Altarac Anto

Altarac Anto, ustaš. poruč. star oko 24 g. iz Drvara, ubica i likvidator.

ZAPISNIK OD 26. MAJA 1945. SAČINJEN U ZEMALJSKOJ KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA

I NJIHOVIH POMAGAČA U ZAGREBU NA OSNOVU IZJAVE JAKOBA DANONA O USTAŠKIM ZLOČINIMA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC U VREME NJEGOVOG BORAVKA U LOGORU OD 1941. DO 1945. GODINE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License