Spisak Osudenih Nemackih Generala 1946 1949

SPISAK OSUĐENIH NEMAČKIH GENERALA, OFICIRA I DRUGIH ZA RATNE ZLOČINE

dr Đorđe N. Lopičić - Nemački ratni zločini 1941-1945

NAPOMENA UREDNIKA
PREDGOVOR knjige Nemački ratni zločini 1941-1945
UVOD u knjigu Nemački ratni zločini 1941-1945

Ajzel Martin (Martin Eisel), potporučnik vodnik, na poslednjoj dužnosti vodnika dojavnog voda pri 847. puku 892. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegiranog veća u Vršcu, sud. br. 575/49. od 18. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1600/49. od 23. septembra 1949. godine preinačena na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Ajzenbart Mihael (Michael Eisenbart), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandira 3. čete osiguravajućeg bataljona „Hrvatske" - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 901/49. od 24. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Ajhinger Anton (Anton Eichinger), SS roterfirer, na poslednjoj duž-nosti šofera kod štaba 7. SS divizije - planinsko lovačke „Princ Eugen" - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano Bene u Vršcu, sud. br. 673/49. od 30. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je po žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud, br. 1703/49. od 10. oktobra 1949. godine

Alimer Anton (Anton Alimer), major nemačke vojske, na poslednjoj dužnosti komandanta bataljona 384. pešadijskog puka 373. hrvatske pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 584-49. od 17. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1587/49. od 23. septembra 1949. godine preinačena na kaznu lišeša slobode s prinudnim radom u trajašu od 20 (dvadeset) godina.

Vari Zigmund fon (Siegmund von Vagu), poručnik, ia poslednjoj dužnosti ađutanta za vezu br. 141, pri 41. pešadijskoj diviziji - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1007/49. od 29. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prikudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Sa svega napred izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu. Vojni sud u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, dana 8. novembra h949. Sud br. 1075/49. g.
SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!
Zapisničar - Potporučnik, Pretsednik veća - Kapetan,
/Anton Radović, s. r./ /Dimitrije A. Bošković, s. r./

Basarke Fridrih (Friedrich Bassarke), pukovnik, intendant 15. armijskog korpusa - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1075/49. od 8. novembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Bejer Gerhard (Gerhard Veueg), poručnik, na poslednjoj dužnosti komandira štabne čete 15. planinskog korpusa - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 693/49. od 4. oktobra 1949. godine: osuđen na 20 (dvadeset) godina lišenja slobode s prinudnim radom.

Bem Aksel (Axel Böhm), major, na poslednjoj dužnosti komandanta odeljenja za vezu br. 421, pri 21. korpusu - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 704/49. od 5. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Bene Valter (Walter Bene), poručnik, član krajskomandanture u Šapcu - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Berg Rudolf (Rudolf Berg), komesar tajne poljske policije, službenik Tajne poljske policije (Gaheime Feldpolizei) u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Bec Adolf (Adolf Betz), potporučnik 13. čete 846. grenadirskog puka 392. pešadijske divizije, zvane „Plava divizija", na položaju vodnika voda bacača granata - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud br. 722/49. od 7. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Bec Jozef (Josef Betz), intendantski poručnik 18. F bataljona pograničnih trupa 439. divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud br. 526/49. od 16. septembra 1949. godi-ne: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u dru-gom stepenu presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1505/49. od 23. septembra 1949. godine preinačena na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Bles Oto (Otto Blöss), rezervni poručnik feldžandarmerije, na poslednjoj dužnosti komandira feldkomandanture 725 u Zagrebu-presudom Vojnog suda u Beogradu, delegarano veće u Vršcu, sud. br. 1220/49. od 16. novembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 2127/49. od 24. decembra 1949. godine.

Botmer Karl Bernard, baron fon (Carl Bernard Freiherr von Bothmer), pukovnik, feldkomandant u Nišu - presudom Vojnog suda III armi-je, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. Godine

Brajtfeld Fric (Fritz Breitefeld), intendantski poručnik, na poslednjoj dužnosti kod 1/724, 104. lovačke divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1147/49. od 10. novembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Bretšnajder Ekart (Brettschneider Eckardt), major, na poslednjoj dužnosti komandanta odeljenja 222. artiljerijskog puka 181. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 682/49. od 3. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1722/49. od 23. decembra 1949. godine.

