Friedmann Rudolf

Mr RUDOLF FRIEDMANN

Mr Rudolf Friedmann rođen je 1904. u Indiji. Po položenom ispitu zrelosti stupa na farmaciju kao pripravnik kod mr J. Ha-inissa u Indiji. Tirocinium položio je 1928. u Zagrebu, a magiste-rium u Grazu 1930. Diploma mu je nostrificirana na Filozofskom fakultetu, Farmaceutski otsek u Zagrebu 23. V 1939. Pravo na samostalno upravljanje apotekom, posle provedenog petogodišnjeg staža u apotekama, priznato mu je rešenjem Kr. banske uprave Dunavske banovine u Novom Sadu pod P. No. 1054/36 od 11. I 1936. g.
1937. kupuje apoteku od mr Baša Andrije u Čantaviru, koju je držao sve do konca 1940. g. a onda prodao mr Richardu Csarnaiu.

1. januara 1941. god. odlazi u Kulu, s tim da kupi apoteku J. Gergelja. Međutim su nastupuli događaji 1941. g. koji su ga u tom sprečili.

Odmah po okupaciji Bačke mr Friedmann i njegova supruga Katalina. deportovani su i od tada im se gubi svaki trag Tako je tragično završio život ovaj idealan bračni par kada se spremao da zasnuje porodični dom u Kuli, gde je Katalina rođena i gde su joj živeli roditelji.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License