Kladovo 1959

VLASNICI PREDRATNIH STAMBENIH ZGRADA U KLADOVU

DJENIĆ P MIHAJLO * DREKALOVIĆ MILUTINA RAŠA * LAZAREVIĆ DIMITRIJA JAKOV* VULČEVIĆ R NIKOLA* DJORDJEVIĆ D LJUBOMIR* NIKOLAJEVIĆ Ž RUDOLFINA* DŽONIĆ DJ JOVANKA RODJENA ALVADŽIJEVIĆ* VULČEVIĆ RISTIĆ SLAVKA* ČUBEROVIĆ K BOGOSAV* LAZAREVIĆ JAKOVA ALEKSANDRA* BUNICONI JULKA* STOJANOVIĆ D BOSILJKA* STANOJEVIĆ P ANTONIJE* DJORDJEVIĆ M DANILO* DIMITRIJEVIĆ L STEFANIJA* RUSOVLJANOVIĆ S KATARINA* MRVALJEVIĆ S DJURDJIJA RODJENA RUSOVLJANOVIĆ* MLADENOVIĆ K LJUBOMIR* MLADENOVIĆ K ANDJEL* DJORDJEVIĆ D LJUBIŠA* JANKOVIĆ N VLADIMIR* BELIĆ P KOSTA* ŽIVANOVIĆ S SRETA+ JANKOVIĆ D ALEKSA+ MATEJEVIĆ NADA+ RADAKOVIĆ VERA RODJENA MATEJEVIĆ+ GUCIĆ LAPADATA MIHAJLO+ GUCIĆ P LJUBICA+ MILOVANOVIĆ J KOSTA+ MACANOVIĆ M NATALIJA+ CANDAREVIĆ P DRAGUTIN+ ANDJELKOVIĆ DARINKA+ STANOJEVIĆ M PETAR+ DIMITRIJEVIĆ M NAJDAN+ ILIJEVIĆ A NADEŽDA+ ŠIŠULOVIĆ S JOVAN+ DJORDJEVIĆ N JOVAN + PILIKIĆ PETAR+ KATIĆ P MLADEN+ BURTANOVIĆ S GLIGORIJE+ DŽINGALAŠEVIĆ ŽIVKA+ BELIĆ I RISTA* JANKOVIĆ K JOVANKA* JOVANOVIĆ M KRSTINA* DJORDJEVIĆ N PETAR* DJURDJANOVIĆ JOVANA* TIHOJEVIĆ J PERSIDA* MILOŠEVIĆ HRISTINA* POPOVIĆ DRAGOLJUBA BOGOLJUB* BURTANOVIĆ OLGA* ANDJELKOVIĆ DANICA* DIMITRIJEVIĆ NAUM* STEVANOVIĆ RISTE NADA* VLADISAVLJEVIĆ DJ SAVKA*MANZALOVIĆ LJUBOMIRA MARIJA+ STANISAVLJEVIĆ DJ ŽIVOJIN+ STOJKOVIĆ SENADIN+ JURIŠIN J MARA+ VLADISAVLJEVIĆ DJ VIŠESLAV+ ANDJELKOVIĆ N BUDIMKA+ TODOROVIĆ M DARINKA+ DIMITRIJEVIĆ D VELIMIR+ DIMITRIJEVIĆ R JOVANKA+ DŽINGALAŠEVIĆ M SOFIJA+ DJOKOVIĆ D MICA+ MITROVIĆ NAUM+ EVSEJENKO TODOR+ ŠTEFIĆ A DRAGUTIN+ NIKOLIĆ F DANICA+ MUNDRUCIĆ N DJORDJICA+ MIJOVIĆ Č STOJANA+ PETROVIĆ V DANICA+ STOJANOVIĆ J NADEŽDA+ VUČKOVIĆ S ŽIVKA+ MARKOVIĆ A PETAR+ JANKOVIĆ ALEKSIN KOSTA+ MARKOVIĆ V PETAR+ DIMITRIJEVIĆ DJ JOVAN+ PUNJEKOVIĆ I BOSILJKA+ SAVIĆ D DJORDJE+ STOJANOVIĆ D JOVANKA+ MARTINOVIĆ N MILICA+ SLATINAŠEVIĆ DJ DIMITRIJE+ PANTELIĆ MILEVA+ ČELENKOVIĆ N LJUBISAV+ CANDAREVIĆ P RISTA-ILIJA+ BEČEJAC R MITA+ ANDJELKOVIĆ ANDJELA ALEKSANDAR+ TOMIĆ A MILISAV+ BURTIĆ TOMIĆ NAJDANOV ŽIVOJIN+ MALETIĆ RATIBORA OLGA RODJENA JOVANOVIĆ+ ŠVAJNER KARLOVA MILICA+ TIHOJEVIĆ ZARIJA DJORDJE+ BABIĆ MILOVANOV DIMITRIJE+ TOMIĆ ALEKSANDROV MILISAV+ JANKOVIĆ DJORDJEVA ANKA+ BARBULOVIĆ DJORDJEVA ZORICA+ STOJKOVIĆ PETROV PETAR+VELJKOVIĆ VIDAKOVA VUKOSAVA+ PRŽOLOVIĆ PETROVA ŽIVKA+ BONIFAČIĆ IVANOV FRANJO+ MLADENOVIĆ LJUBOMIRA JELENA+ VERBUNKIĆ JOVANOVA MILEVA+ JOVANOVIĆ PETROV PETAR+ NIKOLIĆ DUŠANOVA ŽIVKA+ VELIČKOVIĆ VLAJKA MARIJA+ ANDRUCOS SPIRIDONOV STERIOS+ BUKATAREVIĆ NIKOLIN NIKOLA+ DERMARKOVIĆ DIMITRIJEVA JELENA+ TRANDAFIROVIĆ DJORDJEVA RUŽA+ STAMENKOVIĆ MILANOVA JELISAVETA+ MILIĆ BORE RADOJKA RODJENA JOCKOVIĆ+ JOCKOVIĆ P VELJKO *ŠIFAC ANDREJE RUŽA RODJENA JOCKOVIĆ+ VASIĆ DJORDJA MLADEN+ JOVANOVIĆ JOVANOV DJORDJE+ DIDULICA DJUROVA ALEKSANDRA+ ADAMOVIĆ VASILIJE+ STOJANOVIĆ SAVE VOJISLAVA RODJENA DŽEFIROVIĆ+ DUMITRAŠKOVIĆ MARJANOVA LEPOSAVA+ POPOVIĆ PANAJOTOV DIMITRIJE+ MARJANOVIĆ JOVANOV LJUBOMIR+ DJURKOVIĆ KOSTIN MILAN+ STOJANOVIĆ JEFTE MILAN+ TIHOJEVIĆ ZARIJEV PETAR+ IVAŠKOVIĆ DJORDJEV SINIŠA+ MIRČIĆ UD ALEKSINA LJUBICA+ SAVOVIĆ M MARIJA+ JEJIĆ MIHAJLA ALEKSANDRA RODJENA STANESKOVIĆ+ ILIĆ STOJANA DRAGOMIR+ BELIĆ JOVANOV NIKOLA+ VULČEVIĆ DRAGUTINOVA MICA+ STANOJEVIĆ ANTONIJEV DIMITRIJE+ BUKATAREVIĆ BLAGOJEV BRANKO+ BUKATAREVIĆ BLAGOJEV ČEDOMIR+ ŠEFČENKO JEFTA+ BARBATESKOVIĆ PETROV BOŽIDAR+ BRUJIĆ PRVULOV VASILIJE+ BUKATAREVIĆ KOSTIN MILORAD+ FRENCIĆ MARINKOVA CVETA+ STANOJEVIĆ DIMITRIJA LJUBISAV+ PETROVIĆ NIKOLIN DIMITRIJE+ MARKOVIĆ DJORDJEV KOSTA+ BUKATAREVIĆ MARINKOV NIKOLA+ DUJKIĆ ALEKSANDROV MIHAILO+ VOJKOVIĆ ŽIVOJINOV BOŽIDAR+ ČEKOVIĆ NIKOLIN MILAN+ POPOVIĆ MILORADOVA MILENIJA+ BUKATAREVIĆ DIMITRIJEV ANDJEL+ BUKATAREVIĆ DJORDJA DANICA+ BUKATAREVIĆ SRETENOV BRANKO+ MANZALOVIĆ ANDJELOV SRETEN+ ERCEGOVIĆ NIKOLE RADMILA RODJENA BUKATAREVIĆ+ ILIJEVIĆ ALEKSANDROV BOŠKO+VASIĆ KOČIN NAJDAN+ TASIĆ JOVANOVA MILICA RODJENA PRŽOLOVIĆ+ STOJKOVIĆ I SENADIN+ BARBULOVIĆ PETROVA DARA RODJENA MLADENOVIĆ+ JOVANOVIĆ DIMITRIJEV JOVAN+ BONDEROVIĆ MILICA RODJENA RUSOVLJANOVIĆ+ RUSOVLJANOVIĆ STEVANOV DIMITRIJE+ KONAČKOG UD DIMITRIJA STANA+ JOVANOVIĆ NADEŽDA RODJENA MILOŠEVIĆ+ DIMITRIJEVIĆ DJORDJEV ALEKSANDAR+ MASEVIĆ MILANOV STOJAN+ MASEVIĆ STOJANOVA JELENA+ PETKOVIĆ UD TIHOMIROVA LJUBICA+ TODOROVIĆ VASILIJEV SAVA+ STANKOVIĆ TODOROV PREDRAG+ NIKOLIĆ PETROVA JELENA RODJENA DJURIĆ+ MATEJEVIĆ PETROV DOBRIVOJE+ PAVLOVIĆ UD DRAGUTINOVA KATARINA+ GUCIĆ DRAGUTINOV BRANKO+ ČELENKOVIĆ NIKOLINA JOVANKA+ MARINKOVIĆ KOSTANDINOV DIMITRIJE+ JONOVIĆ MIHAJLO+ SOROJEVIĆ BLAGOJE+ DJORDJEVIĆ ŽIVOJINOV DUŠAN+ ANDJELKOVIĆ JOVANOV DIMITRIJE+ CVETKOVIĆ BOGOMIROVA ZORKA+ FILIPOVIĆ UD ILIJE DJORDJICA+ FILIPOVIĆ MLADENOVA ALEKSANDRA+ FILIPOVIĆ MLADENOV JOCA+ ŠEPECANOVIĆ VLADIMIRA MIODRAG+ ANZULOVIĆ M MATIJA+ ANZULOVIĆ M ŽIVKA+ JOVANOVIĆ UD STEVINA PERSA RODJENA STOJANOVIĆ+ RADOVIĆ RAD CVETA RODJENA DREKALOVIĆ+ NESTOROVIĆ JOVANOVA MILICA RODJENA DREKALOVIĆ+ BUKATAREVIĆ JOVANA ŽIVOJIN+ ZEKOVIĆ MIHAJLOVA ŽIVKA RODJENA RADOJKOVIĆ+ BIRDJANOVIĆ SIMINA NATALIJA