Brodovski Kurt (Kurt Brodowsky), poručnik, na poslednjoj dužnosti ađutanta 222. artiljerijskog puka 181. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 956/49. od 27. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Vagner Hans (Hans Wagner), major, na poslednjoj dužnosti I-a oficira 15. planinskog korpusa - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegi-rano veće u Vršcu, sud. br. 692/49. od 4. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1728/49. od 14. oktobra 1949. godine.

Vajnman Ernst (Ernst Weinmann), SS major, oficir za vezu između štaba policije i upravnog štaba zapovednika Srbije, ujedno komesar za preseljenje (od 18. aprila do oktobra 1944. godine) u činu SS šturmbanfirera - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Valter Anton (Anton Walter), dekan, aktivni vojni sveštenik u rangu potpukovnika, kod vrhovnog komandanta za Jugoistok, vojne grupe E, ranije F - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1284/49. od 23. novembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1284/49. od 26. decembra 1949. godine.

Valštin Erih (Erich Valstyn), potporučnik, komandir II čete izviđač-kog odeljenja 122. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 480/49. od 15. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu preinačena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1542/49. od 24. septembra 1949. godine na kaznu li-šenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina; no zahtevu za vanredno ublažavanje, rešenjem Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1542/49. od 4. januara 1949. godine, kazna se sma-šuje na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Vent Hajnc (Heinz Wendt), pripadnik Gestapoa - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 369/47. od 25. novembra 1947. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Vestfal Emil (Emil Westfal), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandira 4. čete 265. osiguravajućeg bataljona - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 845/49. od 18. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišeša slobode s prinudnim radom u trajašu od 20 (dvadeset) godina.

Vinkler Rolf (Rolf Winkler), potporučnik, član krajskomandanture u Šapcu - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na 8 (osam) godina lišenja slobode s prinudnim radom; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena reše-njem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Gec Hans (Hans Götz), rezervni kapetan, zamenik komandanta armijskog zarobljeničkog sabirnog logora 21 u Sarajevu - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano vepe u Vršcu, sud. br. 713/49. od 7. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1740/49. od 14. oktobra 1949. godine.

Gigerl Franc (Franc Gigerel), poručnik 36. puka 188. planinske divizi-je - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 566/49. od 19. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem, koja se zamenjuje kaznom lišenja slobode s pri-nudnim radom u doživotnom trajanju; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1580/4923. od septembra 1949. godine.

Grenc Alojz (Alois Gränz), SS oberšturmfirer, zamenik komandira stražarske čete pri štabu Gestapoa od marta do oktobra 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Franc Gšil (Franz Gschiel), stariji vodnik, komandir žandarmerijske stanice - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u spisak osuđenih nemačkih generala, oficira i drugih za ratne zločine uVršcu, sud. br. 532/49. od 17. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu preinačena presudom Vrhovnog vojnog suda na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Ekert Jozef (Josef Eckert), šturmfirer SS trupa, zamenik šefa ispostave Gestapoa u Kraljevu od septembra 1942. do septembra 1943, te šef iste ispostave od februara do 10. juna 1943. godine, zatim šef ispostave Gestapoa u Boru od jula 1943. do 15. januara 1944. godine, u činu SS šturmšarffirera - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Ilte Paul (Paul Ilte), SS hauptšarffirer, radiotelegrafista u štabu Gestapoa u Beogradu, Kosovskoj Mitrovici i Kotoru od juna 1943. do oktobra 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na 20 (dvadeset) godina lišenja slobode s prinudnim radom.

Josten Adolf (Adolf Josten), major šuc policije, komandant 64. policijskog bataljona - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Kazerer Rihard (Richard Kaserer), SS oberfirer i pukovnik policije, komandant 1. bataljona 2. puka SS divizije „Princ Eugen" od juna do novembra 1942. godine, od 20. avgusta 1943. do maja 1944. godine na službi kod opunomoćenika rajhsfirera SS za Hrvatsku u Zagrebu - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Kemper Johanes (Johannes Kämper), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandanta 2. bataljona 2. ustaške divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 842/49. od 17. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti strel>ašem.

