA SE ODNOSI NA JEVREJE I CIGANE OD 30 maja 1941 g. OD 22. jula 1941
УРЕДБА ЗА ДОПУНУ НАРЕДБЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЈЕВРЕЈЕ И ЦИГАНЕ ОД 30 маја 1941 ГОДИНЕ /Лист уредаба Војног заповедника у Србији број 8, страна 84/.
За допуну Наредбе која се односи на јевреје и цигане од 30 маја 1941 нарећујем следеће:
§1.
УД § 11.
После 31 маја 1940 за иметак Јевреја важе донете одредбе ако су накнадно одобрене од Генералног опуномоћеника за привреду у Србији. Одобрење има повратно дејство на време издате одредбе.
У колико се буде хтело располагати ј еврејским иметком послс ступања на снагу ове допунске Уредбе, одредба има само онда дејство кад је претходно добивено одобрење Генералног опуномоћеника за привреду у Србији.
Генерални опуномоћеник за привреду у Србији одобрава истовремено са одредбом и правни посао који се на њу односи. Одобрење исте може уследити према порези за једну или обе уговорне стране.
Одредбе, које се предузимају противно одредбама става 2, ништавне су.

§ 11 став 2, ред 3 Наредбе која се односи на Јевреје и Цигане од 30 маја 1941 примењује се по смислу.
Члан 2. уз § 16.
Постављање једног управитеља-комесара дозвољава се и за имовинске масе Јевреја, које не припадају обрту једног привредног предузећа.
Управитељ-комесар може предузеће којим управља или друге имовинске масе којима управља са одобрењем Генералног опуномоћеника за привреду у Србији потпуно или делимично отућити или њима на други начин располагати.
У колико су управитељи-комесари већ пре ступања на снагу ове Уредбе расположили предузећима или другим имовинским масама којима управљају, може Генерални опуномоћеник за привреду у Србији ту одредбу накнадно одобрити.
Члан 1, став 1, 3, и 4 ове Допунске уредбе имају се примени на одговарајући начин. Добитак добивен отућивањем јеврејског иметка има се уп требити како следи:
1/ На исплату приспеле и заостале порезе и других јав; правних дажбина дотадањих власника;
2/ На задовољавање пословних и приватних повериоца;
3/ Евентуални преостали вишак има се код једне банке коју одреди Генерални опуномоћеник за привреду у Србији уложити и ставити под забрану на име дотадањег власника.
Генерални опуномоћеник за привреду у Србији има право располагања са евентуалним вишком поменутим под бр. 3/.
Члан 3.
Ова допунска Уредба ступа на снагу са повратним дејством дана објављивања Наредбе која се односи на Јевреје и Цигане 30 маја 1941 /Лист уредаба Војног заповедника у Србији, бр страна 84/.
Београд, 22 јула 1941. Војни заповедник у Србији

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License