RODJENA ŽIVKOVIĆ+ DJORDJEVIĆ JOVANOVA VELIKA ČIMPAJER+ MILUNOVIĆ PETROVA MARA+ BUKATAREVIĆ DJORDJEVA DANICA+ BUKATAREVIĆ DRAGUTINOVA NADA+ STOJANOVIĆ ŽIVOJINOV ŽIVOJIN+ STOJANOVIĆ ŽIVOJINOV LJUBOMIR+ STOJANOVIĆ NIKOLE MILAN+ IVEZIĆ RADOJE+ BUKATAREVIĆ UD LAZE JELENA+ JERMONČUK JEFIMIJA+ LUŽAJIĆ NIKOLIN DANE+ ŠTEFIČ DRAGUTINOV PETAR+ TOŠIĆ ILIJINA MARA+ BARBATESKOVIĆ STEVANA JOVANKA+ BARBATESKOVIĆ STEVANA JOVAN+ BARBATESKOVIĆ SPASOJEVA ILINKA+ BONDOKIĆ PRVULOV TOMA+ STOJANOVIĆ AĆIMOV ALEKSANDAR+ STOJANOVIĆ ŽIVOJINOV BRANISLAV+ STANOJEVIĆ STANOJEVA PERSA+ JOVIKIĆ JOVANOVA DJORDJICA+ DIMITIRJEVIĆ MIHAJLOV NAJDAN+ SEKULIĆ JOVANOVA MARIJA+ NASTASIJEVIĆ PETROV JOVAN+ HOMAK DJORDJEVA KATA+ DIMITRIJEVIĆ P ILIJA+ DIMITRIJEVIĆ P JELENA RODJENA CARANOVIĆ+ TOMIĆ JOVANOV ŽIVOJIN+ DIMITIRJEVIĆ NAJDANOV LJUBOMIR+ DIMITIRJEVIĆ DIMITRIJEV DJORDJE+ DIMITRIJEVIĆ JOVANOV PETRA RODJENA NIKOLIĆ+ MARINKOVIĆ DJORDJEVA ALEKSANDRA RODJENA BALAŠEVIĆ+ DIMITIRJEVIĆ STOJKOV GANČA+ MARKOVIĆ ZAVIŠIN BORIVOJE+ GRABOVIČANOVIĆ D DJORDJICA+ SKALUŠEVIĆ DIMITRIJEV JOVA+ ŠTERLIUNG DJORDJEV SRBISLAV+ TRAILOVIĆ PAVLE+ TOMIĆ MILANOVA KOSARA+ MILUNOVIĆ PETROVA MARA+ PUNJEKOVIĆ DRAGOMIR+ MILOŠEVIĆ UD DIMITRIJEVA NATALIJA RODJENA JANKOVIĆ+ FIKOJEVIĆ ČEDOMIRA PERSIDA+ DJOKOVIĆ DUŠANA MICA RODJENA VULČEVIĆ+ PETROVIĆ VOJISLAVA DANICA+ PETROVIĆ MILUTINA NATALIJA+ ARIZANOVIĆ NIKOLINA POLEKSIJA+ ANDJELKOVIĆ JOVANOV DIMITRIJE+ DIMITRIJEVIĆ UD RISTINA LJUBICA RODJ FUNTUNJEROVIĆ+TRNKIĆ DJORDJEVA LEPOSAVA+ STUPAREVIĆ SRETENA JOVANA+ GRUJIĆ CVETKO+ STOJANOVIĆ ŽIVOJINA ŽIVOJIN+ GENIĆ JOVANOV DIMITRIJE+ PETROVIĆ KOSTINA MARIJA+ BEROŠ MATIN STIPE+ GUCIĆ PETRA LJUBICA+ KACAREVIĆ BRANKO+ TRAILOVIĆ KRSTINA MILEVA+ STOJANOVIĆ JOVANOV DIMITRIJE+ STOIČEVIĆ BRANKO+ STOIČEVIĆ MILANOV ŽIVOJIN+ JOJKIĆ NESTOR+ STEVANOVIĆ ARSA+ DJURDJANOVIĆ ŽIVOJINOV TIHOMIR+ DJURDJANOVIĆ PAVLOVA NAJDA+ DIMITRIJEVIĆ DJORDJEV JOVAN+ MIOSIĆ STOJANA MILENA+ BRLOŽANOVIĆ DOBRIN JOVAN+ GUCIĆ MIHAJLOV MILISAV+JOVANOVIĆ DJORDJEVA DJORDJICA+ PILIKIĆ KOSTIN MILAN+ JOVANOVIĆ DJORDJEV JOVA+ STEPANOVIĆ DJORDJEV PETAR+ DJOKIĆ UROŠEVA VIDA+ DERADA PETROVA DANICA RODJENA JANIĆ+ DJORDJEVIĆ ŽIVOJINA PERSA+ VUČKOVIĆ SVETOZARA JELKA+ JUGOVIĆ BOŠKOVA NADA+ VELJKOVIĆ ANDJELOVA MILKA+ STOJANOVIĆ AĆIMOV MILORAD+ JOVANOVIĆ MILIVOJA NATALIJA+ BEROŠ STIPINA DJORDJICA+ UTOVIĆ DJORDJA JELENA+ MITIĆ RISTE VOJISLAV+ STANKOVIĆ B DRAGIŠA+ CUNDRIĆ DJORDJEV MILOŠ+ TRANIĆ MIHAJLOV PETAR+ GALJATOVIĆ JOVAN+ VUKOVLJAK MARKOVA PERSA RODJENA STUPAREVIĆ+ PRŠUJKIČ KOSTIN DRAGUTIN.