Kendler Jozef (Josef Kendler), poručnik u 5. bataljonu 181. artiljerijskog puka 41. divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 574/49. od 19. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem, koja se zamenjuje kaznom lišenja slobode s prinudnim radom u doživotnom trajanju; kazna je no žalbama u drugom stepenu preinačena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1603/49. od 27. septembra 1949. godine na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Kibler Jozef (Josef Kvibler), general-lajtnant, komandant preformirane 718. pešadijske divizije, nazvane 118. lovačka divizija - pre-sudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Kisel Georg (Georg Kiessel), zamenik šefa vojne uprave za Srbiju, no zanimanju viši savetnik državne policije - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Klajn Jozef (Joseph Klein), poručnik, na poslednjoj dužnosti ađutanta 122. tenkovskog izviđačkog odeljenja - presudom Vojnog suda u No-vom Sadu, sud. br. 311/48. od 18. decembra 1948. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Klauzer Arnolf (Arnolf Klauser), sudski major - predsednik prekog voj-nog suda 373, „Tigar" divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 461/49. od 13. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1523/49. od 24. septembra 1949. godine preinačena na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajašu od 20 (dvadeset) godina.

Kreml Hajnrih (Heinrich Kremel), kapetan, na dužnosti komandira Bofla 4. čete 202. streljačkog bataljona i komandant mesta u Garčinu -presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 488/49. od 15. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem, koja se zamenjuje kaznom lišenja slobode s prinudnim radom u doživotnom trajašu; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1550/49. od 24. septembra 1949. godine.

Kriger Hajnrih (Heinnrich Kruger), major, na poslednjoj dužnosti komandanta bataljona, 846. grenadirskog puka, 392. pešadijske divizije, zvane „Plava divizija" - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 691/49. od 4. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1727/49. od 14. oktobra 1949. godine.

Lampadius Gerhard (Gerhard Lampadius), kapetan, na poslednjoj dužnosti 0-2 oficira pri štabu 373, „Tigar" divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 603/49. od 27. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1678/49. od 10. oktobra 1949. godine.

Ler Aleksandar (Löhr Alexander), general-pukovnik, komandant nemačke vazdušne flote IV (1941. godine), komandant 12. armije (od avgu-sta 1942. godine), komandant za Jugoistok (od januara 1943. do jula 1943. godine) - presudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Lindner Gerhard (Gerhard Lindner), kapetan, komandant pionirskog bataljona 104. lovačke divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 891 /49. od 24. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Linek Rudolf (Rudolf Linek), nadzastavnik, na poslednjoj dužnosti pisara pri štabu 1. diviziona 392. artiljerijskog puka - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 469/49. od 16. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog su-da, II sud. br. 1557/49. od 25. septembra 1949. godine.

Lipcinski Erih (Erich Lipczinski), SS oberšturmfirer, ađutant 2. bataljona 14. puka 7. SS divizije - planinsko lovačke „Princ Eugen" - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 348/47. od 25. maja 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina; kazna je no žalbama u drugom stepenu preinačena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud br. 1205/49. od 10. avgusta 1949. godine na kaznu smrti streljanjem.

Lončar Adalbert (Adalbert Lontschar), general-major, komandant 724. puka 704. divizije - presudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na smrti vešanjem.

Lorenc Herman (Hermann Lorenz), potporučnik, na poslednjoj dužno-sti u zemaljskom streljačkom bataljonu 277 - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 689/49. od 3. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljašem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1726/49. od 14. oktobra 1949 godine.

Majsner August (August Meyszner), viši vođa SS i policije i najviši predstavnik rajhsfirera SS Himlera u Srbiji od februara 1942. do proleća 1944. godine u činu general-lajtnanta policije - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Majsner Artur (Arthur Meisner), pripadnik 2. čete 592. domobranskog bataljona - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. (nečitko) od (nečitko): osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 18 (osamnaest) godina.

Manter Erih (Erich Manter), kapetan, na poslednjoj dužnosti I-c oficira 237. divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 671/49. od 30. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajašu od 20 (dvadeset) godina.

Markevic Gerd (Gerhard Markewitz), SS oberšturmfirer, komandir 9. čete 2. bataljona 14. puka, 7. SS divizije „Princ Eugen" - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano vepe u Vršcu, sud. br. 348/47. od 25. maja 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s pri-nudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina; kazna je no žal-bama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1205/49. od 10. avgusta 1949. godine.

