Sefardske Poslovice Iz Bosne

JEVREJSKA TEMATIKA:

PeSaH – Paras Sin Hešbon. Pesah – pare/trošak bez računa/kraja.
De mučo amen kaje el talet. Od mnogog aminovanja spada molitveni šal.
Despues de Purim platikos. Purimski dar poslije Purima.
~ Kasno Janko na Kosovo stiže.
I al haham de bašo del džube ja le se alevanta. I hahamu se, ispod džubeta, diže.
I el haham en la teva jera. I haham na oltaru griješi.
Ni Purim fjesta – ni frijus hazinura. Nit je Purim praznik nit je prehlada bolest.
No es Purim kada dija. Nije Purim svaki dan.
~ Nije Bajram svaki dan.
Purim, Purim lanu – Pesah a la manu. Purim, Purim stigao – Pesah provirio.
Tarhe tarha, todo es una mišpaha. I tarhe i tarha je ista familija.
Zehut avot no se atema. Zasluge otaca nikad ne prestaju.
Arova pitas i beza mezuzot. Krade lepinje i ljubi mezuze.
Ben kah uven kah guaj de la iža de Jiftah. I ovako i onako po Jiftahovu kći naopako.
Šabat i jomtov es solo al Đidjo. Šabat i praznik je samo za Jevreje.
La mentira no tiene pies. שקר Laž nogu nema.

HEBREJSKI LEKSIČKI UTICAJI:

Kada min kon su min. Svaka sorta sa svojom sortom.
~ Svaka ptica svome jetu leti
Un danjo un sehel. Svaka šteta ima svoje naravoučenije.
Un dia mas un sehel mas. Svaki dan ima svoje naravoučenije.
Vende pipinus vende halva i no esperes a nedava. Prodaji krastavce i halvu i ne čekaj sadaku.
I en el oro aj heser. I zlato ima feler.
Alevanta la kavesa del kulevro i no del ben-adam Digni glavu zmiji, al nemoj čovjeku.
Besimana tava los pies a la falaka. U dobar čas, tabane na batinanje.
Sedaka sin hohma es komo una mučača sjega. Sadaka bey mudrosti je kao ćorava djevojka.
Tu senjor, jo senjor – ken dira oša al hamor? Ja gospodin ti gospodin, ko će vikat oša magarcima.
El ombre ke no jeva hešbon, el hešbon le sale de sujo. Ko ne vodi računa, račun mu se svede sam.
Ken se burla kon su onor perde su kavod. Ko se igra sa čašću na kraju ostane bez nje.
Setam ladron – sospečador. Obično je lopov onaj koji najviše sumnja.

PREVOD SA HEBREJSKOG:

Abaša skalon i toma mužer, asuve skalon i topa amigo. Siđi stepenik i oženi se, popnio se stepenik i naši druga.
Al loko i a la kriatura les viene la nevua. Proroštvo spopada djecu i luđake.
Eča tu pan a la agva al kavo lo toparas. Baci svoj hljeb u vodu – na kraju ćeš ga naći.
Ken es el riko? - El ke se kontenta kon su parte. Ko je bogat? Onaj ko je zadovoljan svojim dijelom.
Izvorno: Miu heašir? Asamezah behelko.
Mal de mučos konsuelo de lokos. Tegoba mnogih utjeha je ludim.
Izvorno: Sarat rabim nehamat tipšim.
Muera Šimšon kon kuantos son. Nek umre Samson sa svim neprijateljima.
Izvorno: Tamu nafši ime Pelištim.

ŠPANSKO-KATOLIČKE:

En fin se kanta la "Glorija". "Glorija" se pjeva na kraju.
~ Prvo skoči pa reci hop.
No tjene ni padre ni madre ni espiritu santu. Nema ni oca, ni majke ni Svetoga Duha.
Salir de Pilatos entrar en Herodes. Izaći od Pilata, ući kod Iroda.