IZVEŠTAJ EKIPE ONO I SNO O OBILASKU VLAŠKIH SELA SREZA KLJUČKOG-KLADOVO
U ključkom srezu 78,38% stanovnika jesu Vlasi, prema podacima o popisu stanovnika iz 1948.godine. Po ekonomskoj snazi sela ovoga sreza klasiraju se u tri grupe: ekonomski jačim selima smatraju se Korbovo, Rtkovo i Velika Vrbica, srednje ekonomske jačine Mala Vrbica, Podvrška, Vajuga i Petrovo selo, i kao slabija Kladušnica, Kostol, Sip, Davidovac, Tekija i Manastirica. Zapaža se takodje da u svim selima gde ima brodaraca, da je u kućama brodaraca nešto bolja situacija. Porodice brodaraca otskaču i po načinu života, po odevanju, ishrani, uredjenju kuće, čistoće itd.

Sva su sela ovog sreza ušorenog tipa; nekoliko sela imaju zaseoke /Vajuga, Tekija/. Karakteristično je za sva sela da su vrlo zbijena, da su im izvorišta jako mala i da im je stoka smeštena pored samih kuća. Ta zbijenost je naročito velika u Podvrškoj, Korbovu i Rtkovu. Po stambenom fondu bolja je situacija u Tekiji i Korbovu. Tu stambeni prostor uglavnom zadovoljava. Kuće i ovde nisu planske i od tvrdog materijala, ali su higijenske, sa zdravim sobama, prozorima normalne veličine, ali uglavnom bez patosa. U ostalim selima kuće su od nepečene cigle ili brvnare sa prosečno tri odeljenja i doksatom ispred. Kuće se kreče tri do četiri puta godišnje, uglavnom o praznicima /zavetine, Uskrs, Božić/…