Maudanc Herman (Hermann Maudanz), carinski sekretar, nastavnik na kursu pograničnih carinskih stražara od avgusta 1942. do avgu-sta 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Mejer Vili (Wily Meueg), poručnik, na poslednjoj dužnosti komandira 3. čete feldžandarmerijskog odeljenja 501 - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 820/49. od 17. okto-bra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Meler Herman (Herman Mehler), pukovnik šuc policije, načelnik štaba Policije poretka na teritoriji Srbije od marta 1943. do oktobra 1944. godine u činu potpukovnika Policije poretka - pre-sudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Miler Karl (Karl Muller), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandanta 265. zemaljskog streljačkog bataljona - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 745/49. od 10. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1825/49. od 24. decembra 1949. godine.

Miler Fric (Fritz Muller, Mueller), kapetan SS i policije, II oficir za vezu između štaba policije i štaba zapovednika Srbije od juna 1941. do 4. oktobra 1944. godine u činu SS haupšturmfirera - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Najdhold Fric (Neiholdt Fritz), general-lajtnant, komandant 369. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na kaznu smrti vešašem.

Ofer Rudolf (Rudolf Offer), kapetan, komandir čete pri štabu brdskog policijskog lovačkog puka 18, u borbenoj grupi generala Fišera - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud-br. 543/49. od 19. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu preinačena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1577/49. od 23. septembra 1949. godine: na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Perger Herman (Hermmann Perger), major - presudom Vojnog suda u Beo-gradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 539/49. od 18. septembra 1949. godine: osuđei na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1516/49. od 24. septembra 1949. godine preinačena na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Pilc Hans (Hans Pilz), potporučnik, pripadnik 5. baterije 2. odeljenja 237. artiljerijskog puka - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br 475/49. od 14. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem, koja se zamenjuje kaznom lišenja slobode s prinudnim radom u doživotnom trajanju; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1537/49. od 24. septembra 1949. godine.

Polte Fridrih (Friedrich Polte), pukovnik SS i policije, šef 3. odse-ka (SD) i zamenik šefa od aprila do avgusta 1941. godine pri štabu Ajnzac grupe u činu SS oberšturmbanfirera - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Pfefer Tomas (Thomas Pfeffer), SS oberšarffirer, tumač egzekutivne službe Gestapoa u Beogradu, tumač u ispostavama Gestapoa u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici u vremenu od 2. oktobra 1941. do oktobra 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Pflajderer Volfgang (Wolfgang Pfleiderer), poručnik, na poslednjoj dužnosti ordonans oficira u štabu 237. pešadijske divizije -presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 599/49. od 26. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1681/49. od 10. oktobra 1949. godine.

Radlinger Georg (Georg Radlinger), kapetan, komandir 10. čete 2. bataljona 902. puka 188. lovačke divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 565/49. od 19. septembra 1949. godine: osućen na kaznu smrti streljanjem, koja se zamešuje kaznom lišenja slobode s prinudnim radom u doživotnom trajanju; kazna je no žalbama u drugom stepenu preinačena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1578/49. od 26. septembar 1949. go-dine na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Rajc Karl (Karl Reitz), major šuc policije, šef policije u Kraljevu i Kragujevcu od 16. aprila 1943. do 19. oktobra 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Rajcaus Vilhelm (Wilhelm Reizaus), potporučnik, pripadnik štaba 15. planinskog korpusa - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 605/49. od 27. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Pore Albreht (Albrecht Rogge), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandira 3. čete zemaljskog streljačkog bataljona br. 977 - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 735/49. od 7. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1820/49. od 27. decembra 1949. godine.

Rozendal Alfred (Alfred Rosendal), kriminalni sekretar tajne policije Gestapoa, SS šturmfirer, komandant logora u Bačkoj Topoli od aprila do kraja septembra 1944. godine, pre toga bio organ Gestapoa u Žitomiru - presudom Divizijskog vojnog suda u Subotici, sud. br. 231/1947. od 22. novembra 1947. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog suda Jugoslovenske armije, II sud. br. 453/47. od 5. decembra 1947. godine.

