Dokumenta U Vezi Postupaka Nemackih I Nedicevskih Vlasti Pre

OVA DOKUMENTA ODNOSE SE NA NIŠ I NIŠKE JEVREJE KAO I UREDBE NAREDBE O JEVREJIMA IZ JUNA 1941. IZ DOKUMENTA SE VIDI KOJA JE BRZINA BILA UHVATITI JEVREJE IZ NISA.
Dokumenta su dobijena iz Arhiva Yad Vashema , gde su zavedena pod brojem B 58, uz veliku pomoć g. Cvi Lokera.
Dokumenta su originalno pisana ćirilicom, ja sam ih pisala latinicom bez izmena teksta i bez ispravljanja gramatičkih i ostalih grešaka.
Zbog loseg stanja dokumenata, puno mi je vremena bilo potrebno da dešifrujem sav tekst, ali uspelo mi je i sada ih objavljujem u celosti…
Jasna Ćirić

AKT 1

Banska Uprava
Moravske Banovine
II Br.1325
7.juna.1941.g.
Niš

Predmet: Jevreji
SVIM SRESKIM NAČELNICIMA, PREDSEDNICIMA GRADSKIH POGLAVARSTVA I UPRAVNIKU POLICIJE

Po naređenju Feldkomandature u Nišu ovim se naređuje da se do 17 Juna ove godine neizostavno svi predsednici opština sa Vašeg područja prijave i nadležnoj Krajskomandaturi mesta dostave sledeći spisak :
1/ Loža slobodnih zidara
2/ Jevrejskih veroispovednih opština
3/ Sinagoga
4/ Ostalih Jevrejskih organizacija
5/ Vodećih ličnosti među Jevrejima
6/ Svih Jevrejskih radnji (fabrika-preduzeća) i
7/ Ostalih Jevreja

Prednje se dostavlja da u određenom ovog naređenje izvršite i o izvršenju izvestite.

Po naređenju Bana
V.D.Načelnika uprave odelenja
BANSKI SAVETNIK
(Potpis nečitak)

AKT 2

GEMAJNDE AKT
GRADSKO POGLAVARSTVO
NIŠ
Br. 27776
7.VI.1941. jar (Nemački)
Niš

BANSKOJ UPRAVI MORAVSKE BANOVINE
II odelenje
Niš

Kako uprava policije u Nišu, kao opšta upravna vlast, shodno zakonu o radnjama i zakonu o zboru i dogovoru kao i o udruženjima, odn. registar radnji i onih društava i udruženja u Nišu, kao i ostalih organizacija, to je poglavarstvu čast vratiti predmet, s molbom da se potrebni podaci traže od uprave policije u Nišu, kao nadležne po ovom pitanju poglavarstvo odmah informišite tim podatcima.
Ako neka uprava smatra da mimo uprave policije treba i gradska opština da dostavi kakve podatke, molimo da se i oni naglase.
P.predsednik gradske o
Svet. J. Lilić, s.r.

AKT 3

BANSKA UPRAVA MORAVSKE BANOVINE
NIŠ
II Br.1469
9.jun.1941.g.
Na ličnost

GRADSKOM POGLAVARSTVU – NIŠ

Bez ikakve nepotrebne prepiske i odugovlačenja izvršite naređenje.
Zamera se takvom radu i podvlači se da ova prepiska neće smanjiti odgovornost gradskog poglavarstva za neizvršenje naređenja. Stupiti u vezu sa upravom policije.

9.juna.1941.g.
PO NAREDBI BANA
V.D. NAČELNIKA UPRAVE
BAN.SAVETNIK
(potpis nečitak)

AKT 4

BANSKA UPRAVA MORAVSKE BANOVINE
NIŠ
II Br.1580/41
10. juna 1941. g.

Predmet : Izvršenje naređenja o jevrejima i ciganima.
SVIMA SRESKIM NAČELNICIMA
SVIMA ISPOSTAVAMA
SVIMA KOMESARIJATIMA
SVIMA GRADSKIM POGLAVARSTVIMA
UPRAVI POLICIJE – NIŠ
SVIMA ODELJENJIMA BANSKE UPRAVE I SAMOSTALNIM OTSECIMA.