BALKANSKO OTOMANSKI JEZIČKI UTICAJI:

Aremedijate kon lo tujo – no seas mutlač de ninguno. Zadovolji se s onim što imaš i ne budi ničiji prosjak.
Buenas nočes tio Hajim, mučo karabalik a la frente. Dobarveče čika Hajime, mnogo vam je karabalika na čelu.
Karos untados kaminan i buenas samaras kajentan.
Kata a la mazga paramorde el patron Veži mazgu gazde radi.
En el punto de la naris le kresio un panaris. Na vrh nosa skočio mu čir.
La nalča antes del kavajo. Potkovice brže od konja.
Londje de mi un palmo, makar a mi ermano. Makni se od mene pedalj, makar i da si mi brat.
Jave de oro avre kada dolap. Zlatan ključ svaki dolap otvara.
No le abasta ni hazne del rej. Nije mu dovoljna ni carska hazna.
Todos kere kuzir samara, ma los embarasan los pelos. Svak bi šio samare, al mu dlake smetaju.
Va a Stambol por una kučra de aroz. Otići do Istanbula po kašiku riže.
Vende bamijas, vende mirindženas i no esperes a mezas aženas. Prodaji bamiju i patlidžan i ne čekaj da sjedneš za tuđi sto.
I al rej se save el peškeš. I kod cara se zna za peškeš.
I en la čanta del prove se puede topar un džuvajer. I u tašni siromaha zna se naći dragulj.
Al bustandži no le puedes vender pipinos. Ne možeš bostandžiji prodavati krastavce.
Al melon i a la mužer es liviano de eskožer, al karpus i al ombre nunka. Dinju i ženu je lako izabrati, karpuz i čovjeka nikada.
Asta ke dišo belibizes, se sero el čarši. Dok je on reko leblebija, čaršija se već zatvorila.

JEVREJSKO-ŠPANSKE POSLOVICE KOJE SU NASTALE U BOSNI:

Ni Travnik no es mas menimo lugar. Nije ni Travnik najmanje mjesto.
Kuantos pare Mama, tantos kere Tata. Koliko god da rodi mama, toliko će da voli tata.
Mejor es ječma de tu sivdad, ke no trigo de sivdad ajena. Bolji je ječam iz tvoga grada nego pšenica iz drugog grada.
I al rej le save el peškeš ser estimado. I caru poklon zna biti mio.
Ken te kere mas de mama su palavra te enganja. Ko te voli više od majke, laže te.
Se enkanto hanino en medio del kamino. Lijepo se yaibretio nasred puta.

NEKE POSLOVICE KOJE POSTOJE U OBJE TRADICIJE:

Ajudate – i te ajudare. Pomozi sam sebi - pa ću ti i ja pomoći.
Ajudate i el Dio te ajudara. Pomozi sam sebi – pa će ti i Bog pomoći.
Dos buenos no pelean. Dva dobra se na svade.
~ Za svađu je potrebno dvoje.
Ermanos seremos la bolsa no nos tokemos. Bićemo braća – ali si kese nećemo dirati.
~ Ako smi mi braća nisu nam kese sestre.
Fuego sin flama no aj. Dima bez vatre nema.
~ Gdje ima dima ima i vatre.
I las paredes tienin oidos I zidovi imaju uši.
Kavejo largo miojo kurto. Duga kosa – kratka pamet.
Ken kon kriatura a dormir si ečo mozado se levanto. Ko s djecom liježe popišan ustaje.
La palavra dulsi avri puertas de fjero. Slatka riječ gvozdena vrata otvara.
Zlatna riječ gvozdena vrata otvara.
Mežor es algo ke nada. Bolje išta nego ništa.
No es oro todo luke relumbra. Nije zlato sve što sja.
Se keren komo el gato i el pero. Vole se ko pas i mačka.
Loke la vieža keria entri lus shuenjus li vinija. Babi se snilo što joj bilo milo.
Aprovečaron los ratones el momento ke el gato de kaza estuvo absento. Okoristili se miševi o čas kad mačka nije bila kod kuće.
Stirate fin tu kuvierta.
~ Prostri se koliko ti je jorgan dug.

INTERNACIONALNE POSLOVICE:

Dizmi kon ken stas te dire ken son Reci mi s kim si, reću t i ko si.
Ken buška i topa. Ko traži nalazi. (NZ)

POSLOVICA / PRIČA

La puerta al Gan-Eden esta bašo los pies de la mužer. Raj je pod ženinim nogama.
Komame por la urežika ke no sinti a mi mužerika. Počni da me jedeš od uha, jer nisam poslučao ženu.

