Depese Niske Crkveno Skolske Jevrejske Opstine

CRKVENO-ŠKOLSKA JEVREJSKA
OPŠTINA U NIŠU
No
Gsospodinu Komandantu XVI Pešad. puka
Veliki praznik Srba Mojsijevaca imaju da proslave svi Jevreji počev od 9. aprila pa do 18. Istog meseca, zaključno zvani praznik «Paska».
Po verskoj obavezi svi članovi familije proslavljaju ovaj veliki naš praznik «Pasku» zajednički, jer za ovo vreme trajanja ovih praznika ne sme nijedan Jevrejin da se hrani izvan svoje kuće zbog toga što je za ove velike praznike spremljen naročiti hlebac za jelo a Drugi se ne sme jesti već hlebac zvani «maces».
Pa kako ima u poverenoj Vam Komandi vojnika Mojsijeve veroispovedi, to Uprava Crk. Škol. Jevr. Opštine, učtivo moli Komandujući da izvoli odobritti svima vojnicima Mojsijeve vere odstustvo za ove praznike, tako, da 9.April budu kod svojih kuća, a 18. Istog meseca zaključno da se jave u svoju Komandu.
U potpisu
Predsednik
Crk. Škol. Jevr. Opštine.
U potpisu
Isak. I. Beraha

April
XVI Pešadiski puk
Služ. Zavedeno 2.4.1910
Predsedniku Crkveno školske Jevrejske opštine – Niš, s povratkom akta izveštavate se da će se vojnici ovoga puka Mojsijeve veroispovedi pustiti za odlazak u njihove bogomolje samo u dane kada to služba bude dozvolila shodno tač. 389 pravila službe I deo.
2 aprila 1910 g.
Niš
Komandant, potpupokvnik Aleksa Petrović

Službeno
Gospodiinu.
Komandantu XVI pešad. puka
Upravi ovo opštini čast je učtivo izvestiti G. Komandanta da će Jevrejski praznik «Šivat» (Duhovi) – primanje zakona – biti 31. Maja i 1 juna zaključno.
Poštose zajedno za vreme ovog praznika vrše naročiti obredi mojsijeve veroispovesti prema jevrejskom zakonu – to ova opština upravi čast umoliti G. Komandanta, za naredbu da se vojnici Mojsijeve veroispovedi za vreme ovog praznika puste svojim kućama shodno raspisu Gospodina ministra vojnog od 27 januara 1908 godine broj 12.
Pošto praznik «Šivat» Duhovi počinje 30 ovog meseca to bi se vojnici ptrebalo pustiti 30 ovog meseca popodne tako da bi se vratili svojoj komandi 2 juna u 8 sati pre podne.
25 maja 1910 god
Niš
Predsednik Crkv škol. Jevr. Opšt

Službeno
Poslato u ovim komandama
Za praznik (Šivot) I 16 pešd. Puku
II Kom. Inžinjerije
III Kom. Konj. Brigade
IV uprav. morav. Diviz. Bolnice

Pečat
CRKVENO-ŠKOLSKA JEVREJSKA OPŠTINA U NIŠU

CRKVENO-ŠKOLSKA JEVREJSKA OPŠTINA U NIŠU
No 29
31. maja 1910. g. Niš
Mnogo Uvaženi Gospodine Načelniče
Na vandrednoj sednici odbora Niške crkveno-školske Jevrejske opštine od 30. ov. m. doneta je odluka da Vam se Poštovani Gospodine Načelniče izjavi zahvalnost svih ovd. Mojsijevaca na Vašem korektnom i energičnom držanju prilikom nemilog doađaja koji se 27. ov.m. desio našem građaninu D. Nahmijasu.
Podpisani u ime Uprave Niške Crkvene školske Jevrejske opštine izvršujući želju i odluku članova svoje opštine, smatra za osobitu čast da Vam ovim putem izjavi svoju i svojih članova zahvalnost na pravom starešinskom i taktičkom držanju jer ste kao pravi starešina našli za potrebno da lično obaveštavate onu masu da od izmišljenog događaja nema ni pomena.
Želja je naša da Vas Gospodine Načelniče dugo još vidimo, kao svoga starešinu na sreću i čast sviju nas i naše varoši i da se takve starešine hiljade na čast i slavu naše zajedničke i mile otadžbine.
Živeo nam!
(MP)
Predsednik Isak I. Beraha