Rosembek Matijas (Mathias Rossembeck), major, na poslednjoj dužnosti komandant 2. diviziona 237. artiljerijskog puka, 237. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 608/49. od 27. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1686/49. od 8. ok-tobra 1949. godine.

Tajhman Ludvig (Ludwig Teichmann), potpukovnik SS i policije, šef III odseka (SD) od avgusta 1941. do oktobra 1944. godine i zamenik šefa BDS od sredine 1942. do oktobra 1944. godine, u štabu Ajnzac grupe od 29. jula 1941. do sredine juna 1944. godine, u činu ober-šturmbanfirera - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Tenesen Albert (Albert Tenessen), kapetan šuc policije, komandir policijske čete u Vršcu, Pančevu, Kraljevu, Beogradu i Prijepolju od oktobra 1941. do jula 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Tirof Johan (Johan Tirof), kapetan žandarmerije - presudom Vojnog suda u Novom Sadu, sud. br. 223/48. od (nečitko): oeuđen na kaznu smrti streljanjem.

Treger Kurt (Kurt Troger), poručnik, na poslednjoj dužnosti komandira čete i ordonans oficira zemaljskog streljačkog bataljona 924 -presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud- br. spisak osuđenih nemačkih generala, oficira i drugih za ratne zločine 822/49. od 7. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Tribukajt Ginter (Gunlcr Tribukeit), pukovnik, komandant 750. puka 118. divizije - presudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Tričler Franc (Franc Tritschler), kriminalni sekretar, na radu pri zapovedništvu SIPO u Beogradu, referent pododseka A-l „Antikomunističkog" četvrtog odseka (egzekutiva) E.D.Z., član centrale Gestapoa u Beogradu - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Trote Fric (Fritz Wilhelm Ernst Trothe), kapetan, član krajskomandan-ture u Šapcu - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na 15 (petnaest) godina lišenja slobode s prinudnim radom; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Turner Harald (Harald dr Turner), šef vojne uprave za Srbiju, general-lajtnant - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljašem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Upenkamp Valter (Walter dr Uppenkamp), šef pravnog odeljenja pri vojnoj upravi Srbije, no zanimanju kasacioni sudija - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osu-đen na 20 (dvadeset) godina lišenja slobode s prinudnim radom; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Fanenšrajber Paul (Paul Fahnenschreiber), major šuc policije, komandant 7. bataljona pomoćne policije u Velikom Gradištu i Sjenici od maja 1943. do oktobra 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti streljašem.

Fesler Georg (Georg Fessler), desetar pri štabnoj četi 18. puka 18. armijskog korpusa - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano Bene u Vršcu, sud br. 517/49. od 19. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajan.u od 20 (dvadeset) godina; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1607/49. od 24. septembra 1949. godine.

Firov Valter (Walter Vierow), general-major, feldkomandant feldkomandanture 599 u Beogradu - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Fortner Hans (Hans Johann Fortner), general-lajtnant, komandant 718. divizije, komandant Istočne Bosne - presudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Fuks Vilhelm (Wilhelm dr Fuchs), pukovnik SS i policije, šef Ajnzac grupe za Srbiju u činu štandartenfirera, od aprila 1941. do janu-ara 1942. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Han Josip-Sep (Josip-Sep Hahn), SS šarffirer, službenik zatvora Gestapoa u Beogradu od 10. maja 1941. do 20. septembra 1941. godine, a potom radio-telegrafista u štabu Gestapoa u Beogradu, Kosovskoj Mitrovici, Šapcu, Loznici i Skadru do oktobra 1944. godine -presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Helm Hans (Hans Helm), pukovnik SS i policije, šef IV odseka (egze-kutivne službe) u štabu Ajnzac grupe za Srbiju, od aprila 1941. do marta 1942. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Henig Aleksandar (Alexander Honing), bivši SS šturman i upravnik policijskog zatvora BDS (Befehlshaber der Siecherheitspolizei - zapovednik Policije sigurnosti) u Beogradu - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 547/50. od 25. jula 1950. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; koja je kasnije preinačena na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u doživotnom trajanju; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 116/50. od 5. septembra 1950. godine.

Hering Valter (Walter Hering), policijski inspektor pri BDS od jula do oktobra 1944. godine - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na 20 (dvadeset) godina lišenja slobode s prinudnim radom.

