Pravila Cionisticko Revizionisticke Organizacije Vladimir Za

Cionističko-revizionistička organizacija
„VLADIMIR ŽABOTINSKI"
Ime, sedište i svrha
§ 1. Organizacija se zove »Cionističko-revizionistička organizacija »Vladimir Žabotinski« (kratko CRO) a sedište je njezino u Beogradu. Ona može da osniva u svakom mestu Kraljevine Jugoslavije svoje podružnice, mesne grupe. CRO je članica Svetske cionističko-revizionističke unije« u Parizu.
§ 2. CRO radiće za cionizam i na ostvarenju jevrejske države u Palestini na obim stranama Jordana, na širenju i buđenju jevrejske nacionalne svesti priređivanjem sastanaka, konferencija i predavanja, baviće se izdavanjem i širenjem jevrejske nacionalne literature i štampe.
CRO baviće se svima političkim, socialnim i kulturom pitanjima jevrejskog narodnog života.
Članstvo
§ 3. Članom CRO može biti svaki Jevrejin ili Jevrejka, koji je navršio svoju 18 godinu, koji uredno plaća di- (nedostaje stranica)
Svi članovi CRO moraju biti začlanjeni u mesnim grupama, učestvuju u izboru pretsedništva mesnih grupa te delegata za glavni odbor. Svi su članovi obavezni promicati svim silama svrhe organizacije, pokoravati se i pravilima te zaključcima nadležnih organa organizacije.
§ 4. Članstvo prestaje:
a) istupom putem pismene prijave pretsedništvu mesne grupe,
b) brisanjem zbog neispunjena finansijskih obaveza više od 3 meseca prema CRO i mesnim grupama,
c) isključenjem. Ko uradi nešto protiv dostojanstva, i časti ili interesa CRO, može sa isključiti iz članstva, ako to zaključe pretsedništva pojedinih mesnih grupa ili pak sam izvršni odbor. Protiv odluke pretsedništva mesnih grupa ima pravo svaki član podneti žalbu izvršnom odboru, čija je odluka definitivna. Ako isključenje bude zaključio neposredno izvršni odbor, to član imaj pravo žalbe na prošireni izvršni odbor, čija je odluka definitivna.
Sredstva organizacije
§ 5. Sredstva su CRO: doprinosi, dobrovoljni prilozi, darovi, prihodi priredaba i legati. Sa fir nsijama rukovodi izvršni odbor, koji je dužan godu je jedanput podneti bilansu i obračune glavnom odboru, koji odlučuje o primanju ili neprimanju istih.
Organi CRO
a) mesne grupe
§6. Pravila mesnih grupa prethodno mora odobriti izvršni odbor zemaljske organizacije. Mesne grupe sačivaju članovi u jednom mestu. Na čelu tih grupa su pretsedništva, koja čine prema mesnim prilikama 3—7 sa strane članova izabrane osobe. Dužnosti i prava članova odredjena su u § 3 no sem toga imaju članovi plaćati mesečnu članarinu za mesnu grupu. O upotrebi novaca imaju pretsedništva podneti obračune članstvu godišnje jedanput na glavnoj skupštini.
§ 7. Pretsedništva biraju sebi pretsednika i poslovođu, koji rukovode sa poslovanjem pretsedništva. Mandat pretsedništva mesnih grupa traje godinu dana. Konstituiranje se odobrava po zemaljskom vodstvu.
§ 8. Pretsedništva mesnih grupa vode sve agende u tom mestu, moraju sprovesti intenzivnu agitativnu i propagandističku delatnost.
Pretsedništva imaju striktno izvršavati upute i naloge izvršnog odbora CRO te se u svemu imaju pokoravati njegovim naredbama. Nikakva politička agitacija ne može se pokrenuti bez prethodnog pristanka izvršnog odbora CRO.
