Konvencija O Sprecavanju I Kaznjavanju Zlocina Genocida

Odobrena i predložena za potpis i ratifikaciju pristupa od Generalne skupštine rezolucijom 260 A (III) od 9. Decembra
Stupa na snagu: 12. januara 1951. u skladu sa članom XIII.
Strane ugovornice,

razmotrivši deklaraciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u njenoj rezoluciji 96 (1) od 11. decembra 1946. daje genocid zločin po međunarodnom pravu, protivan duhu i ciljevima Ujedinjenih nacija i da je osuđen od civilizovanog sveta, uviđaju da je genocid u svim istorijskim epohama nanosio čovečanstvu velike gubitke, i budući ubeđene da je potrebna međunarodna saradnja, da bi se čovečanstvo oslobodilo od takve mrske pošasti, Slažu se sa ovim kako je niže navedeno:
Član I
Strane ugovornice potvrđuju da je genocid, počinjen u doba mira ili rata, zločin po međunarodnom pravu za koji se one obavezuju da ga spreče i kazne.
Član II
U ovoj konvenciji, genocid znači bilo koji od sledećih akata počinjenih sa namerom da se, u celini ili delimično, uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa kao takva:
a. ubijanje članova grupe;
b. nanošenje ozbiljnih telesnih ili mentalnih ozleda članovima grupe;
c. namerno nametanje članovima grupe životnih uslova sračunatih na to da dovedu do njenog potpunog ili delimičnog fizičkog uništenja;
d. nametanje mera s namerom da se onemogući rađanje unutar grupe;
e. nasilno prebacivanje dece iz jedne grupe u drugu.
Član III
Sledeća dela će biti kažnjavana:
a. genocid;
b. zavera da se počini genocid;
c. direktno i javno podsticanje da se počini genocid;
d. pokušaj da se počini genocid;
e. saučešće u genocidu.
Član IV
Osobe koje vrše genocid ili bilo koji od delikata nabrojanih u članu III biće kažnjene, bez obzira na to da li su ustavno odgovorni upravljači, javni službenici ili privatne osobe.
Član V
Strane ugovornice preuzimaju obavezu da ozakone, u skladu sa svojim ustavima, nužne pravne propise koji će omogućiti sprovođenje ove konvencije i, posebno, da obezbede efektne kazne za osobe krive za genocid ili bilo koji od akata nabrojanih u članu III.
Član VI
Osobama optuženim za genocid, ili bilo koji drugi akt nabrojan u članu III, biće suđeno od kompetentnog suda države na čijoj teritoriji je zločin počinjen ili od takvog međunarodnog krivičnog suda koji ima jurisdikciju u pogledu onih strana ugovornica koje prihvate njegovu jurisdikciju.
Član VII
Genocid i druga dela nabrojana u članu III neće biti smatrani za političke delikte po pitanju izručenja.
Strane ugovornice se obavezuju da u takvim slučajevima odobre izručenje u skladu sa svojim zakonima i važećim ugovorima.
Član VIII
Svaka strana ugovornica se može obratiti kompetentnim organima Ujedinjenih nacija da ovi u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija preduzmu takve akcije koje smatraju odgovarajućima radi sprečavanja i obustavljanja činova genocida ili bilo kog drugog dela nabrojanog u članu III.
Član IX
Sporovi između strana ugovornica koji se tiču interpretacije, primene ili ispunjenja ove konvencije, uključujući i one koji se tiču odgovornosti neke države za genocid ili bilo koji drugi akt nabrojan u članu III, biće podneti Međunarodnom sudu pravde na zahtev bilo koje strane u sporu.
Član X
Ova konvencija, čiji su tekstovi na kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku podjednako autentični, nosiće datum 9. decembar 1948.
Član XI
Ova konvencija će do 31. decembra 1949. biti otvorena za potpis od strane svake zemlje članice Ujedinjenih nacija i svake zemlje nečlanice kojoj je Generalna skupština uputila poziv da potpiše.
Ova konvencija će biti ratifikovana, a ratifikovani instrumenti će biti pohranjeni kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Posle 1. januara 1950. ovoj konvenciji može pristupiti bilo koja članica Ujedinjenih nacija i bilo koja zemlja nečlanica koja je primila poziv, kako je gore navedeno. Instrumenti o pristupu biće pohranjeni kod generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Član XII
Bilo koja strana ugovornica u bilo koje vreme može, obaveštenjem poslatom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, da proširi primenu ove konvencije na sve ili bilo koju od teritorija za vođenje čijih spoljnih poslova je ta strana ugovornica odgovorna.
Član XIII
Na dan kad 20 prvih ratifikacionih instrumenata ili pristupnica bude deponovano, generalni sekretar će sastaviti zapisnik i poslati njegove kopije svim članicama Ujedinjenih nacija i svim državama nečlanicama na koje se misli u članu XI. Ova konvencija će stupiti na snagu devedesetog dana od deponovanja dvadesetog ratifikacionog instrumenta ili pristupnice. Svaka ratifikacija ili pristup koji se ostvare posle ovog datuma, postaće valjani devedesetog dana po deponovanju ratifikacionog instrumenta ili pristupnice.
Član XIV
Ova konvencija će ostati na snazi tokom deset godina od datuma stupanja na snagu. Posle toga će ostati na snazi u narednim periodima od po 5 godina za one strane ugovornice koje je ne otkažu bar 6 meseci pre isteka tekućeg perioda.
Otkazivanje će se obavljati pismenim obaveštenjem upućenim generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija.
Član XV
Ako usled otkazivanja broj potpisnica ove konvencije padne na ispod 16, Konvencija će prestati da važi od datuma kad poslednji od ovih otkaza stupi na snagu.
Član XVI
Molbu za reviziju ove konvencije svaka strana ugovornica može u svako doba podneti putem pisanog obaveštenja upućenog generalnom sekretaru.
Generalna skupština će odlučiti o koracima, koje, eventualno, treba preduzeti u pogledu takve molbe.
Član XVII
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija obavestiće sve članove Ujedinjenih nacija i države nečlanice na koje se misli u članu XI o sledećem:
a. o primljenim potpisima, ratifikacijama i pristupima u skladu sa članom XI;
b. o obaveštenjima primljenim u skladu sa članom XII;
c. o datumu kada ova konvencija stupa na snagu u skladu sa članom XIII;
d. o otkazima primljenim u skladu sa članom XIV;
e. o ukidanju konvencije u skladu sa članom XV;
f. o obaveštenjima primljenim u skladu sa članom XVI.
Član XVIII
Original ove konvencije biće pohranjen u Arhivi Ujedinjenih nacija.
Overena kopija ove konvencije biće upućena svakoj članici Ujedinjenih nacija i svakoj zemlji nečlanici na koju se misli u članu XI.
Član XIX
Ovu konvenciju će registrovati generalni sekretar Ujedinjenih nacija na dan njenog stupanja na snagu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License