Jede Rasim Pijut Za Jutarnju Sluzbu Za Jamim Noraim

JEDE RAŠIM, pijut za jutarnju službu za Jamim noraim i prevod Eliezera Papa

Yede rašim nehelašim measig yede koferam,
aval beruham umar siham, yekademu et pene Yoceram.
Am nivdal, oleh vedal, vesiho oleh varam,
beivaadam, bevet moadam, uvigronam romemot El,
Leakdiš et Kedoš Yaakov veet Eloe Yisrael.

Ruke nemoćnih odveć su slabe da dokuče svoj otkup,
Al’ u duhu svom i s rječima gorčine izlaze pred lice svog Tvorca.
Narod izdvojen sve većma nestaje - al’ glas njegov sve jači je,
Na okupu njihovom u domu sabornom u grlima njihovim veličine Božije -
Da posvete Svetog Jakovljevog – Boga Izraela.

Alo im saf, devir vasaf, veen efod utrafim,
Ufarohet, umaarehet, utmidim umusafim,
Veen ketoret, vehaporet lehaper al nigafim.
Kedušat El beYisrael, leidamot lisrafim,
Umeonyam beet šivam, leodot El neesafim,
Umehayil el hayil, yelehu bene Yisrael.
Leakdiš et Kedoš Yaakov veet Eloe Yisrael.

Jer čak i kad uništen je Stan i sasudi, i nema oplećka i terafima,
Ni zastora, ni žrtve svagdanje, ni dodatne,
Ni kada, ni zaklopca pomirbe da ponudi pomirbinu za pokarane -
Ipak, svetinja je Božija u Izraelu kad serafimima slični su -
I u siromaštvu svome kad kaju se – da Bogu zahvale okupljaju se -
Da posvete Svetog Jakovljevog – Boga Izraela.

VeEl nose, vecur mahase, az ayita laem,
Al keruvim, vekohavim, erimota digleem,
Uvšimha, mimeromeha, gonanta Eloim aleem,
Umalahim neerahim, samta nose keleem,
Ree ata, ki hata, yad malkam vehayaleem,
Vezar yerašam, veorišam, abanim en leYisrael.
Leakdiš et Kedoš Yaakov veet Eloe Yisrael.

Bog činitelj i stijena zaklona tad im bi,
Nad heruvimima i nad zvijezdama zastave njihove uzvisi
I imenom Svojim sa visina Svojih, Bože, štitio si ih
Anđele postrojene poslao si da nose sasude njihove.
A gle sad jer omanu ruka kralja im i vojnika njihovih -
Stranac ih naslijedi i iskorjeni – i sinova nema Izrael.
Da posvete Svetog Jakovljevog – Boga Izraela

Deroš yekuša, deror doreša mizedonim,
Umeadonim eyaluta, meše ota, mimayim zedonim,
Veal yekal, beet miškal, zehut avot rišonim,
Veyipaked, dal šoked, ledaber leha tahanunim
Dor avotea, vekol metav haye bekerev šanim,
Leaškotam, uleahayotam, eye ketal leYisrael.
Leakdiš et Kedoš Yaakov veet Eloe Yisrael.

Izbavi od zamke onu što slobodu od zlonamjernika traži i od gospodara,
Pogledaj žrtvu njenu pomirbenu - i izbavi je iz voda zlog nauma.
Nek ne budu u času odvagivanja pretegnute zasluge praotaca,
I nek pohođen bude siromah koji Ti stalno govori pokajnice.
Pokoljenje otaca joj i sve kroz godine mrtve njegove oživi –
Da napojiš ih i oživiš ih k’o rosa budi Izraelu.
Da posvete Svetog Jakovljevog – Boga Izraela

Amevorah behol maarah, ben bemata ben bemaala,
eš umayim, vešamayim, veaarec ašer tala,
yeidun al ašer paal, ki ma ram uma nifla,
vaavadav, vecon yadav, ledino omedim sela.
Beyom pakedo, bene heldo, tikpoc pia avla,
ubo yicdaku, veyitalelu, kol zera Yisrael.
Leakdiš et Kedoš Yaakov veet Eloe Yisrael.

Blagosloveni u svim sferama – bilo gore ili dole,
Vatra, voda i nebesa – a i zemlja što j’ objesi,
Svjedočiće o onom ko ih učini kako j’ velik i čudesan
A sluge mu, stado ruku Njegovih na zakonu mu stoje zauvijek
U dan kad bude obilazio ***
Tad opravdani i hvaljeni biće svo sjeme Izraela.
Da posvete Svetog Jakovljevog – Boga Izraela.

för 2 timmar sedan • Kommentera • Gilla

Pijut Anešama lah iz večerne službe za Jom akipurim s mojim prevodomDela
Idag kl. 10:14

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.

Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Ašeru darkehem gevarim bemicvat Yom aKipurim,
veal timalu meila beyom u asur beahila.

Blagosloven da je put vaš, ljudi, koji idete za zapovijeđu Yom aKipurima,
I nemojte ** u dan u koji je zabranjeno jesti.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Betaanit eyu uvtahanun, lifne El rahum vehanun,
Beyom mišeme aliya, asur u vištiya.

U postu budite i u pokajnicama pred Bogom milosrdnim i milostivim,
U dana kada je s nebeskih visina zabranjeno piće.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Rahamim mišeme meonim, bakešu bevošet panim,
Beyom bo El nirca, veasur u birhica.

Milosti iz nebeske rezidencije tračite sa sramom,
U dan u koji se Bog odobrovoljuje – i u koji je zabranjeno pranje.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Itvadu al avonehem, lifne Adonay Eloehem,
Utfilathem aruha, beyom u asur besika.

Priznajte prestupe svoje pred Gospodom Bogom vašim,
I neka vam molitva bude pripremljena u dan u koji je zabranjeno kupanje.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Meal vehatat izvu, vedam nefeš akrivu,
Beyom ašir vegam dal, asur binilat asandal.

Nepravdu i grijeh ostavite i krv duše prinesite,
U dan u koji i bogatašu ko i siromahu obušu obut’ zabranjeno je.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Hizeku refe yadayim, useu laEl kapayim,
Yom yehupar ašer hata, veasur u betašmiš amita.

Osnažite one čije su ruke slabe – i podignite ka Bogu dlanove svoje,
U dan u koji oprošten biće grijeh, i u koji su zabranjene bračne dužnosti.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Itbaseru ki veyom ze Curehem alehem yaze,
Mayim tehorim uthartem, mehatotehem ašer hatatem.

Neka bi vam bilo javljeno da na ovaj dan Stijena vaše poškropiće vas
Vodom čistom i očišĆeni da bićete od grijehova koje zgriješiste.

Anešama lah, veaguf paolah, Cur ašer en dome Lah, husa al amalah.
Duša je Tvoja, a i tijelo Tvoje je djelo – Stijeno kojoj nema slišnog smiluj se na činjenje svoje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License