Kos Dzoja
Koš2.jpg

Koš-Levi Vukica-Marija, učiteljica iz Sarajeva, rođena 1917. Učesnik u revolucionarnom radničkom pokretu i 1939. primljena u članstvo KPJ. Aktivno ie delovala u SBOTIC-u, a posebno je bila zadužena za politički rad sa ženama. U NOV od 1941. Bila je na političkim dužnostima u Orjenskom partizanskom odredu, a zatim pozadinski politički radnik. Demobilisana u činu poručnika. Nosilac Partizanske spomenice 1941. (Jaša Romano)


Koš1.jpg

Koš Erih, diplomirani pravnik i književnik iz Sarajeva, rođen 1913. Naprednom pokretu pristupio u gimnaziji, a na fakultetu je stupio u revolucionarni radnički pokret i primljen u članstvo KPJ. Godine 1934. izabran za člana Univerzitetskog veća, a te godine izabran je i za člana MK KPJ Sarajevo. Godine 1936. osuđen od suda za zaštitu države u Beogradu kao komunista na 1 godinu robije. U NOV od 1941. Bio je na političkoj dužnosti u Orjenskom partizanskom odredu III uivlzije; komesar brigade »Galibardl«. Nosilac Partizanske
spomenice 1941. (Jaša Romano)


Erih Koš je rođen 1913. godine u Sarajevu.
Diplomirao je prava na Beogradskom univerzitetu.
Učestvovao je u NOB-u od 1941. godine.
Nakon oslobođenja vrlo intenzivno je učestvovavo u društvenom i književnom životu zemlje.
Dosad je objavio deset zbirki pripovedaka:
U vatri, 1947
Tri hronike, 1949
Zapisi o mladim ljudima, 1950
Vreme ratno, 1952
Najlepše godine, 1955
Kao vuci, 1958
Prvo lice jednine, 1963
Na autobuskoj stanici, 1974
Izlet u Paragvaj 1983, kao osma knjiga Sabranih dela
Bosanske priče, 1984

Objavio je i devet romana:
Čudnovata povest o kitu velikom, takođe zvanom Veliki Mak, 1956
Il tifo, 1958
Novosadski pokolj, 1961
Sneg i led, 1961
Vrapci Van Pea, 1961
Imena, 1964
Mreže, 1967
Dosije Hrabak, 1971
U potrazi za Mesijom, 1978
Šamforova smrt, Narodna knjiga, Beograd, 1986, ISBN 86-331-0144-0

Objavio je i četiri knjige eseja i članaka


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License