Lamed Broj 4 April 2011

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan Ninić
Godina 4, Broj 4, April 2011

Redakcija: Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

U ovom broju:

Milan Koljanin Druga misija dr Davida Albale u Sjedinjenim Američkim državama 1939-1942.

Slavica Garonja Radovanac Ka evropskom romanu

Adam Zagajevski Naša Evropa

Teodor Kovač Holokaust i njegovo značenje

Jasna Šamić Ljubav kao monada

Da li čitate
www.elmundosefarad.eu i novi http://elmundosefarad.wikidot.com
Istraživački i dokumentacijski centar www.cendo.hr
http://www.balkan-sehara.com/
Ne zaboravite da otvorite www.makabijada.com
Redakcija: Ivan Ninić
Adresa: Shlomo Hamelech 6/21
42268 Netanya, Israel
Telefon: +972 9 882 61 14
e-mail: li.ten.noisivten|cinin#li.ten.noisivten|cinin

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License