Naredba O Promjeni Zidovskih Prezimena

NAREDBA O PROMJENI ŽIDOVSKIH PREZIMENA I OZNAČAVANJU ŽlDOVA I ŽlDOVSKIH TVRTKA

Na temelju točke 5. zakonske odredbe o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda propisujem ovu
NAREDBU
o promjeni židovskih prezimena i označavanju Židova i židovskih tvrtka
§1 Sve dozvole za promjenu prezimena, koje su bile poslije 1. prosinca 1918. podijeljene osobama, koje su Židovi po rasi u smislu t. 3. zakonske odredbe o rasnoj pripadnosti, stavljaju se izvan krijeposti, Te osobe imadu prezimena zamijeniti s prijašnjim prezimenima, koja se imadu pisati s istim pravopisom, kako su se tada pisala. To vraćanje na prijašnje prezime vrijedi i za supruge i za potomke, ako nose prezime, koje se ima zamijeniti.
Izuzeti su slijedeći slučajevi:
a) ako je osoba, koja je Židov po rasi nezakonito dijete oca, Židova po rasi, pa je dobila dozvolu da nosi ime svoga naravnog oca. Međutim, ako taj naravni otac ima zamijeniti u smislu ove naredbe svoje prezime, tada i njegovo nezakonito dijete dobiva očevo promijenjeno prezime.
b) ako je osoba, koja je Židov po rasi, bila adoptirana od osobe, koja je Židov po rasi, te je primila ime svog adoptivnog oca. Međutim, ako adoptivni otac mora u smislu ove naredbe promjeniti svoje prezime, prima i adoptivno dijete očevo promijenjeno prezime.
c) ako je osoba, koja je Židov po rasi, promijenila svoje prezime u prezime, koje je uzeto iz hebrejskog jezika.
d) ako je osoba, koja je Židov po rasi, promijenila svoje prezime u prezime, koje su prije imali muški predci muške loze.
§2.
Osobe, koje po § 1. mijenjaju prezime, imadu u roku od 8 (osam) dana:
a) prijaviti promjenu prezimena kod redarstvene vlasti, općinskog (gradskog) poglavarstva i kod matičnog ureda bogoštovne općine, a ako su kršćani ili pripadnici islamske vjerske zajednice, kod dotičnog župnog odnosno muftijskog ureda.
b) ako vrše kakav obrt, ili se bave trgovinom ili industrijom imadu prijaviti promenu prezimena kod nadležne obrtne vlasti, i akb je tvrtka upisana u trgovačkim registrima, prijaviti nadležnom trgovačkom sudu. Ako tvrtka nosi prezime vlasnika, koji mijerija prezime u sraislu ove naredbe, ima se istodobno promijeniti i naziv tvrtke prema promjeni prezimena, što se ima u naprijed navedenoj prijavi istaknuti.
c) ako su vršitelji slobodnih zvanja, imadu promjenu prezimena prijaviti nadležnoj komori.
d) ako su državni, samoupravni ili privatni službenici, imadu promjenu prezimena javiti poglavaru svog ureda.
§3.
Sve osobe, koje po § 1. mijenjaju prezime, ne smiju se više ni u javnom ni u privatnom životu služiti drugim nego tim prezimenom.
Javne isprave, koje glase na napušteno prezime, imadu se u roku od 8 (osam) dana predložiti vlastima, koje su ih izdale, radi ispravka prezimena.
Napisane ploče osoba, koje mijenjaju prezime u smislu ove naredbe imadu se u roku od 8 (osam) dana izmijeniti s pločama, koje nose izmijenjeno prezime.
§4.
Osobama, koje su Židovi po rasi, ne će se više izdavati dozvole za promjenu prezimena izuzev slučajeve iz § 1. točke a) do d) ove naredbe.
§5
Židovima po rasi zabranjena je uporaba svakog pseudonima.
§6.
Tvrtke, kojih su vlasnici Židovi po rasi, kao i tvrtke kod kojih je samo jedan suvlasnik Židov po rasi, smatraju se židovskim tvrtkama. Ako je tvrtka ili poduzeće juridička osoba, takva tvrtka i takvo poduzeće je židovsko, ako je na vodećem mjestu (upravni odbor, nadzorni odbor, ravnateljstvo), ma i jedan Židov po rasi, ili ako pripada više od jedne četvrtine glavnice Židovima po rasi ili ako imadu učesnici, Židovi po rasi, 50% ili više glasova.
Takve tvrtke ne smiju imati nazive, po kojima bi se moglo zaključiti, da se radi o narodnoj odnosno arijskoj tvrtci, pa imadu u roku od 8 (osam) dana promijeniti svoj naziv i promjenu naziva prijaviti radi upisa u obrtne i sudske registre.
§7.
Na napisanim pločama židovsikh tvrtka (§ 6.) imade se u roku od 8 (osam) dana kraj imeni tvrtke jednako velikim slovima označiti ime i prezime Židova vlasnika odnosno suvlasnika.
§8.
Osobe, koje su Židovi po rasi, ne smiju na sebi nositi hrvatske narodne boje i arijske embleme. Isto tako zabranieno je takve boje i embleme, kao i hrvatske narodne ili državne zastave, isticati na židovskim stanovima, ustanovama i poslovnicama.