§ 9. Pretsedništva imaju mesečno podnositi opširne referate o učinjenom, te obračune izvršnom odboru.
b) Glavni odbor

§ 10. Glavni odbor sačinjavaju delegati pojedinih mesnih grupa, koje bira članstvo. Broj delegata za pojedine mesne grupe određuje se posebnim pravilnikom, koji će doneti prošireni izvršni odbor. Glavni odbor sastaje se svake godine jedanput u vremenu i mestu, koje za to odredi izvršni odbor pismenim putem. Mandat lavnog odbora traje dve godine.
§ 11. Glavni odbor:
a) bira izvršni odbor i daje upute istom,
b) određuje pravac i politiku CRO- u granicama dispozicija »Unije«,
c) donosi principijelne odluke po CRO vitalnim pitanjima,
d) izrađuje i menja pravila CRO,
e) odlučuje u pogledu doprinosa,
f) kontroliše izvršni odbor, naročito u finansijskom; pogledu, te odlučuje o primanju ili neprimanju] bilansa i obračuna.
Glavni odbor donosi sve odluke, koje diraju u statut CRO sa dvotrećinskom, a ostale sa apsolutnom većinom. Glavni odbor može doneti pravovaljane zaključke, ako je prisutno barem dve trećine izabranih delegata. Pojedini delegati mogu biti zastupani po drugom delegatu na osnovu pismenog i sa strane pretsedništva dotične mesne grupe overenog ovlašćenja, no jedan delegat može zastupati samo jednog neprisutnog.
§ 12. Svaki delegat ima poneti sobom pismeno ovlašćenje, da je izabran za delegata. Ovo ovlašćenje treba da je potpisano sa strane pretsedništva dotične mesne grupe.
§ 13. Prvo zasedanje glavnog odbora u novoj sesiji otvara pretsednik ili njegov zamenik u prošloj sesiji. Bira se verifikacioni odbor koji proverava ovlašćenje delegata.
§ 14. Na čeluglavnog odbora stoji izabrani pretsedništvo koje sačinjavaju:
pretsednik,
dva potpretsednika,
tajnik i
poslovođa.
Mandat ovog pretsedništva traje jednu godinu. Pretsedništvo ima pravo sazvati glavni odbor u vanrednu skupštinu, ako smatra, da izvršni odbor nepravilno postupa na taj način, što svojim, postupcima ugrožava egzistenciju CRO ili ako smatra, da izvršni odbor ne izvršava dispozicije »Unije«. Svima poslovima glavnog odbora rukovodi pretsedništvo,
c) Prošireni izvršni odbor
§ 15. Prošireni izvršni odbor sačinjavaju:
a) članovi izvršnog odbora,
b) pretsedništvo glavnog odbora,
c) tri delegata najvažnijih mesnih grupa, kooptirana sa strane ostalih članova proširenog izvršnog odbora.
Ovaj odbor odlučuje u pitanjima većeg značaja, za koje izvršni odbor nije nadležan, a glavni odbor se ne bi morao sazvati. Odbor se sastaje po potrebi, ali najmanje tri puta godišnje, sednicama ovog odbora rukovodi pretsednik izvršnog odbora.
d) Izvršni odbor
§ 16. Izvršni odbor je vrhovni organ CRO. On rukovodi čitavom organizacijom, propagandom i agitacionom delatanosti, održava vezu sa „Unijom“, zastupa CRO pred vlastima i trećim licima, prema ostalim cionističkim i jevrejskim ustanovama, naročito prema Savezu cionista Jugoslavije, vodi politiku CRO, daje direktive mesnim grupama, uređuje zvanično glasilo, izdaje publikacije, brošure itd.
§17. Izvršni odbor se sastoji:
1 pretsednika,
1 tajnika,
5 članova, koji moraju biti svi iz jednog mesta: Pretsednik izvršnog odbora je ujedno pretsednik CRO.
