Ehrenpreis Marcus Prof Dr
ehrenpreis1.jpg
Marcus Ehrenpreis u Đakovu 1907
Marcus Ehrenpreis u Đakovu 1907

EHRENPREIS Marcus prof dr
Marcus Ehrenpreis (Erenprajs), 1869 – 1951, rabin i pisac. Rođen je u Lavovu (Lemberg). U Švedskoj je osnovao časopis Judisk Tidskrift i uređivač je Jevrejske enciklopedije.
Mada je u početku bio poliitički cionista, postao je vremenom zagovarač duhovnog nacionalizma, verujući da će asimilicija i raštrkanost omogućiti jevrejskom narodu da ispuni svoju duhovnu misiju među narodima. U Lavovu je Markusov otac bio štampar. Markus je dobio kombinovano tradicionalno istočnoevropsko jevrejsko kao i zapadnjačko obrazovanje. Pohađao je Hochschule für die Wissenschaft des Judentums u Berlinu I nekoliko nemačkih univerziteta. Službovao je kao rabin u Đakovu, Hrvatska od 1896 do 1900, da bi posle toga postao glavni rabin Sofije, Bugarska, a od 1914 glavni rabin Stockholma. Kao bugarski nadrabin radio je na poboljšanju uslova manjina na Balkanu, a 1913 godine putovao je po mnogim evropskim glavnim gradovima u korist bigarskog kralja Ferdinanda I. Na zahtev Theodora Herzla preveo je na hebrejski pozv na Prvi cionistički kongres, lično oblikujući slova. Na tom, a i na kasnijim cionističkim kongresima radio je Ehrenpreis kao konsultant za kulturu. Kritikovao je poglede Ahada Ha-Ama smatrajući da hebrejska literatura ne treba da se ograniči samo na jevrejske teme i već da ispuni duhovne potrebe jevrejskog naroda u okvirima evropske kulture. Tako je 1908 godine smatrao da hebrejska literatura njegove generacije nije sposobna da stori „sintezi iskupljenja između judaizma i evropeizma.“ Od tada je skoro totalno izgubio interesovanje za hebrejsku književnost i Cionistički pokret (za šta je mnogo bio kritikovan od strane cionističkih prvaka). Potpuno se posvetio, pišući na švedskom i drugim jezicima. rabinskom radu kao i javnom životu. Objavio jeviše prevoda moderne hebrejske književnosti na švedski jezik. 1928 godine, pokrenuo je časopis Judisk Tidskrift, koji i danas izlazi u Stockholmu kao mesečnik, a posvećen je kulturnom, politčkom, literarnom i naučnom životu sa jevrejskom tematikom. Objavio je i Jevrejsku enciklopediju na švedskom.
(Delove njegove autobigrafije koje se odnose na Đakovo i Jugoslaviju uskoro ću prevesti na naš jezik)
Zahvalnost,
"Encyclopedia Judaica"
©1972, Keter Publishing House Jerusalem Ltd
Jerusalem, Israel

Inauguration of the exhibition"The Life and Work of Rabbi Marcus Ehrenpreis"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License