Židovi po rasi stariji od 14 godina imadu nositi, kada su izvan vlastitog stana židovsku oznaku u obliku okrugle limene pločice, promjera 5 cm. Ploča mora biti žuto obojena i na njoj u sredini crnom bojom označeno veliko slovo Ž dužine 3, a širine 2 cm. Ovaj se znak ima nositi vidljivo na lijevoj strani prsiju. – Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju vrijediti sve dosadašnje odredbe u pogledu vanjskog označivanja Židova.

§ 9.

Od dužnosti nošenja židovskog znaka izuzimaju se Židovi po rasi, koji su državni i samoupravni službenici, dok su u aktivnoj službi, te katolički svećenici, redovnici i redovnice, ako nose duhovničko odijelo. – Ministarstvo unutarnjih poslova može osloboditi od dužnosti nošenje židovskog znaka osobe, Židove po rasi, ako je njihov bračni drug, s kojim žive u bračnoj zajednici, hrvatske narodnosti i arijskog porijekla, pa su obadvoje, a i djeca njihova bili 10. travnja 1941. katoličke, islamske ili evangeličke vjere, a u slučaju, da je bračni drug prije umro, uzima se dan 10. travnja 1941. kao dan smrti pod uvjetom da je bračna zajednica trajala bez prekida do dana smrti. – Molbe za oslobođenje nošenja znaka, imadu se opremiti s vlastitim krsnim (rodnim) listom, krsnim (rodnim) listom djece i bračnog druga i dokazalima o arijskom porijeklu i hrvatskoj narodnosti bračnog druga. Molba nema odgodne moći. Oslobođenje od dužnosti nošenja znaka ne povlači nikakovo pravo izuzimanja od drugih odredaba, koje se odnose na rasnu pripadnost.

§ 10.

U roku od 48 sati poslije stupanja na snagu ove naredbe imadu se svi poslovni nastani židovskih tvrtka, trgovina i inih preduzeća (§ 6.), kao i napisne ploče vršitelja slobodnih zvanja, Židova po rasi, označiti posebnim oznakama. – Oznake za trgovine sastoje se iz lista žutog papira u veličini 16 x 25 cm, s jasno istaknutim crnim napisom Židovska tvrtka po dužini lista. Ove oznake imadu se prilijepiti u sredini svih izloga i vratiju u visini od 150 cm, iznad zemlje odnosno poda, vidljivo s ulične dotično ulazne strane. – Napisne ploče poslovnica, poduzeća i vršitelja slobodnih zvanja označuju se tako, da se na njima ili pored njih pričvrsti limena ploča u veličini 8 x 8 cm, žute boje s jasno istaknutim crnim slovom Ž u sredini.

§ 11.

Prekršaji odredbe iz §§-a 2., 3., 5., 6., 7. i 10. kažnjavaju se globom od 5.000 do 100.000 dinara ili zatvorom od jednog do šest mjeseci, a u osobito izazovnim slučajevima i prisilnim radom u trajanju do godine dana. – Prekršaji odredaba iz § 8. kažnjavaju se globom od 100 do 10.000 dinara ili zatvorom od deset dana do tri mjeseca ili u slučaju ponovljenja jednom i drugom kaznom. – Kazne izriču upravno-redarstvene vlasti I molbe. Novčana globa teče u korist državne blagajne.

§ 12.

Naredba stupa na snagu danom proglašenja u »Narodnim novinama«.

U Zagrebu, dne 4. lipnja 1941.

Broj 336-Z. p. – 1941. Ministar unutarnjih poslova : Dr. Artuković, v. r.

I find the text in Zločini na jugoslovenskim prostorima u prvom i drugom svetskom ratu zbornik dokumenata, volume 1, Beograd, 1993, nr. 47, pages. 74-77.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License