Italijanski Rasni Zakoni

RASNI ZAKONI
objavljeni u

SLUŽBENIM NOVINAMA R.D.L. br. 1728 od 17. studenog 1938. - XVII.

ODREDBE NAMIJENJENE ZAŠTITI TALIJANSKE RASE
VITTORIO EMANUELE III. milošću Božjom i željom nacije
KRALJ ITALIJE CAR ETIOPIJE

S obzirom na hitnu i nužnu potrebu provedbe; s obzirom na čl. 3., br. 2. zakona od 31. siječnja 1926., IV, br. 100, na temelju prava izvršne vlasti o propisivanju pravnih odredbi; mišljenjem Savjeta ministara; na temelju prijedloga Du-cea; državnog tajnika; Ministarstva inozemnih poslova; usuglašavanja s ministrima inozemnih poslova, pravosuđa, financija i trgovine; propisali smo i propisujemo:

GLAVA I. - ODLUKA O BRAKU
Čl. 1. - Zabranjen je brak talijanskog državljana arijske rase s osobom koja pripada drugoj rasi.
Brak sklopljen u suprotnosti s ovom odlukom smatra se nevažećim.
Cl. 2. - Dozvolu za brak po čl. 1. talijanskog državljana s osobom druge narodnosti izdaje Ministarstvo inozemnih poslova.
Prekršitelji će biti kažnjeni zatvorom do tri mjeseca i kaznom do 10000 lira.
Cl. 3. - Prema odredbi u čl. 1., namještenici civilnih i vojnih administrativnih službi države, Organizacije fašističke narodne partije i oni koje ona nadzire, administracije pokrajina, općina, državnih tijela i sindikalnih udruga i njima pridruženih tijela ne mogu stupiti u brak s pripadnikom druge narodnosti.
Osim sankcija predviđenih u čl. 2. kršenje ove zabrane povlači i gubitak namještenja i položaja.
Čl. 4. - U smislu primjene članaka 2. i 3. Talijani koji nisu rođeni u zemlji se ne smatraju strancima.
Cl. 5. - Nadležni službenik je nakon zaprimanja zahtjeva za sklapanje braka, neovisno o izjavama stranaka, dužan ustanoviti rasu i državljanstvo obaju tražitelja.
U slučaju predviđenom čl. 1. neće se pristupiti objavi vjenčanja ni sklapanju braka.
Državni službenik koji prekrši slovo odredbe bit će kažnjen iznosom od 500 do 5000 lira.
Čl. 6. - Nevažeći je i stoga ne može biti upisan u matičnu knjigu, po odredbi čl. 5. Zakona od 27. svibnja 1929., VII., br. 847, brak sklopljen protivno čl. 1.

PNF, Partito nazionale fascista, Fašistička nacionalna partija.

Opunomoćeniku vjerske zajednice pred kojim je sklopljen takav brak je zabranjeno izvršenje prema odredbi čl. 8. navedenog zakona.

Prekršitelji će se kazniti iznosom od 500 do 5000 lira.
Čl. 7. - Državni službenik koji je dobio na upis dokument na koji se može primijeniti odredba čl. 2. je to dužan trenutno prijaviti nadležnim vlastima.

GLAVA II. - O PRIPADNICIMA ŽIDOVSKE RASE Čl. 8. - posljedice zakona:
a) pripadnik židovske rase je onaj tko je rođen od oba roditelja židovske rase, pa i onda kada pripadaju religiji različitoj od židovske;
b) pripadnikom židovske rase smatra se i onaj kojem je jedan od roditelja židovske rase, a drugi strane narodnosti;
c) pripadnikom židovske rase smatra se i onaj kojem je majka židovske rase, a otac nepoznat;
d) pripadnikom židovske rase smatra se i onaj koji, mada su mu roditelji talijanske narodnosti, od kojih samo jedno židovske rase, pripada židovskoj vjeri, ili je samo pripadnik židovske zajednice, ili je na bilo koji drugi način iskazao znake židovstva.
Ne smatra se pripadnikom židovske rase onaj kome su roditelji talijanske narodnosti, od kojih jedno židovske rase, ako je prije 1. listopada 1938.-XVI pripadao vjerskoj zajednici različitoj od židovske.
Čl. 9. - Pripadnost židovskoj rasi mora biti prijavljena i ubilježena u matične knjige državljanstva i stanovništva.
Svi izvodi navedenih knjiga i certifikati koji se na njih odnose, a koji se odnose na pripadnike židovske rase, moraju sadržavati jasnu napomenu o tome.