Pismo ide Načelniku okruga niškog
Gospodinu Ljubomiru Markoviću u Nišu

Načelstvo okr. Niškog
Policisko odelenje
12433
13 jula 1910
Niš

Na molbu Davida Nahmijasa trgov. ovd. a na osnovu raportne knjige ovog načelstva i Z o taksama izdajemomu mu ovo:
Uverenje
1. Da se 27 maja t. God. Po popodne proneo glas po Nišu da je jedna devojčica iz Sela Vrežine nestala i da je zaklana u kući Davida Nahmijasa zbog čega je masa seljaka silom da prodre u njegovu kuću da sveti smrt devojčicem, no u tome je sprečena od strane policiske vlasti, i
2. Da je ista devojčica posle izvesnog vremena od pronetoga glasa o njenom nestanku nađena u Vrežini kod svoje kuće, gde je bila otišla, pošto je trešnje prodala u domu Nahmijasovom i novac primila, devojčica je bila potpuno zdrava, prema čemu je jasno da je proneti glas o njenom ubistvu samo izraz neosnovanog verovanja da se Jevreji pričešćuju hrišćanskom krvlju.

Taksa za ovo uverenje od 2 dinara naplaćena je i propisno poništena.
Po naredbi akr. Načelnika
Sekretar,
Jov. Ilić sr.

Kopja uverenja koje je uzeto od Načelstva za događaj od 27 maja 1909 god koje se dogodilo kod G. Davida Nahmijasa

KOPJA
Načelstvo okr. Niškog
Policisko odelenje
12433
13 jula 1910
Niš

Na molbu Davida Nahmijasa trgov. ovd. a na osnovu raportne knjige ovog načelstva i Z o taksama izdajemomu mu ovo:
Uverenje
1. Da se 27 maja t. God. Po popodne proneo glas po Nišu da je jedna devojčica iz Sela Vrežine nestala i da je zaklana u kući Davida Nahmijasa zbog čega je masa seljaka silom da prodre u njegovu kuću da sveti smrt devojčicem, no u tome je sprečena od strane policiske vlasti, i
2. Da je ista devojčica posle izvesnog vremena od pronetoga glasa o njenom nestanku nađena u Vrežini kod svoje kuće, gde je bila otišla, pošto je trešnje prodala u domu Nahmijasovom i novac primila, devojčica je bila potpuno zdrava, prema čemu je jasno da je proneti glas o njenom ubistvu samo izraz neosnovanog verovanja da se Jevreji pričešćuju hrišćanskom krvlju.

Taksa za ovo uverenje od 2 dinara naplaćena je i propisno poništena.
Po naredbi akr. Načelnika
Sekretar,
Jov. Ilić sr.

I G. Komandantu inženjerije
II G. Komandantu XVI Pešad. puka
III G. Komandantu Konjičke Brigade
IV. G. Upravniku Moravske divizijske bolnice

U mesecu Septembru ove godine nastupajući velike praznici mojsijeve veroispovedi koji Jevreji na najsvečaniji način svetkuju prema religionznim običajima tako da 21 i 22 septembra praznuje se «Nova godina» - Roš ašana – 30 septembra veliki praznik «Suđen dan» - Jom Kipur –
pa kako ove velike naše praznike prema religioznim običajima Mojsijeve veroispovedi praznuju na najsvečaniji način sa sima članovima u svome hramu to uprava niške crkveno školske Jevrejske opštine učtivo moli G. Komandanta da izvoli svima vojnicima Mojsijeve vere koji služe kadar kao i razervisti u područnoj vam komandi da za napred označene dane odobriti potrebno osustvo kakobisena jedan dan ranije pre praznika svi bili svojim kućama radi crkvenih obreda.
Sept. 1910 Niš
Predsednik
Crkv škol. Jevr opštine

Službeno
Ovakav Akt poslato je svakoj komandi da bi se pustili vojnici za praznici Nova godina i Suđen-dan.
17/9 910. God.
Niš
za
Upravu
Predsednik