Od pokućanstva uglavnom imaju drvene i gvozdene krevete kao i krevete na nogarama sa slamaricama ili rogožama, stolove, klupe, police, ormane, zidane šporete i furune…Posteljina je slaba, još dobar deo seljana spava na rogožama vrlo često i bez jastuka. Posteljina je uglavnom od prtenih ponjava, krpara ili starije vunene ponjave. Kod brodaraca smo nailazili na ćebad i na jorgane. Posteljina se pere na Dunavu…

Posudje imaju zemljano i emajlirano, ali se svuda uglavnom upotrebljava zemljano posudje,a emajlirano samo za slave i zavetine i pomane. Jede se i pije iz zajedničkih sudova… Što se tiče uredjenja dvorišta, ulica i samih sela, naše je zapažanje da je situacija bolja u Korbovu, Kladušnici, Davidovcu i Tekiji. Tu su dvorišta skoro kod svih domaćinstava ogradjena, uredjena sa dosta cveća i zelenila, sa odvojenim deom za stoku i djubrivo… U ovom srezu postoji samo jedno elektrificirano selo i to je Tekija…

Uglavnom čitav srez upotrebljava kukuruzni hleb više nego pšenični. Preko zime jedu višemesa, dok leti samo o praznicima. Od povrća troše pasulj, krompir, kupus, papriku, zelje, koprive i paradajz. Ishranu dopunjuju ribom; za zimu pripreme ribu u salamuri koju posle skuvaju i tako jedu.

IZVEŠTAJ O RADU NARODNOG ODBORA OPŠTINE KLADOVO OD 20.III 1960. DO 17.V 1963.GODINE

Izveštajni period dat u ovom izveštaju karakteriše snažan tempo privrednog razvoja naše zemlje i jačanje i razvoj sistema društvenog i radničkog smaoupravljanja. Posebno je ovaj period značajan za razvoj naše komune u svim oblastima društvenih delatnosti. U ovom periodu postavljeni su solidni temelji mladoj industriji koji su omogućili izmenu privredne strukture opštine u korist industrije.Sem toga, zabeležen je znatan uspon u oblasti zdravstva, prosvete, kulture i stambene i komunalne izgradnje. U poljoprivredi, naročito na društvenom sektoru takodje su postignuti značajni uspesi i pored objektivnih teškoća izazvanih sušom ranijih godina…

Proizvodnja u 1961.godini porasla je u odnosu na 1960. za 2,2 puta, dok je 1962. tempo rasta dostigao 5,75 puta veđi nivo u odnosu na 1961.g. U ovom periodu imamo prve začetke industrijskog razvoja na našem području. Elektrifikacijom područja likvidirane su objektivne smetwe koje su onemogućavale bilo kakvu kativnost van poljoprivrede. Investicionim ulaganjima od 254.000.000 dinara za protekle tri godine izgradjeni suČ - kapaciteti za proizvodnju dugmadi i trikotaže preduzeća Napredak -I etapa fabrike vijčane roba kapaciteta 350 tona -I etapa brodoremontne radionice. Već u 1963. industrija je stala na drugo mesto u strukturalnom učešću privrede, a završetkom ostalih faza, ona treba da postigne nivo poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivreda

Posmatrajući kretanje poljopoprivredne proizvodnje u toku proteklih godina kroz dve najvažnije ratarske kulture dobili smo sledeće stawe:

PŠENICA- 1960.g- 5.139 ha, MC 12,8; 1961.g.- 5.204 ha MC 12,5, 1962.g.- 5990 ha-MC 9,1 Proizvodnja u tonama: 960- 6.601, 1961- 6.484, 1962- 5.204 t

KUKURUZ 1960.g- 4.565 ha- 14,5 MC; 1961.g- 4.819 ha- 9,7 MC; 1962- 5.510 ha- 7,4 MC Proizvodnja u tonama: 1960.g- 6.620; 1961- 4.678; 1962_3.324 t.

U ovom pregledu socijalistički sektor učestvovao je:

PŠENICA 1960.g- 230 ha ili 594 tina; 1961- 314 ha ili 821 tona; 1962-600 ha ili 1.377 tona

KUKURUZ 1960.g-406 ha ili 1.259 tona; 1961-312 ha ili 861 t; 1962-223 ha ili 478 tona

VOĆARSTVO:1960.g- 4.449 mc; 1961-6.272 mc; 1962-11.072 mc

VINOGRADARSTVO: 1960 g_32.073 mc; 1961- 35.477 mc; 1962-36.700 mc

Sa razvojem proizvodne saradnje izmedju individualnih poljoprivrednih proizvodjača i zadruga došlo je do daleko veće upotrebe mašinskog oranja i veštačkih djubriva. Zemljoradničke zadruge sad raspolažu sa 21 traktorom… …Izvršeno je razoravanje i započeto kultivisanje utrina, tako da je na ovaj način preko 400 ha zemljišta privedeno kulturi.

Investiconim ulaganjima u poljoprivredi od dinara 270.000.000 za protekle tri godine u poljoprivredi socijalističkog sektora rešena su sledeća pitanja: - nabavka mehanizacije i dokompletiranje - stvaranje uslova za razvoj stočarstva podizanjem prasilišta i tovilišta - nabavka stoke - podignut je plantažni vinograd na površini od 130 ha na živom pesku - podignuto je 30 ha voćnjaka/šljiva/ u Podvrškoj.

TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Porast trgovine i usluga, kao i mase nominalnih ličnih primanja uticao je i na porast prometa u trgovini. Maloprodajni promet trgovinske mreže povećan je sa 382.000.000 u 1960. na 543.000.000 dinara u 1962.g. Za porteklih tri godine u trgovinsku mrežu je uloženo 37.200.000 dinara. Podignut je magacin za smeštaj mešovite robe, podignute su dve prodavnice za prehrambeno kolonijalnu robu od kojih jedna za samoposlugu, a druga na Dunavu radi snabdevanja brodova. Podignuta je prodavnica mesa, nabavljeni su rashladni uredjaji, savremena oprema. …U oblasti turizma činjeni su prvi pokušaji organizovanijeg karaktera. Otvoren je turistički biro za pružanje usluga, publikovana je knjiga Kladovo i Djerdap, štampane su Djerdapske legitimacije za turiste koji su prošli kroz Djerdap, preneta je tvrdjava Fetsilam na upravljanje turističkom društvu.

ZANATSTVO

Delatnost proizvodnog zanatstva u socijalističkom sektoru odvijala se u okviru Elina i 22 septembra. Društveni bruto produkt zanatstva socijalističkog sektora povećan je za poslednjih 3 godine za din.112.000.000. U ovom periodu u razvoj zanatstva investirano je 40.300.000 dinara. Izgradjeni su zanatski kapaciteti preduzeća Elin /elektro instalacije, viklerska, limarska radionica i proizvodnja gajtana/ i preduzeće 22.septembar /proizvodnja četki i sirkovih metli, stolarije, pinterska radionica i dr./…

Izveštaj sačinio Dušan M.Jakovljević

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License