Uredba O Pripadanju Imovine Jevreja Srbiji

У Р Е Д Б A о припадању имовине Јевреја Србији
На основу члана 1 Уредбе о изменама постојећих прописа и доношењу нових Мсбр. 1113 од 16 септембра 1939, Министарски савет прописује
У Р Е Д Б У
о припадању имовине Јевреја Србији
§ 1
Имовина оних Јевреја, који су 15 априла 1941 били држављани бивше Краљевине Југославије или били без држављанства, ако се налази на српском подручју, припада Србији без икакве накнаде. Од овога се изузима имовина Јевреја бивших припадника Немачког рајха, сада без држављанства.
§ 2
Србија јамчи за дугове Јевреја чија је имовииа припала Србији само до висине примљене суме од продаје оних ствари и права тих Јевреја, које су припале Србији.
Права на предмете, пренете на Србију, остају на снази.
Ако је Јеврејин, чија имовина на основу § 1 припадне Србији, обавезан да, на основу законских прописа даје издржавање трећем лицу, Србија не јамчи за захтеве о издржавању. који после припадања имовине буду доспевали. Али Србија може са нејеврејским лицима која имају права на издржавање и свој редовни боравак у земљи, о висини тих потраживаља закључити поравнање.
Порзвнање се може закључити у новцу. Уговорена сума не сме прећи внсину примљене суме од продаје имовине која је припала Србији. Поравнањем се може предвидети и уступање ствари и права титулату издржавања.
§ 3
Остаје на снази ослобођење имовине, дато од стране Генералнот опуномоћеника за привреду у Србији пре ступања на снагу ове Уредбе.
§ 4
У случајевима сумње да ли једна имовина потпада под удар ове Уредбе одлучује Министар финансија. Његова одлука је коначна и против ње нема места правном леку, Управа и право располагања припале јеврејске имовине остаје начелно до преношења код Генералног опуномоћеника за привреду у Србији. По изршеном преносу, управу и право располагања над имовином, која је припала Србији, Министар финансија повериће Државној хипотекарној банци у Београду.
§ 5
Одредбе о спровођењу ове Уредбе доноси Мииистар финансија.
§ 6
Ова Уредба ступа иа снагу на дан обнародовања у ,,Службеним повикама".
Мсбр. 3313 , 26 августа 1942, Бсоград.
Претседник Министарског савета. Милан Ђ. Неднћ с. р.
Министар унутрашњих послова, Мил. Аћимовић с. р.
Државна комисија за ратне злочине уврстила је ову уредбу као доказ (прилог) број 2 уз одлуку о проглашењу Милана Не дића за ратног злочинца (Службене новине, 28. август 1942). (АЈ ДК-110, Одлука Ф-802/II)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License