Od Terorizma Do Vlasti

Od terorizma do vlasti

Izdavač: Udruženje Nauka i društvo, Beograd, 2012.

Knjiga dr Ivane Alcalay Hamas - od terorizma do vlasti je naučni doprinos teorijskom utemeljenju saznanja o novoj raspodeli moći na Bliskom istoku u savremenim okolnostima uz uvažavanje svih specifič-nosti, od političkih do socio-ekonomskih.
Tema knjige formulisana u naslovu Hamas – od terorizma do vlasti, pripada grupi veoma složenih temata, kako po broju činilaca i segmenata, tako i po njihovoj raznovrsnosti. Obrada teme koja u svom nazivu sadrži reči terorizam i vlast se već u pristupu susreće sa svim teškoćama multidisciplinarnosti. Pri-sustvo ovih reči u naslovu obavezalo je autora da tokom istraživanja otkrije osnove i izvore uzročnika problema, sadržinu, oblike, trajnost, intenzitet i ume-renost tih činilaca, kao i način suzbijanja i otklanja-nja njihovog delovanja. Kao što se vidi, autor je problem kao društvenu pojavu shvatio dinamički, kao proces koji nastaje, razvija se i stalno menja svoje izraze i varijable. Istovremeno je konstatovano da nije u pitanju nezavisna pojava, već da je terorizam uvek proizvod čovekovog delovanja u odre|enim situacijama i u relaciji i sadejstu sa bližim i daljim okruženjem u odre|enoj društvenoj stvarnosti i u od-nosu sa predmetom delovanja. U tom smislu obrada fenomena Hamasa pretpostavlja produbljenu analizu velikog broja opštih teorijskih pitanja, ali i izdvajanje tog problema iz konteksta širokog spektra ostalih problema vezanih za buduće pozicije Hamasa.
Intelektualni i saznajni značaj prvenstveno je lo-ciran u oblast uočavanja i analiziranja rizika prouzro-kovanih ovim fenomenom po svetsku bezbednost. Shodno izloženom, knjiga predstavlja politikološki aspekt metoda i tehniku uočavanja, procene i mere-nja rizika i posledica koji ovaj fenomen predstavlja po svetsku bezbednost, na osnovu savremenog meto-dološkog saznanja u metodologiji politikologije, kao i mogućnost daljeg osposobljavanja društva i političkih subjekata u uspešnom preduzimanju kontra-mera.
Jedno od postavljenih pitanja autora je dolazak na vlast jedne terorističke organizacije preko demo-kratskih izbora čime se ugrozava društvena bezbed-nost koja se na osnovu ovog fenomena proučava u okviru politikologije. Odgovor koji je ona dala je ubedljiv – bezbednost je jedna od fundamentalnih delaltnosti i funkcija i apsolutan uslov života na zemlji, a time i strateško pitanje unutrašnje i spoljne politike svake države i me|unarodnih odnosa. Hamas je kompletnim preuzimanjem vlasti u Gazi 2007. godine kroz krvavo obračunavanje sa neistomišlje-nicima iz Fataha, pokazao da je za njih društvena bezbednost na poslednjem mestu.
Višestruka složenost Hamasa zahtevala je od autora detaljno izučavanje njegove strukture, kao i specifično proučavanje kompleksno struktuiranih fe-nomena koji su raznim me|usobnim vezama i odno-sima uslovno objedinili u jednu dinamičnu pojavu. To je podrazumevalo da se otkrije na koji način i kojim metodama se jedna teroristička organizacija služila u borbi za osvajanje vlasti. Bilo je neophodno dati jasne indikatore kako je jedna teroristička organizacija došla do vlasti uz mogućnost da kreira uslove i vodi politiku, čime se daje doprinos novim liderima da ne ponove takve greške.
Uvažavajući činjenicu da se radi o pojavi koja pored nacionalne ima i me|unarodnu dimenziju, knjiga ubuhvata stavove i mišljenja zemalja Bliskog istoka kao i svetskih sila koje su sa velikom pa-žnjom pratile demokratske izbore održane u Gazi 2006. godine i sa nepoverenjem dočekale rezultate.
Knjiga je u cilju ustanovljenja uzročno posred-ničkih veza izme|u pojave koja je predmet ovog istraživanja i činilaca koji je prate, nastojala da iden-tifikuje društveno istorijske okolnosti nastanka ovog fenomena i njihove fundamentalne principe. Hamas u svojoj povelji promoviše nasilje i obavezu džihada, kao svetog rata protiv neprijatelja islama, uz stra-tegiju – Alah je meta, profet je model, Kuran je ustav. Knjiga opisuje razliku izme|u onoga što zo-vemo "političko i vojno krilo Hamasa", jer su oba tesno povezana u jedinstvenu celinu. Pokazuje da političko krilo obezbe|uje vo|stvo i religioznu oprav-danost, dok vojno krilo izvršava napade bombaša samoubica u izraelskim autobusima, restoranima i prodavnicama.
Uporedna analiza obuhvatila je način korišćenja dobrovoljnih fondova Hamasa i pokazala je kako jedan deo donacija finansira dawa servis, a drugi odlazi na podržavanje terorističkih napada. Ovaj servis se koristi za regrutovanje i socijalizaciju novih bombaša samoubica pokazujući i način na koji drža-ve, sponzori terorizma, otvaraju fondove i podržavaju Hamasov cilj i u SAD, Evropi i Saudijskoj Arabiji kao i državama Golfa.

