Reci Na Otvaranju Izlozbe

Mira Kun

Reči na otvaranju izložbe u Domu vojske Srbije

Dragi i uvaženi prijatelji,

^ast mi je da povodom 70 godina ustanka u Srbiji protiv nemačkog okupatora odam zahvalnost i poštu pripadnicima narodno-oslobodilačkog pokreta tokom Drugog svetskog rata.
Sa posebnom tugom i pijetetom sećam se naj-mlađe generacije, kojoj sam za vreme Drugog svet-skog rata pripadala i doživela ratne strahote, često ostajala bez oba roditelja ili kao maloletna učesnica u NOB-u.
Partizanski pokret za oslobođenje je okupio širok krug intelektualaca – među njima i likovne umetnike. Nalazimo se pred delima umetnika koji su u NOB-u učestvovali, kao i pred delima slikara i vajara koji su kasnije želeli da likovno ovekoveče NOB.
U oslobođenom Užicu, oktobra i novembra 1941. godine, na inicijativu vrhovnog štaba NOV i POJ, osnovan je prvi partizanski atelje. U njemu su radili Dragoljub Vuksanović, Pivo Karamatijević, Bora Baruh, Branko [otra, vajari Vladeta Piperski i Vla-deta Petrić. Mladi Jurica Ribar radio je na izdavanju lista "Omladinska borba". U Užicu je otvorena izložba povodom Oktobarske revolucije. Izložba je prenesena u Užičku Požegu, ^ačak, Gornji Mila-novac, Arilje i Bajinu Baštu.
S jeseni 1943. godine, Jajce je, osim sedišta vrhovnog štaba, bio i kulturni centar. August Augus-tinčić vaja Vrhovnoh komandanta, Božidar Jakac ne može da stigne da napravi portrete markantnih bora-ca svih nacionalnosti. Oskar Danon komponuje. Po-zorušte Narodnog oslobođenja daje predstave. Đorđe Andrejević Kun, crta u velikim formatima portrete Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina, Ruzvelta, ^erčila i Tita.
Borci u predasima u pozadini amaterskim kultur-nim radom dižu moral stanovništva.
Umetnici se iz Jajca sele u Drvar, a zatim nakon nemačkog desanta 25. maja 1944. godine na vrhovni štab, kada je lično Hitler saopštio celom svetu ko se protiv njega borio na Balkanu, prebacuju u Italiju. U gradiću Kocino, pored Barija, gde je bilo sedište Propagandnog odeljenja vrhovnog štaba, obrazovana je jugoslovenska umetnička kolonija u kojoj stvaraju Marijan Detoni, Đuro Tijak, Adelina i @ika Vlajnić, Oton Postružnik, arhitekta Nikola Dobrović, vajar Marin Studin i Đorđe Andrejević Kun. ^itav niz umetnika ratuje u brigadama i čami u koncentracionim logorima, kao Petar Lubarda, Milan Konjović, Edo Murtić, Mileta Vitorović, Vida Jocić, Steva Bodnarov, Zlatko Prica, Miloš Bajić, Franjo Mraz, Aleksandar Lakić, Milivoje Nikolajević i mnogi, mnogi drugi.
Svi su oni svojim umetničkim radom zabeležili istinu o ratu.
Još zemlja nije bila oslobođena kada, 25. marta 1945. godine, u Umetničkom paviljonu u Beogradu, u organizaciji ULUS-a, Moša Pijade otvara Kome-morativnu iz-ložbu poginulih umetnika u narodno-oslobodilačkoj borbi: Bore Baruha, Julice Ribara, Danijela Ozme, Stipe Pekića, Bogdana [uputa, Iva Novakovića, Save [umanovića i Boška Vučkovića. Otvaranju izložbe prisustvuje dr Ivan Robar, Juričin otac, koji je nepunu godinu i po ranije, govorio na sahrani poginulog starijeg sina Lole.
Moja generacija pamti izložbe o narodno-oslobodilačkoj borbi, organizovane povodom značaj-nih istorijskih datuma. Međutim, poslednih trinaest godina naš grad nije video izložbu ovakve sadržine. Dvanaest godina traje školovanje učenika srednje škole, a šesnaest diplomiranog studenta. Sve ove ge-neracije uskraćene su za saznanja o partizanskom ratovanju. Verujem da, posle ove proslave, godišnjice ustanka nećemo zanemariti.
Kao roditelj, pedagog i borac za istinu predlažem da ova izložna u ovoj jubilarnoj godini obiđe veće gradove u Srbiji.
Isto tako zamolila bih SUBNOR da vrate spomenike revolucije na prvobitna mesta kao i da uklone zastore koji kriju umetničke slike o istini NOB-a.
Učinimo i utičimo na druge koji su u moći da kontinuirano uče i podsećaju mlade na našu prošlost, na žrtve i pobede naših predaka, na bogatu naučnu i kulturnu istoriju naše zemlje, kako bi mladi bili ponosni na zemlju iz koje potiču i imali cilj, želju i uslove da u prosperitet svoje domovine utkaju zavid-ne potencijale.
Jun 2011.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License