PORODICA

MUŽ / ŽENA

A la mužer savja, el marido la jama ermana.
Antes ke te kazes, mira loker azes. Prije nego što se oženiš misli šta radiš
El konsežo de la mužer es poko - ken no lo toma es loko. Ženin savjet je malešan, ko ga prezre nije pametan.
La mužer aze la mužer desaze Žena čini, žena raščinjava.
Ken se kaza por la moneda, perde la moneda la mužer le keda. Ko se ženi radi para, pare potroši – a žena mu ostane.
Por amor de mi mužer me la kito. Ženi za ljubav ću je odrezati.

RODITELJI / DJECA

Ižo sos, padre seras – loke azes te aran. Sin si, a bićeš i otac; što budeš činio tako će ti činiti.
El bjen de mi padre tapa la mi korkova. Imanj mog oca pokriva moju grbu.
Ižos de mis ižos dos vezes son mios.
Sinovi mojih sinova dvaput su moji sinovi.
Kvando da el padre al ižo, rije el padre rije el ižo;
kvando da el ižo al padre, jora el ižo jora el padre. Kad otac daje sinu – smije se otac, smije se sin. Kad sin daje ocu – plače sin, plače otac.
La iža i la madre komo la unja i la karne. Majka i kći – kao nokat i meso.
Madre luzja kita iža haragana. U vrijedne majke lijena kći.
Ni todos los dedos son estesos Nisu ni svi prsti isti.
Tal padre tal ižo. Kakav otac takav sin.
Una madre para sien ižos – i no sien ižos para una madre. Jedna majka stigne za sto sinova – ali sto sinova ne stigne za jednu majku.
Una madre i un devental tapan munčo mal. Majka i kecelja pokrivaju mnogo zla.

SNAHA / SVEKRVA ZET / TAŠTA

A ti te lo digo mi iža para ke lo sjenta mi nuera. Tebi kažem kćeri, da mi čuje snaha.
Ažikos i sevojikas senjora konsuegra. Bijeli luk i paprika, gospođa svekrva.
De ke la nuera se jama nuera? Porke kada madre dize no era para mi ijo.
'L amor del jerno – sol del envjerno. Zetova ljubav kao ozimo sunce.
La shuegra ni de baro buena. Svekrva ne valja ni kad je od gline.
Bien giza la mi nuera en la kaza jena. Dobro kuva moja snaha kad joj je kuća puna.
Gueso aženo no se aze tu gueso – i si lo keres azer no akeša. Tuđa kos nikad ne bude svoja, sve i da hoćeš ne prijanja.

RAZNO:

Al mintirozo, un sarnudo le es ajudo. Lažljivcu je i ispljuvak od koristi.
De bien ke te kere – los ožos te kita. Koliko ti hoće dobro, oči ti iskopa.
De dia en dia – se kaza mi tija. Iz dana u dan udaje se moja tetka.
El Dio me guarde de mis amigos - ke de mis enemigos me guardare jo. Nerk me Bog čuva od prijatelja – od neprijatelja ću se sačuvati sam.
El pan de la vezina es melezina. Komšinicin hljeb je lijek.
Kon tu piedra en tu kavesa. Tvojim kamenom u tvoju glavu.
Ižos no tengo njetos mi joran. Sinova nemam, unuci mi kmeče.
Kazati i veras al anjo mi lo diras. Oženi se, pa ćeš vidjeti i dogodine ćemo se ispričati.
Ken no tjene la ermoza – beza la mokoza. Ko nema lijepu ženu ljubi balavu.
Pensando ala vežes no goza la mansezes. Mislećći o starosti ne uživa u mladosti.
Bien kon bien, el sisko a la karvonera.
~ Para na paru uš na fukaru.
Madrasta? – el nombre le abasta! Maćeha – pa ime joj sve govori.
Rozas i ižas al vizino. Ruže i ćerke komšiji.

IZRAZI:

En Hanunka.
~ Na Sv. Nikada.
Este pan para este kezo. Ovaj hljeb s ovim sirom.
Buena – komo el buen pan. Dobra kao hljeb.
Ermozo komo la luna en kinze. Lijep kao mjesec petnaestog.
Kara de pokos amigos. Faca s malo prijatelja.
Kara di tišabeav. Tišabeavska faca.
Bišenbiju. Od SHB obješen bio.
Pokuturi. Malo trajao.
Mučuturi. Puno trajao.
Vižita di Travniklijas. Posjeta Travničanki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License