Kratka Istorija Jevrejskog Naroda

Simon Dubnov - KRATKA ISTORIJA JEVREJSKOG NARODA

Beograd 1982.

Prevod sa engleskog i francuskog izdanja: Prof. dr Andrija Gams Dr Josip Pressburger

Redaktori: David Levi-Dale Luci Mevorah-Petrović

Izdavač:

Savez jevrejskih opština Jugoslavije Beograd, Ulica 7. jula 71a

1 UVODNE NAPOMENE

2 UVODNE NAPOMENE UZ DRUGO IZDANJE

3 ŠTA JE JEVREJSKA ISTORIJA?

4 PRAOTAC AVRAM I PATRIJARSI U KANAANU

5 SINOVI IZRAELA U EGIPTU — ROPSTVO I OSLOBOĐENJE

6 MOJSIJE ,,NAŠ UČITELJ" I LUTANJE PO PUSTINJI

7 KAKO JE KANAAN POSTAO EREC JISRAEL — SUDIJE

8 SAUL, PRVI KRALJ IZRAELA

9 KRALJ DAVID U JERUSALIMU

10 KRALJ SOLOMON I IZGRADNJA HRAMA

11 RASCEP - KRALJEVINA IZRAEL

12 KRALJEVINA JUDEJA — PRVO RAZORENJE HRAMA

13 ŽIVOT I OBIČAJI JEVREJA U ANTIČKO DOBA

14 KAKO JE NAROD SHVATAO BOGA, SVET I ISTORIJU

15 VAVILONSKO ROPSTVO

16 JUDEJA POD PERSIJSKOM UPRAVOM

17 VLADAVINA SVEŠTENIKA — „TANAH" (TORA, PROROCI I HAGIOGRAFIJE)

18 GRČKA VLADAVINA — PTOLOMEJI

19 SELEUKIDI I POBUNA HASMONEJACA

20 HASMONEJCI

21 JUDEJA POD RIMSKOM VLAŠĆU - KRALJ HEROD (IROD)

22 PROKURATORI - NARODNI RAT I DRUGO RAZORENJE HRAMA

23 DUHOVNI ŽIVOT U DOMOVINI I DIJASPORI

24 SANHEDRIN U JAVNEU — USTANAK BAR-KOHBE

25 PATRIJARSI I AKADEMIJE U PALESTINI — HRIŠĆANSKA DRŽAVA

26 JEVREJSKI ŽIVOT U EREC JISRAELU I VAVILONIJI U DOBA TALMUDA

27 KRAJ RIMSKO-PERSIJSKE VLADAVINE — ARAPSKA VLAST

28 ARAPSKI KALIFAT I GAONI — KRAJ ISTOČNOG PERIODA

29 PRVA JEVREJSKA NASELJA U EVROPI

30 JEVREJI U CAREVINI KARLA VELIKOG I NJEGOVIH NASLEDNIKA (Od VIII do XI veka)

31 ZLATNO DOBA U ARAPSKOJ ŠPANIJI

32 KRSTAŠKI RATOVI

33 JEVREJI U FRANCUSKOJ I ENGLESKOJ PRE NJIHOVOG IZGONA

34 JEVREJI U HRIŠĆANSKOJ ŠPANIJI - KULTURNI RAT (XIII i XIV vek)

35 U ŠPANIJI DO IZGONA

36 U NEMAČKOJ DO KRAJA SREDNJEG VEKA

37 PRVA NASELJA U POLJSKOJ

38 ŽIVOT I OBIČAJI JEVREJA U SREDNJEM VEKU

39 SEFARDI U TURSKOJ I DRUGIM ZEMLJAMA

40 SABATAJ CEVI I MESIJANSKI POKRET

41 VELIKI CENTAR U POLJSKOJ U DOBA NJEGOVOG PROSPERITETA (do sredine XVII veka)

42 PROGONI U POLJSKOJ (do kraja XVIII veka)

43 JEVREJI U NEMAČKOJ OD REFORMACIJE DO KRAJA XVIII VEKA

44 FRANCUSKA REVOLUCIJA I PRVA EMANCIPACIJA

45 BORBA ZA GRAĐANSKA PRAVA I DRUGA EMANCIPACIJA

46 VELIKI JEVREJSKI CENTAR U RUSIJI

47 ANTISEMITIZAM U ZAPADNOJ EVROPI I POGROMI U RUSIJI (1881-1903)

48 VELIKA EMIGRACIJA - AMERIKA I PALESTINA

49 NACIONALNI I SOCIJALNI POKRET

50 SEFARDI U SEVERNOJ AFRICI (ALŽIR, TUNIS, MAROKO, TRIPOLITANIJA, EGIPAT) — FALAŠI (ABISINIJA)

51 SVETSKI RAT — REVOLUCIJA I GRAĐANSKI RAT U RUSIJI

52 JEVREJI POSLE SVETSKOG RATA — Od Versajskog mira do Hitlera

53 NACIONALSOCIJALISTIČKA „REVOLUCIJA" U NEMAČKOJ

54 EPIDEMIJA NACIZMA — KRITIČNA SITUACIJA JEVREJA U EVROPI

55 BALFUROVA DEKLARACIJA — BORBA ZA PALESTINU — DRŽAVA IZRAEL

56 POGOVOR

57 HRONOLOŠKA TABELA

Tekst je preuzet sa stranica:
http://osekulji.narod.ru/Simon_Dubnov_kratka_istorija_jevrejskog_naroda.pdf i http://www.istorijabalkana.com

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License