Novj Narodnooslobodilacka Vojska Jugoslavije

DIVIZIJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE — JUGOSLOVENSKE ARMIJE
Redni broj Naziv divizije Datum i mesio formiranja Sastav Rasformirana ih prestala da postoji
1. 1. proleterska NOU divizija l.XI 1942. u Bosanskom Petrovcu 1. proleterska, 3. proleterska (sandžačka) i 3. krajiška brigada —
2. 2. proleterska NOU divizija l.XI 1942. u selu Tićevu (Bosanska krajina) 2. proleterska, 4. proleterska (crnogorska) i 2. dalmatinska brigada —
3. 3. NOU divizija (crnogorska) 9. XI 1942. u selu Perduhovu (Glamočko polje) 5. proleterska (crnogorska), 10. hercegovačka i 1. dalmatinska brigada —
4. 4. NOU divizija (krajiška) 9. XI 1942. Bosanska krajina 2, 5. i 6. krajiška brigada —
5. 5. NOU divizija (krajiŠka) 9. XI 1942. Bosanska krajina 1, 4. i 7. krajiška brigada —
6. 6. NOU divizija (lička), od 19. III 1944. proleterska »Nikola Tesla« 22. XI 1942. Lika 1, 2. i 9. hrvatska brigada —
7. 7. divizija (banijska) 22. XI 1942. u Banijskom Klasniću 7. i 8. banijska i 13. proleterska »Rade Končar« —
8. 8. divizija (kordunaŠka) 22. XI 1942. Kordun 4. i 5. kordunaška i 6. hrvatska —
9. 9. divizija (dalmatinska) 13. II 1943. Imotski 3, 4. i 5. dalmatinska brigada Privremeno prestala da postoji 12. IV 1943, obnovljena 8.1X1943.
10. 10. NOU divizija (krajiška) 13. II 1943. Bosanska krajina 9. krajiška brigada i Ribnički odred —
11. 11. NOU divizija (krajiŠka) 1. VI 1943. srednja Bosna 5. i 12. krajiška brigada, Banjalučki i Kozarački odred —
12. 12. divizija (slavonska) 30. XII 1942. u selu Žaile i Gornji Borki (Slavonija) 12. i 17. slavonska i 16. hrvatska brigada »Jože Vlahović« —
13. 13. divizija (primorsko-goranska) druga polovina aprila 1943. u Brinju 6. i 14. hrvatska (primorsko-goranska) brigada —
14. 14. divizija (slovenačka), od 2. XI 1951. proleterska 13. VII 1943. kod Dolenjskih Toplica 1, 2, 3. i 7. slovenačka brigada —
15. 15. divizija (slovenačka) 13. VII 1943. kod Dolenjskih Toplica 4, 5. i 6. slovenačka brigada —
16. 16. NOU divizija (vojvodanska) 2. VII 1943. istočna Bosna 1, 2. i 3. vojvodanska brigada —
17. 17. NOU divizija (istočnobosanska) 2. VII 1943. istočna Bosna 6. istočnobosanska i 1. majevička brigada —
18. 18. divizija (slovenačka) 14. IX 1943. u Zdenskoj Vasi, u Dolenjskoj 8, 9. i 10. slovenačka brigada —
19: 19. divizija (severnodalmatinska) ll.X 1943. Biovićino Selo, Bukovica 5, 6. i 7. dalmatinska brigada —
20. 20. divizija (dalmatinska) 10.X 1943. Vrdovo, Dinara 8, 9.i 10. dalmatinska brigada —
21. 21. divizija (srpska) 20. V 1944. selo Gajtan, planina Radan 4, 5. i 6. srpska brigada —
22. 22. divizija (srpska) 22. V 1944. južna Srbija 6. južnomoravska, 10. i 12. srpska brigada —
23. 23. divizija (srpska) 6. VI 1944. Toplice 7. i 9. srpska brigada —
24. 24. divizija (srpska) 10. VI 1944. Pusta Reka 11, 13, 15. i 17. srpska brigada —
25. 25. divizija (srpska) 21. VI 1944. u selu Tovrljane, Prokuplje 16, 18. i 19. srpska brigada —
26. 26. divizija (dalmatinska) 8.X 1943. srednja Dalmacija 11, 12. i 13. dalmatinska brigada —
27. 27. divizija (istočnobosanska) 10. X 1943. Tuzla 2. krajiŠka, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada —
28. 28. divizija (slavonska) 17. VI943. na Papuku 17. i 21. slavonska brigada —
29. 29. divizija (hercegovaćka) 16. XI 1943. istočna Hercegovina 10, 11. i 12. hercegovačka brigada —
30. 30. divizija (slovenačka) 6. X 1943. Slovenačko primorje 1, 2. i 3. slovenačka (»Soška«) brigada Rasformirana u Trstu 3. V 1945.
31. 31. divizija (slovenačka) 6. XI943. Slovenačko primorje 7. i 16. slovenaćka brigada i Tolminska brigada —
32. TržaČka (tršćanska) divizija 6.X 1943. Slovenačko primorje 3. i 19. slovenačka brigada i Italijanska tržačka brigada Rasformirana krajem oktobra 1943.
33. 32. divizija (zagorska) 12. XII 1943. Kalnik Brigade »Braća Radić« i »Matija Gubec« —
34. 33. divizija (hrvatska) 19. I 1944. Koprivnica 1. i 2. moslavačka brigada —
35. 34. divizija (hrvatska) 30.1 1944. Žumberak, Pokuplje, Turopoljc Omladinska brigada »Joža Vlahović« i brigada »Franjo Ogulinac Seljo« —
36. 35. divizija (HČka) 30.1 1944. Lika 1. i 2. brigada Operativnog štaba za Liku Rasformirana 2. IV 1945.
37. 36. NOU divizija (vojvodanska) 3. III 1944. Majevica, istočna Bosna 3, 5. i 6. vojvodanska brigada —
38. 37. NOU divizija (sandžačka) 4. III 1944. Sandžak 3. proleterska, 4. sandžačka i 8. crnogorska brigada —
39. 38. NOU divizija (bosanska) 6. III 1944. selo Brdani, kod Bijeljine 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada —
40. 39. divizija (bosanska) 26. III 1944. zapadna Bosna 13. i 15. krajiška brigada —
41. 40. divizija (slavonska) 15. VII 1944. Slavonija 18. slavonska brigada i Omladinska brigada »Joža Vlahović« —
42. 41. divizija (makedonska) 25. VIII 1944. u selu Šeškovu, (Kavadarci) 2, 9. i 10. makedonska brigada —
43. 42. divizija (makedonska) 7. IX 1944. u selu Lisiče, Veles 3, 8. i 12. makedonska brigada —
44. 43. divizija (istarska) 29. VIII 1944. Čabar, Gorski kotar 1, 2. i 3. istarska brigada —
45. 45. divizija (srpska) 3. IX 1944. Trgovište, istočna Srbija 20. i 23. srpska brigada —
46. 46. divizija (srpska) 20. IX 1944. Pirot, istočna Srbija 1. i 2. pirotska i 1. vranjska brigada (odn. 25, 26. i 27. srpska brigada) —
47. 47. divizija (srpska) l.X 1944. Lebane 15, 28. i 29. srpska brigada Rasformirana početkom maja 1945.
48. 48. divizija (makedonska) 28. IX 1944. selo Plasnica kod Kičeva 1, 6. i 15. makedonska i 4. šiptarska brigada —
49. 49. divizija (makedonska) 10. IX 1944. u selu Crnovcu, kod Bitolja 5. i 7. makedonska brigada —
50. 50. divizija (makedonska) 3 7. IX 1944. u selu Mitrašincima kod Berova 4, 13. i 14. makedonska brigada Rasformirana 6. XII 1944.
51. 51. StrumiČka divizija (makedonska) 19. X 1944. u selu Širokom Dolu kod Berova 4, 20. i 21. brigada i Artiljerijske makedonske brigade Preimenovana 6. XII 1944. u 50. makedonsku diviziju.
52. Kumanovska divizija sredinom oktobra 1944. selo Žegljane kod Kumanova 16, 17. i 18. makedonska brigada Rasformirana 6. XII 1944.
53. 51. NOU divizija (vojvodanska) 30.X 1944. Novi Sad 7, 8. i 12. vojvodanska divizija —
54. 53. NOU divizija (srednjobosanska) krajem jula 1944. srednja Bosna 14. i 18. srednjobosanska brigada —
55. 52. divizija (kosovsko-metohijska) 8. II 1945. Kosovo i Metohija 1, 2. i 4. kosovsko-metohijska brigada —
DIVIZIJE KORPUSA NARODNE ODBRANE JUGOSLAVIJE

