Antijevrejski Zakoni Pred Rat U Jugoslaviji

ODLUKA MINISTRA PROSVETE ANTUNA KOROŠCA KOJOM SE OGRANIČAVA PRAVO JEVREJSKE DECE NA UPIS U SREDNJE ŠKOLE

NUMERUS CLAUSUS

UREDBU O UPISU LICA JEVREJSKOG POREKLA ZA UČENIKE UNIVERZITETA, VISOKIH ŠKOLA U RANGU UNIVERZITETA, VIŠIH, SREDNJIH, UČITELJSKIH I DRUGIH STRUČNIH ŠKOLA

UREDBU O MERAMA KOJE SE ODNOSE NA JEVREJE U POGLEDU OBAVLJANJA RADNJA SA PREDMETIMA LJUDSKE ISHRANE

DVE ANTISEMTISKE UREDBE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License