SPISAK ČLANOVA NIŠKE IZRAELSKE OPŠTINE 1916

Abenšoam Moše 1876 slikar
Abenšoam Jakov 1873 nadničar
Abenšoam Leon 1952 trgovac
Abenšoam Jakov . R1871 trgovac
Adanja Isak 1852 trg
Albahari Avram I 1863 kafedžija
Albala Šimon 1875 trgovac
Albala Biti 1863 trgovac
Alfandari Aron 1865 obućar
Alkalaj Avram 1866 nadničar
Alkalaj Jakov 1858 nadničar
Alkalaj Moše I 1894 trgovac
Alkalaj David I 1886 krojač
Alkalaj Marko 1871 opančar
Alkalaj Meir 1856 trgovac
Alkalaj David 1885 ?
Aljalaj Avram 1887 pomoćnik
Almozlino Sabitaj 1871 krojač
Almozlino Bencion 1874 krojač
Almozlino Rufa član uprave
Altarac Isak 1870 starinar
Aron B Isak trgovac
Bencion Bencion M 1874 trgovac
Benjamn B Meir 1863 nadničar
Benjamin M Benjamin 1885 krojač
Benvenisti Jakov 1861 kafedžija
Beraha Čelebon 1876 nadničar
Bukiš Šlomo 1840 trgovac
Čelebonov Šaul 1899 učenik
Daniti Bohor 1846 ?
Danon Jakov 1870 trgovac
David B Kalef 1846 nadničar
Demajo Angel 1900 trgovački službenik
Eškenazi David 1861 nadničar
Eškenazi D Menahem 1898 ?
Eškenazi Leon 1850 prodavac lutrije
Frajdenfeld Ignjat 1858 trgovac
Gedalja Moše 1854 trgovac
Gedalja Presijado 1852 trgovac
Geršon Bukiš Avram 1891 trgovac
Haravon Moše 1870 nadničar
Hason Rafael 1846 opančar
Hason R Samuel 1896
Hazan N Hajim 1884
Hazan N Bencion 1880 mehaničar
Hazan N Samuel 1889 trgovac
Hazan Menahem 1841 saraf
Hazan M Leon 1874 saraf
Hazan M Hajim 1862 saraf
Hazan Izrael 1866 trgovac
Isak G Josif 1888 trgovac
Isak B Geršon 1851 bakalin
Jakov B Samuel 1846 trgovac
Jakov B Rafael 1882 trgovac
Jomtov Bukus 1863 nadničar
Karijo Jakov 1859 trgovac
Karijo Isak 1884 trgovac
Karijo Josef 1889 trgovac
Karijo Juda Hajim 1851 nadničar
Kario H Šaul 1892 ?
Koen Meir 1899 nadničar
Koen Isak 1854 kafedžija
Konfino Lazar 1885 obućar
Konfono Jakov 1886 špediter
Konfono Mordehaj Moša 1898 učenik
Konfino B Avram 1891 šofer
Konforti Moša 1846 trgovac
Lazar Jozef Avram 1868 nadničar
Levi H Majir 1861 trgovac
Levi Hajim Leon 1863 trgovac
Levi Solomon 1872 trgovac
Levi S Mejir 1848 trgovac
Levi M David 1886 obućar
Levi Jozef Isak 1853 rabiner
Levi Isak Benjamin 1888 krojač
Levi Isak Jakov 1893 ?
Levi G Isak 1865 trgovac
Levi I Nisim 1898 učenik
Levi S Aron 1846 mutavdžija
Levi J Rahamim 1890 pečatorezac
Levi S Solomon 1860 nadničar
Levi S avram 1897 nadničar
Levi Z Jakov 1858 nadničar
Levi Zaharija 1898 nadničar
Levi H Isak zapisničar
Mandil Ašer 1851
Markus 1851 trgovac
S Isak 1858 nadničar
Ašer Moreno 1874 trgovac
Isak Hajim 1841 opančar
H Mordehaj 1893 trgovac
Avram 1884 krojač
Ašer Leon 1882 trgovac
Rahamim 1858 nadničar
Rahamim Isak 1892 fotograf
Rahamim Jozef 1888 trgovački pomoćnik
S Jakov 1881 trgovac
A Mordehaj 1843 prodavac lutrije
S Moreno 1896 sitničar
S Benko 1899 sitničar
M Isak 1874 trgovac
M Jehošua 1889 trgovac
S Sabitaj 1875 krojač
I Nisim 1848 nadničar
N David 1897 pomoćnik
Mevorah Nisim 1890 nadničar
Mevorah Geršon zapisničar
Moše Zdravko 1855 trgovac
Moše B Nisim 1863 krojač
Moše B Geršon član uprave
Nahmijas Isak 1850 trgovac
Josef 1885 trgovac
S Bohor 1899 učenik
M Isak 1900 učenik
David 1850 trgovac
Josef 1889 nadničar
Avram 1899 učenik
Markus član uprave
Nahum Binja 1860 trgovac
Nisim B Samuil 1897 trgovački pomoćnik
Pardo Josif 1855 trgovac
Pijade Hajim 1884 nadničar
Pinto Rafael 1864 kafedžija
Ruso Solomon Predsednik opštine
Šaban Moše 1871 rabiner
Šaban Solomon 1900 pomoćnik
Samuel B Binja 1835 grobar
Samuel B Mordehaj 1856 nadničar
Tuvi Sabitaj 1856 trgovac
Varon Leon 1868 trgovac
Zunana Daniejel 1863 nadničar

Komandantu inženjerije XVI pešd. Puka upravn. Morav. Divz,. Bolnice
Konadantu konjič. Brigade Niš
U mesecu septembru ove god. Nastupaju veliki praznici mojsijeve veroispovesti koje Jevreji se na najsvečaniji način svetkuju prema religioznim običajima tako da 21 i 22 septembra praznuje se «Nova godina» - Roš-Ašana 30 septembra «Suđen dan» Jom-kipur.

