Abravanel Rena

Nisim don Abravanel i supruga Rena iz Pirota imali su devetore dece, takozvanih 9 Jugovića. Jedan od sinova, Jakov don Abravanel (1888-1943 Treblinka) fotograf u Slavonskom Brodu, oženjen Sofikom (1894-1943 Treblinka) ćerkom Rafaela Rufa Aronovića Rabenu, imao sinove Nisima (1915), Rafaela Rudija i ćerku Renu (1918-1943 Kolašin).
Rena Abravanel se udala pre početka rata za Jovana Ćorovića. Bila je član Komiteta KPJ Trećeg rejona u Beogradu. Nakon okupacije otišla je sa suprugom u Crnu Goru, gde se avgusta 1941. godine priključila Durmitorskom partizanskom odredu. Juna 1942. bila je ranjena i zarobljena. Četnici su je predali Italijanima koji su je osudili na smrt i streljali u Kolašinu 1943. godine. IMALA JE 25 GODINA. I Jovan i Rena/Radmila Ćorović su nosioci Partizanske spomenice.
Više o njoj u: Žene Srbije u NOB, Beograd, 1975.
Mihailo Lalić,TOPOVI, pripovetka ”Izvidnica”, str. 160-162

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License