56. Prva (hrvatska) divizija KNOJ-a (1. divizija za zaštitu naroda) 30. VII 1944. u Lici 1, 2. i 3. hrvatska brigada narodne odbrane —
57. Prva (slovenačka) divizija KNOJ-a (formirana kao Komanda Vojske državne varnosti 1. III 1944) 3. XII 1944. kod Novog Mesta 1, 2. i 3. slovenačka brigada Vojske državne varnosti —
58. Treča (bosansko—hercegovačka) divizija KNOJ-a u decembru 1944. u Jajcu 1. bosanska i 3. hercegovačka brigada narodne odbrane —
59. četvrta (beogradska) divizija KNOJ-a u decembru 1944. Beograd 1. i 2. beogradska brigada narodne odbrane —
60. Peta (srpska) divizija KNOJ-a 10.1 1945. Kragujevac 1, 2. i 3. srpska brigada narodne odbrane —
61. Sedma (vojvodanska) divizija KNOJ-a 18. XII 1944. Novi Sad 1, 2. i 3. vojvodanska brigada narodne odbranc —
62. Osma (makedonska) divizija KNOJ-a prva pol. decembra 1944. Skoplje 1, 2. i 3. makedonska brigada narodne odbrane —
VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE
63. 11. vazduhoplovna lovacka divizija 29. XII 1944. Ruma 111, 112. i 113. lovački puk —
64. 42. vazduhoplovna jurišna divizija 29. XII 1944. Novi Sad 421, 422. i 423. jurišni puk —
DIVIZIJE STRANIH DRŽAVLJANA U SASTAVU NOVJ
65. Divizija »Venezia« 25—29. X 1943, u Crnoj Gori, od ranije divizije »Venezia« čiji su vojnici prešli na stranu NOVJ 1, 2, 3, 4, 5. i 6. brigada
66. Divizija »Garibaldi« 2. XII 1943. Pljevlja, Crna Gora, od ljudstva divizija »Venezia« i »Taurinense« 1, 2. i 3. brigada
67. Divizija »Garibaldi Natisone« u sastavu 9. slovenačkog korpusa NOVJ od 7. XI 1944 156, 157. i 158. brigada Rasformirana krajem aprila l945..
68. Divizija »Garibaldi Fontanot« 30. IV 1945. Brod na Kupi, Slovenija brigada »Garibaldi« i brigada »Fontanot« —

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License