B E R A H O T

B E R A H O T

Prema biblijskoj zapovjedi dužan je čovjek blagosiljati Boga nakon svakog obroka - a obrokom se smatra samo objed u kome se pojede najmanje “kezayit” hljeba.)

Rabini su, međutim, otišli korak dalje propisavši da se prije uživanja bilo kakve hrane mora izgovoriti određeni blagoslov (beraha).

Za svaku vrstu hrane propisan je poseban blagoslov.

Ukoliko se jedu različite vrste hrane mora se blagosloviti za svaku vrstu ponaosob.

Ukoliko se jede više raznih stvari koje pripadaju istoj vrsti (npr. razne voćke) dostatan je jedan blagoslov.

Ako objed sadrži hljeb onda se blagosilja samo hljeb (izuzetak je vino nad kojim se blagosilja posebno) - i smatra se da su tim blagoslovom obuhvaćene sve vrste hrane.

Ukoliko se, međutim, ne jede hljeb obaveza je da se blagoslovi svaka vrsta hrane ponaosob.

Budući da se radi o rabinskoj zapovjedi moguće je da jedan kaže blagoslov za sviju, svi odgovore Amen - i time izlaze iz obaveze - kao da je svako rekao blagoslov za sebe. Onaj koji ostale razrješava obaveze dužan je da ima na umu da blagoslov ne izgovara samo za sebe - nego i za sve prisutne, a prisutni su, pak, dužni da drže na umu da se slušanjem glasnog blagoslova i odgovaranjem Amen ustvari razrješavaju obaveze da kasnije sami blagoslove.

Rabinat danas smatra (na osnovu mišljenja poznijih halačkih autoriteta) da je bitno kojim se redom govore partikularni blagoslovi za različite vrste hrane. Po Talmudu, pak, (usporedi Mišne Tora) nije se redoslijedu blagoslova pripisivala bilo kakva važnost. - Sve zavisi od namjere onog koji blagosilja. Ako on blagoslovivši nad nekom vrstom povrća “bore peri aadama” nije imao namjeru da izađe iz obaveze izgovaranja blagoslova “bore peri aec” za voćku koju je namjeravao pojesti nakon povrćke - onda nad voćkom blagosilja ponovo. Iz obaveze izgovaranja blagoslova ne izlazi se slučajno nego namjerno.

Za one koji, svejedno, ipak, hoće da budu upoznati sa stanovištem rabinata donosimo ga ovdje ukratko:
Ako se jedu različite vrste hrane onda se blagoslovi nižu ovim redom:
GEFEN, MEZONOT, AEC, AADAMA, ŠEAKOL.
Ukoliko posluženje ne sadrži neku vrstu hrane (npr, nema kolača, ili voća itd.) onda se blagoslov propisan za tu određenu vrstu preskače.
Zašto je, po mišljenju rabinata, važno da se blagoslovi izgovaraju upravo prema gore propisanom redoslijedu?
Zato što bi, u slučaju da se poremeti redoslijed, morali da se odreknemo određenih blagoslova, a cilj nije da se u životu smanji broj berahot - nego upravo suprotno.
Npr: Ako bismo počeli posluživanje sokom i izgovorili nad njim blagoslov "šeakol" ("po čijoj je riječi sve postalo") ne bismo više mogali izgovoriti ni jedan blagoslov, jer su sve ostale stvari (tjestenine, voće, povrće) isto tako nastale po Njegovoj riječi.
Ili, ako bismo, npr., prvo blagoslovili blagoslov "bore peri aadama" ("koji tvoriš plodove zemlje") ne bismo nakon toga mogli izgovoriti blagoslov "bore peri aec" ("koji tvoriš plodove drveća") - jer drveće također raste iz zemlje.
Blagoslovi (berahot) za pojedine vrste hrane su sljedeći:

ZA "MEZONOT" (TJESTENINE, KOLAČI ITD. -
BILO ŠTA ŠTO SADRŽI BRAŠNO, A NIJE HLJEB):

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore mine mezonot.

Blagosloven Ti, Gospode, Bo*e na*, Kralju svijeta, koji tvori* razli*ite vrste tjestenina.

ZA VOĆE

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore feri aec.

Blagosloven Ti, Gospode, Bože naš, Kralju svijeta, koji tvoriš plodove drveta.

ZA POVRĆE (+ banane):

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore feri aadama.

Blagosloven Ti, Gospode, Bože naš, Kralju svijeta, koji tvoriš plodove zemlje.

ZA SVE TEKU*INE, MLIJE*NE PRERA*EVINE,
*OKOLADU, JAJA, MESO, RIBU I MED:

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, *eakol niya bidvaro.

Blagosloven Ti, Gospode, Bo*e na*, Kralju svijeta, po čijoj je rije*i sve postalo.

ZA VINO:

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore feri agefen.

Blagosloven Ti, Gospode, Bo*e na*, Kralju svijeta, koji tvori* plod trsa.

Nakon obroka koji je sadr*ao hljeb izgovara se Birkat amazon.
Nakon maslina, smokava, gro**a (vina) i tjestenina izgovara se Beraha meen *alo*.

NAKON U*IVANJA BILO *EGA OSIM: HLJEBA, MASLINA, SMOKAVA, GROŽĐA (VINA) I TJESTENINA. - DAKLE NAKON: SVOG PREOSTALOG VO*A, POVR*A, MESA, JAJA, MLIJEKA I MLIJE*NIH PRERA*EVINA, MEDA, SVIH TEKU*INA ITD. IZGOVARA SE SLJEDE*I BLAGOSLOV:

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore nefa*ot rabot, al kol ma *ebara He aolamim.

Blagosloven Ti, Gospode, Bo*e na*, Kralju svijeta, koji tvori* du*e mnoge, (hvala Ti za) sve što je stvorio Onaj koji živi zauvijek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License