Odlomak iz recenzije knjige, 2012.
Prof. dr Dragan Simeunović,
Fakultet političkih nauka, Beograd

Koga predstavlja Hamas?

Hamas je sofisticirana ratna mašina koja je u potpunosti posvećena terorizmu kao modusu operandi, koristeći teror kao političko oružje protiv Izraela, ali isto tako i protiv palestinskih ne-istomišljenika. Od ranog detinjstva palestinska deca su izložena sistematskoj ideološkoj, političkoj i reli-gijskoj indoktrinaciji, vojnom i terorističkom treningu i regrutovanju u samoubilačke grupe koje čekaju da budu aktivirane protiv neprijatelja Hamasa. Hranjeni mržnjom, njihovi životi su posvećeni samo muče-ništvu i smrti, da se kroz terorističke napade žrtvuju i ubiju za njihovu stvar.
Hamasov sistem indoktrinacije je efikasan. U za-menu za finansijsku i ideološku podršku, Hamas je postao vlasnik duša i tela mladih fanatičnih regruta do njihove konačne žrtve, koja osnažuje Hamas kao političku, radikalnu, fundamentalističku i terorističku organizaciju, koja slabi i delegitimizuje palestinsku borbu za kreiranje nezavisne države.
Ova knjiga je analiza korena, karaktera i metoda Hamasove organizacije. Pokazuje kako Palestinska uprava pokušava da se takmiči sa Hamasom, da zameni Hamasovu dawu (poziv, socijalno-ekonomsku infrastrukturu) sa svojom mrežom socijalne zaštite. Tako|e pokazuje da je primaran cilj Hamasa bio i ostao uništenje Izraela i kreiranje islamske totalitarne državne ure|ene po šerijatskim zakonima. Hamasovo političko vo|stvo direktno finansira i organizuje terorizam kroz primanja stranih donacija od država sponzora me|unarodnog terorizma koje koriste Ha-mas kao instrument svoje me|unarodne terorističke politike.

Većina Izraelaca veruje da mržnja prema Izraelu zauzima Hamasovo ideološko jezgro i mišljenja su da ne postoji stvarna šansa da će Hamas moderni-zovati osnovno uverenje oko nelegitimnosti Izraela. S druge strane, Izrael smatra nemogućim da se pri-lagodi Hamasu na bilo koji način. Cilj Izraela nije da ospori ideološko tvrdo jezgro ove organizacije, nego pre da se fokusira na one glasove protiv Fa-taha, koji podržvaju Hamas iz neideoloških razloga ili na one koji uopšte nisu glasali za Hamas. Cilj Izraela je da izoluje ovaj režim tako što će izbeći krivicu za njegovu propast. Izrael želi da pošalje poruku većini Palestinaca koji su glasali za Hamas da je politika koju slede deo Hamasovog obećanja za uništenje Izraela. Izrael veruje da spoljni pritisak koji bi primoravao promenu palestinske politike neop-hodan, jer ako ostanu sami, Palestinci će naći načina da je izbegnu, praveći jasan izbor u odnosu na ove osnovne zahteve.

Odlomak iz knjige HAMAS – od terorizma do vlasti
Dr Ivana Alcalay
Specijalnost autora je kontraterorizam i organizo-vani kriminal

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License