Ministarstvo unutrašnjih poslova aktom I Br.180 od 4.juna 1941.g. dostavlja naređenje sledeće sadržine :
„Povodom objavljivanja naredbe koja se odnosi na Jevreje i cigane u listu uredaba vojnog zapovednika u Srbiji Br.7 i 8 od 31.maja 1941.g.,preporučuje vam se da podređene vlasti uputite, da se strogo pridržavaju svih propisanih odredaba pomenute naredbe, s tim, da po njima najhitnije postupaju, pod ličnom odgovornošću pojedinih starešina ravno – policijskih vlasti.
Naročito pažnju obratite da se sva lica, prema naredbi, uvedu u spiskove Jevreja u predviđenom roku. Ovo isto važi i za cigane koji će se na osnovi prijave ubeležavati u ciganske liste.
Voditi strogo računa da svi Jevreji nose stalno žutu traku sa natpisom „JEVREJIN“.
Odmah ukloniti iz državne i samoupravne službe sve službenike Jevreje. U koliko podređene vlasti nisu nadležne da donose odluku u tom pravcu, najhitnije učiniti predlog nadležnim vlastima i o tome izveštavati Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Voditi stalni nadzor da Jevreji ne upražnjavaju u pojedinim zvanjima zabranjenu praksu, osim u slučajevima odobrenima u Naredbi (lekari, zubni lekari, veterinari, apotekari i.t.d.).
Sprečiti svaki pokušaj Jevreja da posećuju mesta za razonodu svake vrste (pozorište, bioskop, javno kupatilo i.t.d.).
Po svim zapažanjima i preduzetim merama koje su u vezi sa izvršenjem naredbe koja se odnosi na Jevreje i cigane izveštavajte stalno i blagovremeno Ministarstvo. Čim budu završeni spiskovi Jevreja i ciganske liste, dostavite ih u prepisu Ministarstvu s pozivom na ovo naređenje.“
Dostavlja se prednje odeljenjima-odsecima Banske uprave na postupak u krugu svoje nadležnosti.
Upravnim, policijskim vlastima i gradskim poglavarstvima naređuje se striktni postupak po naređenjima odnoseći se na Jevreje i cigane, štampanih u broju 7 i 8 Službenog lista za zauzeti Jugoslovenski teritorij.
Izvršenje propisa o Jevrejima i ciganima kontrolisaće ova uprava i u koliko utvrdi da policijske – upravne vlasti nisu pristupile efikasnom izvršenju ovih naređenja, preduzeće protivu odgovornih starešina i službenika najstrožiji zakonski postupak.
U duhu naređenja Ministarstva podneće upravne-policijske vlasti i gradska poglavarstva ovoj upravi blagovremeno i stalno izveštaj o svim zapažanjima i preduzetim merama, koje su u vezi sa izvršenjem naredaba u odnosu na Jevreje i cigane. Prvi izveštaj ima uslediti u najkraćem vremenu.
Spiskove Jevreja i ciganske liste dostavićete što pe ovoj upravi u dva primerka a najdalje do 1.jula.1941.g.
VRLO VAŽNO I HITNO. Prijem potvrditi.

Određeni V.D. Bana
SAVETNIK
Dim.M.Kostić, s.r.

GEMAJNDE AKT
Gradsko poglavarstvo - Niš
Br. 28505
11.VI.1941.g.
Niš

STATISTIČKOM ODSEKU

Neka statistički odsek preko svog osoblja u svemu postupi po prednjem naređenju u koliko se ono odnosi na nadležnost toga odseka o tome me povremeno izveštava.
Za neizvršenje ovog naređenja biće mi lično odgovoran šef otseka.

Predsednik gradske opštine
Dr.Živković, s.r.

Naredbom pod gornjim brojem pozvani su da se prijave do 17.VI.941.g.
Niš, 14.VI.1941.g.
Šef
Bož. R. Jovanović, s.r.

AKT 5

II Br.1837
BANSKA UPRAVA MORAVSKE BANOVINE
II UPRAVNO ODELENJE

Niš, 11.jun 1941.g.