Ista napomena mora biti ubilježena u dokumentima koji se odnose na koncesije ili dozvole javnih službi.
Prekršitelji naredbi iz prethodnog članka će se kazniti s 2000 lira.
Cl. 10. - Talijanski državljani židovske rase ne mogu:
a) služiti vojsku ni u ratu niti u miru;
b) biti skrbnici maloljetnih ili nesposobnih (osoba) koji ne pripadaju židovskoj rasi;
c) biti vlasnici ili upravitelji, pod bilo kojim nazivom, tvrtki proglašenih važnima za obranu nacije u smislu odredbi čl. 1. R ukaza-zakona od 18. listopada 1929.-VIII, br. 2488, i tvrtki bilo koje vrste koje zapošljavaju stotinu ili više osoba; ne mogu ni njima upravljati niti obavljati dužnost administratora ili predsjednika;
d) biti vlasnici zemljišta koje, u cjelini, prelazi vrijednost od 3000 lira;
e) biti vlasnici gradskih građevina kojma je porezna vrijednost u cjelini viša od 20000 lira. Za građevine za koje ne postoji porezna vrijednost ona će se odrediti na temelju odredbi provedenih u cilju primjene izvanrednog poreza na nepokretno vlasništvo po kraljevskom ukazu-zakonu od 5. listopada 1936.-XIV.br. 1743;
Kraljevskim ukazom, a na prijedlog ministra financija, u suglasju s ministrima unutarnjih poslova, pravosuđa, trgovine i izmjene i valuta, objavljuju se odredbe o primjeni naredbi pod oznakama c), d), e).
Cl. 11. - Roditelju židovske rase može biti oduzeto roditeljsko pravo nad djecom koja pripadaju vjeri različitoj od židovske, ako se ustanovi da na njih utječe odgojem koji ne odgovara njihovom vjerskom nazoru ili nacionalnim ciljevima.

Čl. 12. - Pripadnici židovske rase ne mogu za pomoć u kući zapošljavati talijanske državljane arijske rase.
Prekršitelji će biti kažnjeni iznosom od 1000 do 5000 lira.
Čl. 13. - Ne mogu zapošljavati osobe koje pripadaju židovskoj rasi:
a) Državne civilne i vojne službe;
b) Fašistička narodna partija i organizacije koje joj pripadaju ili koje nadzire;
c) Pokrajinske uprave, općinske, državne institucije pomoći i karitativnih djelatnosti i njihova tijela, instituti i poduzeća, uključujući i ona za prijevoz, kojima upravlja i održava ih pokrajina, općina, javne ustanove na temelju natječaja, i dobrotvorna društva i njihovi savezi;
d) Uprave općinskih tvrtki;
e) Uprave paradržavnih tijela, ma kako osnovane i nazvane, nacionalnih opera, sindikalnih udruga i pridruženih tijela, i, općenito, svih tijela i ustanova s pravom javnog djelovanja, pa i sa samostalnom upravom, pod nadzorom ili skrbi države, ili koje država redovno potpomaže;
f) Uprave tvrtki pridruženih ili izravno ovisnih o tijelima navedenim pod c) ili tvrtkama koje pretežno od njih crpe sredstva potrebna za odvijanje svog rada, kao i društva u čijem je osnivačkom kapitalu država sudjelovala s najmanje polovinom sredstava;
g) Uprave banaka od nacionalnog interesa;
h) Uprave privatnih osiguravajućih društava.
Čl. 14. - Ministar unutarnjih poslova može, na temelju dokumentiranog zahtjeva zainteresiranih, u pojedinačnim slučajevima odlučiti o odustajanju od primjene odredbi čl. 10. i 11., kao i 13., točka h);