§ 18. Izvršni odbor nadzirava delatnost pretsedništva mesnih grupa, ima pravo kontrole u svako doba nad njihovim blagajnama i računima, ima pravo suspendovati sa dužnosti pretsedništva ili pak pojedine njihove članove, te može postaviti nova pretsedništva ili zamjenjivati neke članove sa drugim osobama. Suspendovanje može uslediti samo u slučaju, ako se pretsedništvo mesnih grupa ili njihovi članovi ogreše o pravila ili svoje dužnosti. Izvršni odbor je dužan u roku od 6 nedejlja nakon suspendovanja čitavog pretsedništva sazvati glavnu skupštinu mesne grupe, koja ima da bira nov| pretsedništvo.
§ 19. Izvršni odbor donosi svoje odluke apsolutnom većinom, a pravovaljane zaključke može doneti, ako su prisutna 3 člana, no jedan od tih prisutnih članova mora da bude bezuslovno pretsednik ili tajnik izvršnog odbora
§ 20. Mandat izvršnog odbora traje jednu godinu Izvršni odbor polaže sve račune i izveštaj o svom radu glavnom odboru, te i na sednicama proširenog izvršnog odbora podnosi referate.
§ 21. Izvršni odbor ima u svima akcijama istupa jedinstveno. Svaka individualna akcija članova izvršnog odbora ma u kom polju javnog života, koja nije pokrenuta u sagJasnosti sa ostalim članovima izvršnog odbora … (nečitko) iz izvršnog odbora, a ostali članovi odbora imaju pravo jednoglasnom odlukom kooptirati jednog člana GRO za člana izvršnog odbora do iduće sednice glavnog odbora. Isključeni član može jedino podneti žalbu na »Uniju« čija je odluka definitivna.
§ 22. Ako koji član izvršnog odbora podnese ostavku na svoj položaj, to ostali članovi mogu kooptirati jednoglasnom odlukom za člana izvršnog odbora jednog punopravnog člana CRO. Ako više od dva člana daju ostavku, to će kooptiranje novih članova biti izvršeno na sednici proširenog izvršnog odbora, koja se ima u tom slučaju sazvati u roku od 8 dana.
Sastavni sletovi CRO
§ 23. Sastavne delove CRO čine:
omladinska udruženja »Berit Trumpeldor«
ženska udruženja »Weref«, koja se mogu osnivati u okviru CRO.
Pravo nadzora „Unije"
§ 24. Egzekutivni komite »Unije« ima pravo nadzora nad radom izvršnog odbora CRO, on odlučuje u svima nastalim sporovima između pojedinih članova izvršnog odbora, te u sporovima između izvršnog odbora i proširenog izvršnog odbora, ili glavnog odbora. Njene su odluke definitivne.
U slučaju prestanka organizacije, imovina, kako pokretna, tako i nepokretna, koja se bude zatekla, ima pripasti Mesnoj cionističkoj organizaciji u Beogradu.
Izvršni odbor ima svoju delatnost voditi svagda prema dispozicijama »Unije«, te je istoj odgovoran.
Osnivači:
Dr. Dohanj Julije, advokat Novi Sad,
Dragoner Albert prokurista, Beograd, Kapetan Mišina 8,
dr. Marko Kaljuski lekar, Kralja Petra 44,
Isak I. Mandil priv. čin. Vranjska 12,
Leon M. Sid, trg., Poenkarova 17, Beograd
KRALJEVINA JUGOSLAVIJA - Ministarstvo unutrašnjib poslova, odelenje za državnu zaštitu I br. 15631 27 aprila 1934 god. Beograd.
Na osnovu § 4 tač. 4 Zakona o Udruženjima, zborovima i dogovorima, Ministarstvo unutrašnjih poslova uzi ma na znanje ova pravila. Taksa je plaćena. (Pečat ministarstva). Po naredbi Ministra unutrašnjih poslova zast. načelnika Savetnik: Ž. Simonović s. r.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License