Srpsko Jevrejsko Pevacko Drustvo David

Za pevačko društvo "David" vezano je pogrešno tumačenje njegovog nastanka. Većina istoričara vezuje nastanak ovog društva za period 1914 -1918. godina , što je pogrešno jer je ovo društvo već postojalo 1909. godine - dakle, moguće je da je osnovano u prvim godinama dvadesetog stoleća. Poznato je da je ovo društvo delovalo za vreme okupacije tokom Prvog svetskog rata, što je mnoge članove ovog društva spasilo sigurne smrti koja im je pretila od interniranja. Naime, bugarsko - nemačke okupacione vlasti su veliki broj građana, među kojima i Jevreja, odvele u internaciju u Bugarsku; neki Jevreji iz Niša su se kasnije i oženili u Bugarskoj. Među interniranima je bio i predsednik Društva Bora Alkalaj. Pošto su se vratili iz kratkotrajne internacije, po savetu Jevreja iz Bugarske, osnovan je sinagogalni hor kako bi se sprečila dalja internacija građana. Društvo nije bilo aktivno od 1918.godine pa sve do 1922.g. Pored hora Moša Alkalaj je osnovao i gudački orkestar koji je bio kratkog stoleća jer su mnogi njegovi članovi napustili Niš. Nakon rata, predsednik društva bio je David Alkalaj a sekretar Sava Hazan. Dugo vremena je dirigent hora bio Milivoje Pokorni, profesor muzike u niškoj gimnaziji. Tako je ovo društvo u subotu, 19. decembra 1922. godine organizovalo u hotelu "Evropa" veliki koncert sa igrankom.Najavljujući ga, istaklo je da će koncert biti "… jedan od najlepših u ovoj godini" o čemu svedoči i prilično visoka cena ulaznice - 15 dinara za čostoleća u porodici a 20 za samca. Prema Bori Isakoviću hor je imao oko 120 članova zajedno sa gudačkim orkestrom.
Iz jednog nedatiranog pisma Naftali-Bate-Gedalje saznajemo imena pojedinih članova "Davida": [[Bora Alkalaj[[, Sofi Alkalaj (Borina supruga), Vinka Nisim-Djorđević, Streja Alkalaj, Zlata Mandil, David Levi-Klerić, Binja Levi, Fredi Nahmias, Samuilo Hason, Avram Mandil, (otac Klare Mandil-Kabiljo), Biti Mandil (stric Naftali Bate Gedalje), Miki Eškenazi, Moša Gedalja, Ruža Mandil, Isak Nahmias, Moric Levi –Šantakler, Jozef Nahmias, Čeda Nisim, Moric Nisim, Šaul Konfino, Isak Mandil (zet dr Avrama Nisima), Bela Nisim, Klara Čelebonović, Josif Isaković i Moša Alkalaj.
Pevačko društvo "David" (puno ime "Srpsko-Jevrejsko pevačko društvo "David") je bilo vrlo omiljeno u samom gradu, obzirom da je nastupalo i na narodnim veseljima (svadbe) i da je davalo koncerte a subotom i praznicima nastupalo u Sinagogi. Prema nekim podacima koje treba smatrati verodostojnim, ovo društvo je prestalo sa radom tek početkom Drugog svetskog rata, ne ranije.
Iz knjige »Jevreji Niša« - autori Nebojš.Ozimić i Jasna Ćirić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License