Beraha Avram

Pukovnik Avram Beraha
Pukovnik Avram Beraha bio je 1914. godine major i komandant bataljona Petnaestog pešadijskog puka Timočke divizije drugog poziva U vreme čuvene rudničke kontrao-fanzive, u septembru 1914, koja se završila srpskom pobedom i izbacivanjem neprijatelja iz Srbije, Berahina jedinica nalazila se u dolini Kačerske reke.

Tada se dogodio mali incident; naime, Berahin puk se graničio s trupama Kombinovane divizije u kojoj se nalazio jedan Srbin dobrovoljac, bivši austrougarski oficir, dobar borac, ali poznat kao uobražen i veoma ambiciozan čovek. Prvog dana kontraofanzive, taj oficir dobrovoljac optužio je Berahu da je rasporedom svojih trupa izložio opasnosti bok njegove jedinice. Tom prilikom je ispoljio svoje nipodaštavanje prema Jevrejima Viša komanda je odmah na licu mesta ispitala pravo stanje stvari i utvrdila da je situacija upravo obrnuta: bok trupa kojima je komandovao Beraha bio je otkriven nepravilnim postupanjem toga oficira tužioca U zaključku ovog isleđenja majoru Berahi data je puna satisfakcija i stručna i moralno-patriotska 50

Pri odbrani Beograda oktobra 1915. godine, kad su austro-nemačke trupe pod komandom maršala Makenzena, snabdevene najtežim artiljerijskim oruđima, započele treću ofanzivu protiv Srbije, major Beraha kao komandant bataljona Petnaestog pešadijskog puka branio je položaj Petlovo brdo koji su Austrijanci i Nemci napadali sa Banovog brda preko Košutnjaka i Krečana Međutim, komandant puka nije bio na visini svoga zadatka Kad je neprijatelj započeo da bombarduje položaj puka iz merzera 305 mm, oruđa koja dotad nisu bila nigde upotrebljena na našem frontu i čije su teške granate dizače u vazduh čitave kuće, nastala je mučna situacija za naše borce koji su raspolagali samo poljskom artiljerijom. Počelo je kolebanje, pa i napuštanje položaja, što je učinio i sam komandant puka koji je bio potpuno pometen.

U tom trenutku, na istaknutoj osmatračnici ispred sela Rušnja, na koti zvanoj Devojački grob, nalazio se Milo-rad V. Petrović, pomoćnik načelnika štaba divizije (kasnije armijski general). Videći kritičnu situaciju, on je, delujući samostalno u ime komandanta divizije, na licu mesta smenio komandanta puka i naredio da se dužnost komandanta Petnaestog pešadijskog puka preda majoru Berahi, komandantu bataljona Beraha je odmah preuzeo komandu nad pukom i preduzeo mere za odbranu položaja.

Major Beraha je već ranije bio poznat kao valjan i hrabar oficir, a taj ugled je potvrdio i kasnijim svojim držanjem za vreme povlačenja preko Albanije, kao i na Solunskom frontu. Posle oslobođenja 1918. godine, u činu pu-kovnika komandovao je pukom i vojnim okrugom.51

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License