Sve Reci Za Danas

aeroplan
bal
bank
benkl
ber
bibliotek
bikher
binyen
bitsikl
blayer
broyt
epl
eyer
farsignal
flishlang
frizhider
gas
glitshke
helfand
hoyde
hun
kartofl
kikh
kikhelekh
kind
krayd
kraydlech
krom
lefl
lererin
leyb
malpeh
marantz
maseh-oyto
milch
oyto
oytobus
oyvn
papir
pomidor
popugay
redlshikh
restoran
rukzak
sherl
shpayzkrom
shpilplats
shpringshnur
shraybtish
shtot
shul
talmidim
tiger
top
tort
tovl
vegeleh
zaft
zamdkastn
zoo-gortn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License