a) članovima porodica palih u libijskom, svjetskom, etiopskom i španjolskom ratu i palima za stvar fašizma;
b) onima koji se nalaze u jednoj od sljedećih okolnosti:
1. sakatima, invalidima, ranjenicima, ratnim dragovoljcima ili osobama odlikovanima u libijskom, svjetskom, etiopskom ili španjolskom ratu;
2. onima koji su zbog sudjelovanja u libijskom, svjetskom, etiopskom i španjolskom ratu odlikovani najmanje križem za ratne zasluge;
3. sakatima, invalidima i ranjenicima stradalima za fašizam;
4. članovima Fašističke narodne partije od godine 1910.-20.-21.-22. i u posljednjem tromjesečju 1924.;
5. riječkim legionarima;
6. osobama koje su zbog iznimnih zasluga stekle prava po čl. 16.
U slučajevima predviđenim točkom b) povlastice se mogu protegnuti na pripadnike obitelji navedenih osoba, i ako su one pokojne.
Zainteresirani mogu zatražiti ubilježavanje odredbe ministra unutarnjih poslova u matične knjige državljana.
Na odluku Ministarstva unutarnjih poslova se ne može uložiti žalba, kako u administrativnom, tako ni u pravnom smislu.
Cl. 15. - Cl. 14. primjenjuje se i na članove obitelji, bračne partnere i pretke i potomke do drugog koljena.
Cl. 16. - Naročite zasluge po čl. 14., točka b), br. 6, procjenjuje - u okviru Ministarstva unutarnjih poslova - utemeljena komisija kojoj predsjeda zamjenik državnog tajnika, a čine je dotajnik Fašističke narodne partije i voda državnog stožera Dobrovoljne milicije narodne sigurnosti.
Čl. 17. - Zabranjeno je Zidovima - strancima stalno se nastaniti u Kraljevstvu, Libiji i Egejskim posjedima.
GLAVA III. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Čl. 18. - U vremenu od tri mjeseca po stupanju na snagu navedene odluke Ministarstvo unutarnjih poslova po preporuci zainteresirane Uprave može u naročitim slučajevima namještenika koji ima namjeru sklopiti brak sa stranom osobom arijske rase osloboditi zabrane iz čl. 3.
Čl. 19. - U cilju primjene čl. 9. svi na koje se odnosi čl. 8., moraju se prijaviti matičnom uredu u mjestu prebivališta unutar 90 dana od stupanja na snagu spomenute odluke.
Oni koji ne ispune tu obvezu unutar predviđenog roka ili daju netočne ili nepotpune podatke bit će kažnjeni zatvorom u trajanju do jednog mjeseca i globom do 3000 lira.
Čl. 20. - Službenici tijela navedenih u čl. 13. koji pripadaju židovskoj rasi bit će otpušteni iz službe u roku od tri mjeseca po stupanju na snagu navedene odluke.
Čl. 21. - Državni službenici otpušteni iz službe po odredbama čl. 20. imaju pravo na procjenu prava na mirovinski status u okviru zakona.
Ukidanjem postojećeg stanja onima koji nisu ispunili predviđeni rok (službe) dopušteno je pokretanje postupka za ostvarivanje minimalne mirovine ako su navršili najmanje deset godina službe; u ostalim slučajevima dodijeljena im je odšteta koja odgovara toliko dvanaestina posljednje plaće koliko imaju navršenih godina službe.
Čl. 22. - Odredbe iz čl. 21. se protežu, ako su primjenjive, na tijela naznačena točkama b), c), d), f), g), h), čl. 13.
Tijela na koja nije moguće primijeniti odredbe čl. 21 će otpuštene namještenike obeštetiti čekom ili naknadom predviđenom vlastitim odredbama i pravilnicima koji uređuju pitanja prekida radnog odnosa ili otpuštanja neovisno o volji namještenika.
Cl. 23. - Dozvole primanja u talijansko državljanstvo stranim Židovima koje su izdane nakon 1. siječnja 1919. se smatraju u potpunosti opozvanima.
Cl. 24. - Stranci Židovi, kao i svi na koje se može primijeniti čl. 23., a čiji boravak u Kraljevini, Libiji i Egejskim posjedima počinje poslije 1. siječnja 1919. moraju napustiti područje Kraljevstva, Libije i Egejskih posjeda do 12. ožujka 1939.-XVII.
Oni koji se ne odazovu toj obvezi u navedenom roku bit će kažnjeni zatvorom do tri mjeseca ili globom do 5000 lira i protjerani po odluci čl. 15. jedinstvene isprave o zakonima javne sigurnosti, odobrene K. ukazom od 18. siječnja 1931.-DCbr.773.
Čl. 25. - Odredbe čl. 24. ne odnose se na strane Židove koji su, prije 1. listopada 1938.-XVI:
a) navršili 65 godina života;
b) sklopili brak s osobom talijanskog državljanstva.
U cilju primjene ovog članka zainteresirani moraju podnijeti dokaze Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od trideset dana po stupanju na snagu navedenog zakona.
Čl. 26. - Pitanja koja se odnose na primjenu ovog zakona bit će riješena, za svaki slučaj pojedinačno, od strane Ministarstva unutarnjih poslova u dogovoru s ostalim zainteresiranim ministrima, a na temelju mišljenja po njemu osnovane komisije.
Odluka ne podliježe žalbi, ni administrativnim ni pravnim putem.
Čl. 27. - Ništa se ne mijenja u pogledu javnih izvođenja obreda ili djelatnosti židovskih zajednica, prema važećim zakonima, osim mogućih neophodnih izmjena ako su nužne pri usklađivanju tih zakona s donesenim ukazom.
Čl. 28. - Poništena je svaka suprotna odluka ili ona nepodudarna s onima donesenog ukaza.
Doneseni ukaz će biti podnesen Parlamentu na odobrenje.
Duče, Ministar unutarnjih poslova, ovlašten je predstaviti nacrt zakona. Naređujemo, itd.
U Rimu, 17. studenog 1938.-XVII VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - SOLMI - Di REVEL - LANTINI
Ovjera: SOLMI - Reg. CC. 18-11 - 1938-XVII-A.G.r. 403, f. 76. MANCINI

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License