Predmet:Izvršenje naredbe o Jevrejima i Ciganima u vezi II Br.1580/41 od 10.VI t.g.

SVIMA SRESKIM NAČELNICIMA, SVIMA SRESKIM ISPOSTAVAMA, SVIMA KOMESARIJATIMA POLICIJE, SVIMA GRADSKIM POGLAVARSTVIMA, UPRAVI POLICIJE – NIŠ I SVIMA ODELJENJIMA BANSKE UPRAVE I SAMOSTALNIM OTSECIMA.

Naredba koja se odnosi na Jevreje i Cigane, oštampana je u broju 8 lista uredba vojnog zapovednika u Srbiji.
U odeljku III pomenute naredbe gde je reč o dužnostima Srpskih vlasti u tački 21 propisano je : „Srpske vlasti su odgovorne za izvršenje naređenja sadržanih u ovoj naredbi.“
Prema prednjem propisu dužna je svaka nadležna vlast izvršiti u potpunosti naređenja Naredbe o Jevrejima i Ciganima i to ne čekajući nikakva uputstva ili inicijativu od strane Ministarstva odnosno Banske uprave. Isto tako, svaka nadležna vlast ima striktno i najhitnije izvršavati sva naređenja Okružne komande koja, kao nadležna vlast po izvesnim poslovima izdaje u cilju izvršenja naredbe, naročito u poslovima popisa i prijave imena i preduzeća. Svaka dakle nadležna vlast staraće se da, u krugu svoje nadležnosti, izvršuje naređenja Naredbe, odnosno da vrši nadzor nad radom područnih ustanova u pogledu primene i sprovođenja naredbe u život. Odgovornost radi neizvršavanja ili labavog izvršenja propisa Naredbe pada na starešnu nadležne vlasti, prema kome će se najstrožije postupati.
Potrebno je skrenuti pažnju nadležnim starešinama na izvesne propise Naredbe o Jevrejima i Ciganima, koje treba odmah primeniti i udelotvoriti, kao : Prijava Jevreja policijskim prijavnim vlastima, sastavljanje spiskova Jevreja (tač.2); obeležavanje Jevreja žutom trakom sa natpisom „JEVREJIN“ na Nemačkom i Srpskom jeziku (tač.3).
Uklanjanje Jevreja javnih službenika iz ustanova (tač.4); zabrana upražnjavanja prakse slobodnih profesija i dr. (tač.5); prinudni rad (tač.6); zabrana posećivanja javnih lokala za razonodu, sportskih priredaba, javnih kupatila i javnih vašara (tač.7); zabrana Jevrejima da mogu biti vlasnici vaspitnih i zabavnih ustanova ili zaposleni u istima (tač.8); kontrola nad Jevrejima izbeglicama koji su napustili okupiranu Srpsku teritoriju, zabrana povraćaja; kontrola u pogledu neudaljavanja iz mesta sadašnjeg boravka bez odobrenja okružne komande i kontrola izvršenja naređenja o ograničenom kretanju u mestu (tač.9); kontrola o izvršenoj prijavi radioaparata i materiala okružnoj komandi (tač.10); prijava imetka i preduzeća Jevreja (tač.11,12,13 i 14); poništaj pravnih poslova u pogledu raspolaganja imetkom (tač.15).
Na Cigane koji se izjednačuju sa Jevrejima (tač.18), primenjuje se odgovarajuće odredbe naredbe o Jevrejima i ciganima. Cigani se takođe obeležavaju žutom trakom na kojoj stoji natpis : „CIGANIN“, na Nemačkom i Srpskom Jeziku ; sastavljanje Ciganskih lista (tač.20).
Rokovi ostavljeni za izvršenje naređenja propisanih u Naredbi, prekoračivi su našto se naročito pažnja.
Dostavljajući prednje, u vezi naređenja II Br.1580 od 10.VI.1941.god.ponovo se skreće pažnja na dužnost, ozbiljnost i hitnost naređenja i poručuje se najstriktniji postupak. Izveštaj, spisak Jevreja i Ciganske liste dostaviti u određenom roku.
PRIJEM POTVRDITI.

V.D.BANA
BANSKI SAVETNIK
Milan M.Kostić, s.r.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License