Beleska O Zaku Konfinu

BELEŠKA O PISCU

Žak Konfino rođen je 1892, u Leskovcu, u zanatlijskoj porodici. Osnovnu školu i nižu gimnaziju svršio je u Leskovcu, višu gimnaziju u Beogradu, a medicinski fakultet u Bernu, u Švajcarskoj, 1918. godine.

Po završenom školovanju bio je lekar u Leskovcu. Svoje prve humoreske objavio je u »Politici« tokom 1932. godine. U kolekciji »Naša knjiga« izišla je prva zbirka njegovih humoreski »Moji opštinari« 1934. godine; naredne godine »Lica i ličja«; u 1937. objavljen je u istoj kolekciji roman »Moj Jocko«, a uoči rata, 1941, »Humoreske«. Po Oslobođenju objavio je, u izđanju »Ježa«, zbirku humorističnih priča — Rotarijanci«, 1947; potom, 1952, u izdanju »Novog pokolenja«, 100 gođina — 90 groša«; a 1953, u izdanju »Prosvete«, roman »Moje jedinče«. U izdanju »Narodne knjige« objavio je 1952. aktovku »U sređu se registrujem«; 1953. humoreske »Lekareve priče« i, 1957, dramu »Zaklinjem se«. U izdanju »Veselin Masleša« izašla je knjiga »Mamin veliki sin« 1960. godine; iste godine, u izdanju »Minerve«, objavljena je knjiga »Nove humoreske«.

Konfino se ogledao i kao komediograf. Drama »Plagijat« igrana mu je u Narodnom pozorištu u Skoplju i u Sarajevu. Komedija »Krv nije vođa« izvođena je u Narodnom pozorištu u Skoplju i u Nišu, spremljena i u beogradskom »Abraševiću« 1938, ali je policija zabranila izvođenje uoči same premijere. Posle Oslobođenja igrana je u mnogim pozorištima aktovka »Usredu se registrujem«, nagrađena na konkursu amaterskih društava. Zatim komerija »Siroto moje pametno đete« bila je jedan od četiri najviše igranih komada širom Jugoslavije tokom 1957. godine. Komedija »Eksperiment«, nagrađena prvom nagradom na konkursu »Saveza jevrejskih opština«, izvođena je u Varšavi na sceni Dr-žavnog jevrejskog pozorišta, a njena televizijska varijanta igrana je u beogradskoj televiziji. Najzad komedija »Luđa bolest — ljubomora« igrana je 1966/67. u zagrebačkom pozorištu »Variete«, i Narodnim pozorištima u Leskovcu, Prilepu itd.

Valja pomenuti i njegove radiodrame »Mamin veliki sin«, »Lekar u dilemi«, »Trešnjin rođenđan« i »Zdenko Naduvenko«, koje su izvođene na radio-scenama naših radio-stanica.

Konfino se ogledao i u prevodima. Preveo je roman Šaloma Alejhema »Marijenbađ« (u izdanju »Novog pokolenja«); a njegova zbirka humoreski »Lica i naličja« (u prevođu »Perfis e silhuetas«) na portugalskom, štampana je u Rio de Žaneiru, u Brazilu. Osim toga, pojedine humoreske prevedene su i objavljene u listovima i časopisima na češkom, bugarskom, ruskom i nemačkom jeziku.

iz knjige: Jesi li ti razapeo Hrista?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License