Grbavac Ivan

Grbavac Ivan, ustaš. dužnostnik, star oko 40 godina, Hercegovac, ina veliku grbu, na leđima, tukao zatočenike, prisustvovao kod svih liikvidacija u logoru Jasenovac.
ZAPISNIK OD 26. MAJA 1945. SAČINJEN U ZEMALJSKOJ KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA
I NJIHOVIH POMAGAČA U ZAGREBU NA OSNOVU IZJAVE JAKOBA DANONA O USTAŠKIM ZLOČINIMA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC U VREME NJEGOVOG BORAVKA U LOGORU OD 1941. DO 1945. GODINE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License