Herman Fridrih-Paul (Fridrich-Paul Hermmann), major, komandant 845. nemačko-arapskog bataljona, 104. lovačke divizije - presudom Vojnog suda u Kragujevcu, sud. br. 77/48. od 17. jula 1948. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1024/48. od 18. avgusta 1948. godine.

Hersterberg Ernst (Ernst Hersterberg), pukovnik, feldkomandant u Pančevu: i Vrnjačkoj Banji odjuna 1941. do oktobra 1942. godine -presudbm Vojnog suda u Veogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946. godine: osuđen na 5 (pet) godina lišenja slobode.

Hojfing Gustav (Gustav Heufing), SS poručnik, na poslednjoj dužnosti rukovodioca poljskog žandarmerijskog odreda 7. SS planinske divizije „Princ Eugen" - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1405/49. od 5. decembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom ste-penu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog Suda, II sud. br. 2118/49. od 26. decembra 1949. godine.

Holc Vili (Willi Holz), major, komandant 880. streljačkog bataljona -presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 850/49. od 18. oktobra 1949. godine: bsuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Horman Hajnrih (Heiririch Hormann), carkgnski inspektor, na službi u carinskoj graničnoj zaštiti Jugoistoka u Beogradu od aprila 1942. do 1944. godine - presudom Vojnot suda u Beogradu, sud. br. 725/46. od 22. decembra 1946 godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Cigler Paul (Paul Ziegler), ioručtšk, na posledp.oj dužnosti komandira 2. čete 518. puka za vezu - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 668/49. od 28. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Šerberger Adolf (Adolf Scherberger), potporučnik voda za vezu 188. divizije i pripadnik SD - presudom Vojnog suda u Beogradu, "delegirano veće u Vršcu, sud. br. 467/49. od!4. septembra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti strel.anjem, koja je zamenjena kaznom lišenja slobode s prinudnim radom u doživotnom trajanju; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1528/49. od 26. septembra 1949. godine.

Šiling Francu (Franz Schilling), kapetan, na poslednjoj dužnosti NS-FO pri štabu 181. divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 914/49. od 25. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena presudom Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 1930/49. od 26. decembra 1949. godine.

Šifcik Jozef (Josef Schifczik), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandira čete 562. zemaljskog streljačkog bataljona - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 771/49. od 11. oktobra 1949. godine: osuđen na 20 (dvadeset) godina lišenja slobode s prinudnim radom.

Šmithuber August (August Schmidthuber), general-major, komandant 14. puka 7. SS divizije „Princ Eugen" - presudom Vojnog suda III armije, I sud. br. 15/47. od 16. februara 1947. godine: osuđen na kaznu smrti vešanjem.

Štajnman Ginter (Günther Steinmann), kapetan, na poslednjoj dužnosti komandanta 2. bataljona 16. pešadijskog puka 22. pešadijske divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 909/49. od 24. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem.

Šter Ludvig (Ludwig Stehr), rezervni poručnik, komandir 1. čete 41. streljačkog bataljona (fizilirski) - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1003/49. od 28. oktobra 1949. godine: osuđen na kaznu lišenja slobode s prinudnim radom u trajašu od 20 (dvadeset) godina.

Štokhauzen Hunold fon (Hunold von Stockhausen), general-lajtnant, komandant motorizovanog puka „Gros Dojčland" - presudom Vojnog suda u Beogradu, sud. br. 364/47. od 25. marta 1948: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog vojnog suda, II sud. br. 594/48. od 7. maja 1948. godine.

Šulce Langeman Ernst Ludvig (Ernst Ludwig Schulze Langemann), majop, krajskomandant u Zaječaru - presudom Vojnog suda III armije, sud. br. 27/47. od 9. marta 1947. godine: osuđen na kaznu smrti streljanjem; kazna je no žalbama u drugom stepenu potvrđena rešenjem Vrhovnog suda Jugoslovenske armije II sud. br. 118/47. od 24. marta 1947. godine.

Šuster Lambert (Lambert Schuster), potporučnik, komandira 8. čete 724. lovačkog puka 104. lovačke divizije - presudom Vojnog suda u Beogradu, delegirano veće u Vršcu, sud. br. 1012/49. od 29. oktobra 1949. godine: osuđen na 20 (dvadeset) godina lišenja slobode s prinudnim radom.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License