Otrgnuti Od Zaborava

Ovih dana predata je u štampu spomen-knjiga „Otrgnuti od zaborava – Prosvjetni radnici Bosne i Hercegovine poginuli u NOR-u i kao žrtve fašističkog terora«. Knjigu je pripremio redakcijski odbor koji je formiran pri Savezu pedagoških društava BiH u Sarajevu. U spomenicu su uvršteni pali prosvjetni radnici koji su rođeni u BiH, ili su pred aprilski rat 1941. godine službovali u njoj. Knjiga obuhvata 418 biografija — učitelja, nastavnika, profesora, đaka učiteljskih škola i studenata. Od 418 poginulih prosvetnih radnika, na veliko iznenađenje svih koji su radili na istraživanju, odnosno na prikupljanju podataka za pisanje njihovih biografija, 57 su bili Jevreji ili gotovo svaki sedmi. Među poginulim Jevreji ma najviše je učitelja, zatim profesora, a najmanje je nastavnika.

U knjizi su obrađene biografije poginulih prosvjetnih radnika Jevreja: Sara Šarlota Abinun, Dafina Fina Albahari, rođ. Hirszhant, Hajim Albahari, Vlida Alkalaj, Luna Altarac, Rena Altarac, Santo Šandor Altarac, dr Kalmi Baruh, Mazalta Baruh, Sara Celermajer, Avram Demajo, Sarina Doglanović, rođ. Papo, Eiiijas Eskenazi, Samuel Finci, Olga Fridman, Regina Gaon, rođ. Altarac, Mazalta Izrael, rođ. Kabiljo, Sarina Kabiljo, rođ. Levi, Palomba Kalderon, Stefanija Kaunic, Cilika Klopfer, rođ. Atijas, Tonka Kraus, Ma Ivina Landes, Eliezer Levi, Ema Jakova Levi, Ema Jude Levi, Flora Levi, dr Juda Levi, Klara Levi, rođ. Altarac, Lenka Levi, Morio Levi, Rajfael Levi, Estera Mačoro, Jakob Maestro, Irena Male, Daniel Ozmo, Avram Papo, Irma Papo, rođ. Finci, Jozefina Papo, rođ. Levi, Salamon Papo, Mazalta Riče, rođ. Konforte, Zlata Pinto, Mazalta Poljokan, dr Samuel Romano, Daniel Salom, Julija Salom, Simha Salom, dr Marcel Šnajder, Cilika Šnap, Mavro štajnor, Helena Švager, Olga Tišlerm rođ. Kon, Matilda Trinki, rođ. Pinto, Šarlota Trumer, Danko Vajs, Blanka Vajzer, rođ. Konforte, Magda Vernić, rođ. Torok.

Spomen-knjigom »Otrgnuti od zaborava« odajemo dužno poštovanje prosvjetnim radnicima BiH ikoji su dali svoje živote za našu revoluciju i slobodu. Knjiga će biti završe¬na krajem aprila 1983; zahvaljujući dobijenim dotacijama, cijena će joj biti samo 300 dinara. Knjiga se može obezbijediti uplatom 300 dinara Savezu pedagoških društava BiH, Sarajevo, na žiro račun 10100-678-2208, lili narudžbenicom ina adresu Saveza pedagoških društava BiH, Sarajevo, Đure Đakovića 4/1, pošt. fah 407 (knjiga se u tom slučaju šalje pouzećem).
D. G.
Jevrejski pregled, 1-2, 1983

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License