2 Uvodne Napomene Uz Drugo Izdanje

UVODNE NAPOMENE UZ DRUGO IZDANJE
Od štampanja prvog izdanja ove knjige prošlo je punih dvadeset godina i već je odavno rasprodato.

Iako je u proteklom periodu na raznim jezicima van Jugoslavije objavljeno više opštih istorija jevrejskog naroda, sve su to bila obimna dela, neka i u više tomova, a od sažetijih ima dosta udžbenika za srednje i više škole. Međutim, ni jedan nije bio tako kompletan i sažet da bismo ga uzeli za prevod na srpskohrvatski jezik. »Kratka istorija jevrejskog naroda« Simona Dubnova ostala je zasad najpodesnije štivo jer bi se zacelo još dugo moralo čekati na originalan rad, istoriju Jevreja pripremljenu kod nas.

S obzirom na razumljivo veliko interesovanje za jevrejsku istoriju i mnoge zahteve, Savez jevrejskih opština je odlučio da izda ovo reprint izdanje.

Treba da se napomene da je od završetka drugog svetskog rata do sada Savez jevrejskih opština Jugoslavije i Jevrejski istorijski muzej Saveza objavio dosta građe iz istorije Jevreja na jugoslovenskom tlu, a da ima i drugih izdanja sa tom tematikom kod nas i u svetu. Taj deo je sada potpuniji no što je bio ranije, sve se više dopunjava, i dostupan je zainteresovanim.

Napokon treba reći još i to da u ovom drugom izdanju nisu izvršene nikakve izmene ili dopune.

Savez jevrejskih opština Jugoslavije

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License