Pa kako ove velike naše praznike prema religionznim običajima mojsijeve veroispovedi praznuju se na najsvečaniji način sa svima članovima u svome hramu to uprava Niške crkv.skol Jevrejske opštine učtivo moli G. Komandanta da izvoli svima vojnicima mojsijeve vere koji služe kadar kao i rezervistima u područnoj komandi da za napred označene dane izvoli odobroti potrebno osustvo kako i to bi se na jedan dan ranije pre praznika bi bili svojim kućama radi crkvenih obreda.
17. sept 1910 Niš
predsednik
crkv. škol. Jevr. opš.

Komandantu XVI pešad puka
Niš
U mesecu Septembru ove godine nastupaju veliki praznici Mojsijeve veroispovedi koje Jevreji na najsvečaniji način svetkuju prema religioniznim običajima tako da 21 i 22. septembra praznuje se (Nova-Godina) - Roš-Ašana – 30 septembra veliki praznik «Suđen dan» - Jom Kipur –
pa kako ove velike naše praznike prema religioznim običajima Mojsijeve veroispovedi praznuju na najsvečaniji način sa svima članovima u svome hramu to Uprava Niške crkveno školske Jevrejske opštine učtivo moli G. Komandanta da izvoli svima vojnicima Mojsijeve vere koji služe kadar kao i razervisti u područnoj vam komandi da za napred označene dane odobriti potrebno osustvo kako bi se na jedan dan ranije pre praznika svi bili svojim kućama radi crkvenih obreda.
17. sept. 1910 Niš
Predsednik
Crkv škol. Jevr opštine
Isak I Beraha

16 pešadijski puk
Br 6519 za 18.9.1910
Crkveno školsko jevrejskoj opštini
Vojnici kadrovci mojsijeve veroispovedi pustiće se na odsustvo ako za to bude služba dozvoljala a obveznici se ne mogu pusti jer se nema zakonskog oslonca
18. septembra 1910. Medoševac
komandant, Aleksa (nečitko)

Kraljevsko srpski sud opšt. Grada Niša
No 17729
19 septembra 1910 godine Niš

Srpsko jevrejskog Crkveno Škol. Upravi
Prema naredbi Komandanta dugog prukov. okr. od 15. ovog meseca br. 15792 ima se sastaviti Spisak Mladića rođenih 1892 god. I to samo koji su danas živi. U spisak treba da se otvore one rubrike, dan, mesec rođenja, ime i prezime Mladića, zanimanje, jeli pismen, mesto stanmovanja, ovaj spisak mora biti u Sud opštinski zaključno do 23 ovog meseca

Pisar
S. Vidojković
Član suda S. (nečitko)
Br 46
Po ovom aktu treba da spisak opštinskog sudu grada Niša tekuće g.
20 9 1910
presednik

SPISAK
Mladića koji su rođeni u 1892. godini

Ime i prezime, dan i mesec rođenja, dalije pismen, zanimanje, mesto stanovanja
Juda Nisim I. Mandil 19.1, pismen, trgovački pomoćnik u Beogradu
Jakov Sabitaj H.Levi 16.2, pismen, trgovački pomoćnik, u Sofiju
Gavriel Majir Binjamin, 15.5, pismen, šnajder u Nišu
Isak Rahamim Mandil, 1.7, pismen, fotograf u Beograd
Moša Nisim Leonović, 15.7, pismen, žitarski momak, u Nišu
Isak Aron B Isaković, 31.7, pismen, trgovački pomoćnik, u Beogradu
Jekutiel Isak Nisim, 2.8, pismen, žitarski momak, u Nišu
Rahamim Sason Kapon, 22.8, pismen, trgovački pomoćnik, u Nišu
Aron Josif Aron Levi, 3.10., pismen, trgovači pomoćnik, u Sofiji
Samuil Jakov B. Rafail, 5.10, pismen, trgovački pomoćnik u Nišu
Ješua Isak Šimon, 20.10., pismen, trgovački pomoćnik, u Beograd

20.9 1910 godine.
U potpisu
sveštenik
Mojsijeve vere

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License