Ferera Mirjana

Stud. pharm. MIRJANA FERERA

Mirjana (Mirjam) Ferera stupila je na farmaciju kao pripravnik u apoteci mr S. Elazara u Sarajevu, a studije je započela u Zagrebu. Još kao gimnazijalka bila je član SKOJ-a. Oktobra 1941. odvedena je u logor u Đakovo. Prema biltenu Jevrejske opštine u Osijeku, a na osnovu izveštaja logorske uprave (Arhiv Jevrejske opštine u Sarajevu), bila je pored dr Regine Atijas zadržana u logoru na radu u higijensko-zdravstvenoj službi. Gde i kada je ubijena, nije poznato.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License