Almozlino Nisim

Mr NISIM ALMOZLINO

Mr Nisim Almozlino rođen je u Beogradu gde je posle završenih studija bio apotekar. Njegova se apoteka nalazila na uglu biv. ul. Kralja Petra i ul. Strahinjića Bana. 1935. godine prodao ju je mr Dorđu Naumoviću, ali je i dalje živeo u Beogradu. Kao učesnik Prvog svetskog rata, bio je rezervni potpukovnik. Bio je i javni radnik, ubeđeni demokrata. Kao predsednik društva za uređenje Dorćola, mnogo je doprineo podizanju škole u Dušanovoj ulici. Hapšen je kao istaknut protivnik konkordata. Njegova su deca pripadala naprednom pokretu, pa kada su u proleće 1941. morala da beže iz Beograda zbog učešća u diverzantskim akcijama, cela se porodica pridružila NOP-u. Posle osobođenja Čačka, Almozlino je u ovom gradu radio na organizovanju saniteta, naročito skladišta lekova. Uhvatili su ga četnici i ubili u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. U NOB poginuli su mu žena i dva sina, dok se samo kćerka, Rea, magister farmacije, major JNA, spasila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License